Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Sikũn Juãw

Sikũn Juãw 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pa Jejus kôt ixtõx. Xà mẽ amex? E ot pa mẽ amã kagà nhĩpêx nẽ mẽ awỳr kumẽ. Akrajaja nẽ apê mẽ hkatorxà mẽ mẽ ato ixpimrààtã mẽ awỳr kumẽ. Ixpê Juãw pigêtre na pa. Inhmã mẽ akĩnh nom papxipix inhmã mẽ akĩnh kêt. Mẽ pahpyrà nẽ mẽ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja haxwỳja kãm mẽ akĩnh.
2Mẽ pahte Tĩrtũm kapẽr kôt ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri papa jakamã na pu htem pamã axpẽn kĩnh o ri papa.
3Na pa hte mẽ pahto Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm wỳr o ixpa nẽ kãm: —Pa Tĩrtũm. Ot pa mẽ amnhĩ to awỳ. Akra Jejus Kris mẽ mẽ amnhĩ to war awỳ. Kêr ka wa mẽ ixkamã axukaprĩ nẽ mẽ ixkutã war anojarêt rãhã ho ri apa. Nẽ tanhmã mẽ ixkrã hto pa mẽ ixàmnhĩx ijamakêtkati nẽ ixkĩnh nẽ mẽ inhmã axpẽn kĩnh nẽ axpẽn to mex o ri axpẽn kôt ixpa. Nẽ tãm ri amnhĩ nhĩpêx. Anẽ.
4Nẽ na pa pre akra hkwỳjê pumu nhũm mẽ inhmã amnhĩ jarẽ pa mẽ kuma nẽ mẽ ỹ hã ixkĩnh nẽ. Na xep prem Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt ri amnhĩ nhĩpêx mex o pa. Mẽ kot Mẽpanhĩpêêxà Maati Tĩrtũm kapẽr ã kagà hkôt amnhĩ nhĩpêx ã inhmã amnhĩ jarẽ pa mẽ kuma nẽ ixkĩnh nẽ.
5Jakamã na pa ã amã ixkapẽr nẽ hã kagà anẽ. E kwa Kris kôt ixtõx. Kêr pu mẽ pamã axpẽn kĩnh o ri papa hã mẽmoj to axpẽn kutã panojarêt rãhã ho ri papa. ã ixujarẽnh anhỹrja nyw kêt. Amnepê mã mẽ ate Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr ã arĩgrota ã na prem ã mẽ amã karõ anẽ. Tã kêr pu mẽ arĩ pamã axpẽn kĩnh pê Tĩrtũm kapẽr piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa. Kapẽr ã kagà kot ã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ pamã karõ.
7Nẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr o hêx o ri mẽ pa xwỳnhjaja na mẽ ra ma krĩ piitã hkôt mẽ kãm tanhmã ho hêx to ho pa nẽ mẽ kãm: —Jejus kêp Tĩrtũm Kra hkêt ãm mẽ panhĩõ na pre. Na pre Tĩrtũm mẽ pahwỳr mẽnh kêt nẽ. ãm mẽ panhĩõ rũm na pre kato. Anhỹr o mẽ kãm ho hêx o pa. Kãm Kris kurê xwỳnh maatija nhỹ hã na htem ã ri ho hêx o pa anẽ.
8Jakamã kwa mẽ amnhĩ nê mẽ omunh mex nẽ mẽ ama nẽ ãm mẽ ama. Kot kaj mẽ kapẽr ma nẽ mẽ hkôt ajamaxpẽr hãmri nẽ mẽ ixte Tĩrtũm kapẽr o mẽ ajahkreta kaga. Kwa mẽ arĩ mẽ ate amnhĩ nhĩpêx nyw pix o mãn amnhĩ nhĩpêx rãhã o ri apa. Nẽ arĩ mẽ amã axpẽn kĩnh kãm tanhmã axpẽn to ajuta hto rãhã ho ri apa. Kêr kê Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ nhỹrmã mẽ ato mex nẽ.
9Nom kot kaj mẽ nhãm mẽ kapẽr punujja kôt amnhĩ nhĩpêx nẽ Kris kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ nhũm Tĩrtũm mẽ akôt pa hkêt nẽ. Nom kot ka mẽ arĩ Kris kôt amnhĩ nhĩpêx mex nẽ hãmri nhũm Tĩrtũm mẽ Kra Jejusja wa mẽ akôt ri pa ho pa rãhã nẽ.
10Jakamã koja ã Tĩrtũm kapẽr ã kagà kuhpa hã Jejus o hêx xwỳnhjaja mẽmo arĩgro hã mẽ anhõ krĩ hwỳr pôj ka mẽ omu nẽ amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr mẽ hwỳr kêt nẽ. Nẽ tanhmã mẽ kãm akapẽr to hkêt nẽ. ãm ri mẽ hkàx ã ri mra.
11No kot kaj mẽ ã mẽ hipêx anhỹr kêt nẽ mẽ hwỳr mra nẽ mẽ mar o akuhê hãmri nẽ te mẽ ate mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o amnhĩ nhĩpêx pyràk. Ja pumaj kêr ka mẽ nhỹri mẽ omu nẽ mẽ htêp kêt kumrẽx.
12E Kris kôt ixtõx. Ixkapẽr jatur xà na ja. Ixkapẽr ã kagàja ãm hakotre nom inhmã mẽ amã ixkapẽr ry hprãm. Jakamã kot paj mẽmo arĩgro hã ma mẽ awỳr mõ pu mẽ axpẽn pumu nẽ pahkĩnh nẽ. Pa rĩ kormã mẽ amã ixkapẽr jatur xàm kumẽ ka mẽ aprĩ hã inhma.
13Nẽ ota jar Kris kôt atõx krajaja awỳr hpẽr mẽ. E ixpê Juãw pigêtre na pa ã awỳr kagàja nhĩpêx nẽ mẽnh anẽ.