Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Sakari

Annabi Sakari 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala bara masenyi xɔrɔxɔɛ ti Isirayila xa fe ra. Alatala xa masenyi nan ya, naxan koore nun bɔxi daaxi, naxan xaxili so adamadi yi ra:
2«N fe xungbe rabama nɛ Darisalamu bɛ, duniɲa sie tagi. Mixi na fa Darisalamu gerede, n kaabanako rabama nɛ Yudaya bɛ.
3Na lɔxɔɛ, n Darisalamu findima nɛ gɛmɛ binye ra si birin bɛ. Naxan katama na itefe ra, na kanyi maxɔnɔma nɛ. Duniɲa si birin malanma nɛ a xili ma.»
4Alatala xa masenyi nan ya: «Na lɔxɔɛ, n sɔɔri nun a xa soe radaxuma nɛ. N nee findi dɔnxui ra. N Yudaya bɔnsɔɛ matoma nɛ, n nan n ɲɛngi sa e xɔn ma.
5Yudaya mangɛe a falama nɛ e bɔɲɛ kui, ‹Darisalamukae sɛnbɛ gboxi e Marigi Alatala nan saabui ra.›
6Na lɔxɔɛ, n Yudaya mangɛe luma nɛ alɔ tɛ wolenxi yege xɔɔra, xa na mu alɔ tɛ na din sɛxɛ ra. E fama nɛ si birin halakide naxan na e rabilinyi. Darisalamu mu kanama.
7Alatala Yudaya taae nan singe rakisima, alako Dawuda xabilɛ nun Darisalamukae xa binyɛ naxa dangi Yudaya mixie ra.
8Na lɔxɔɛ, Alatala Darisalamukae makantama nɛ. Ala a niyama nɛ mixi taganxi xa Dawuda sɛnbɛ sɔtɔ. Dawuda xabilɛ sɛnbɛ gboma nɛ Ala saabui ra. Alatala xa malekɛ a ɲɛrɛma nɛ e ya ra.
9Na lɔxɔɛ, n si birin halakima nɛ naxee Darisalamu gerema.
10N hinnɛ nun kinikini luma nɛ Dawuda xabilɛ nun Darisalamukae xaxili ma. E fama nɛ e ya rafindide n ma, e n tan naxan sɔxɔxi. E sunnunma nɛ n ma fe ra, alɔ mixi naxan xa di singe bara faxa. E e wa xui raminima na ki nɛ.
11Na lɔxɔɛ, sunnunyi gboma nɛ Darisalamu, alɔ Hadada Rimɔn sunnunxi Megido gulunba kui ki naxɛ.
12Ɲama birin sunnunma nɛ xabilɛ ki ma. Dawuda xabilɛ luma nɛ a xati ma. Natan xabilɛ fan luma nɛ a xati ma. Xɛmɛe nun ginɛe mu sunnunma yire keren.
13Lewi xabilɛ luma nɛ a xati ma. Simeyi xabilɛ luma nɛ a xati ma. Xɛmɛe nun ginɛe mu sunnunma yire keren.
14Xabilɛ birin luma nɛ a xati ma.»