Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Salomↄↄ lɛ

Salomↄↄ lɛ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma wɛ́ dↄ ma yenzidezi gwãasĩna ma wúlɛkĩi, ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo.
2Má fɛlɛ gɛ́ zɛaↄ kɛɛlɛi saɛ, mí gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yeipi wɛɛlɛ gãaɛↄ. Ɔ̃ ma aà wɛ̀ɛlɛ, mi aà eo.
3Gudↄ̃anaↄ bↄ̀a, kɛ́ aalɛ bɛbɛ wɛ̃́lɛu, ↄ̃ ma mɛ̀: A gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yei è lae?
4Kɛ́ ma gɛ̃má gↄ̃̀ↄ, ma bↄ gbɛ̃́ pↄ́ ma nisĩna yeipiwa. Ma aà kũ̀, mi we ma aà gbàɛ lↄo e ma gɛ gɛ̃aànↄ ma dakpɛu e kpɛa pↄ́ à ma nↄsìu.
5Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, ma naɛ́ tueↄ ń zↄ̃́tɛ̃naↄzi, ásu dúsakũkpawɛ̃ɛo, ásu wá báasɛ̃ gbooo e a lɛ́ ká.
6Démɛ bↄ̀ gbáau, àlɛ mↄ́ lán tɛluwa keei? À lí'ↄ gĩnana tulaletikàtɛa ń laatanaↄ pↄ́ gĩnanaↄ píi.
7Salomↄↄ mákɛlɛ gwa kɛ, gↄ̃saↄ liaai gbɛ̃ↄn bàaↄ̃ Isaili nɛgↄ̃naↄnɛ.
8Aa fɛ̃ndaↄ kũa ḿpii, zĩ̀kan saↄnɛ! An baade fɛ̃nda looa gwãasĩn yã́ↄ yã́i.
9Kí Salomↄↄ a sɛbↄpi kɛ̀ ń Libã bùsu líoɛ.
10A lipɛlɛↄá ã́nusuɛ, a kpɛnakĩiá vuaɛ. Zwã̀a gàalulade kpa a zↄ̃lɛkĩia, a guuá Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ yeanzi ↄgbɛɛ.
11Siↄna nɛnↄnaↄ, à bↄlɛ à mↄ́ kí Salomↄↄ gwa, a a kíakɛfua kpaa. Aà da mɛ́ kpàɛ̀ aà nↄsɛzĩ, gↄↄ pↄ́ aà nↄ̀sɛ lɛ́ yáalↄ.