Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Salomↄↄ lɛ

Salomↄↄ lɛ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó ma dãↄn n ũ wa yↄ̃́ mì wá kpàkↄ̃wa yãaɛ lé! Tó ma kpaaũnnↄ bàasi, dↄ̃ má lɛ́pɛma, wa sakamaguo.
2Dↄ̃ ma gɛnnↄ ma da'ia kpɛ́u, mí vɛ̃ɛ gĩ na kpama ǹ mi ń gbɛafu í nanao.
3Aà ↄzɛɛ ku ma mi zíɛ, aà ↄplaa liaamazi.
4Yelusalɛũ nɛnↄnaↄ, ma naɛ́ Luazi, ásu dúsakũkpawɛ̃ɛo, ásu wá báasɛ̃ gbooo e a lɛ́ ká.
5Démɛ bↄ̀ gbáau, àlɛ mↄ́, àlɛ gbãa'e a yenzidewa keei? Nↄɛ Ma n vu mao lí gbáu, wekĩi n da n nↄsìu, wekĩi nↄwãwã mↄ̀uwà ↄ̃ à n i.
6Ma na n sↄ̃wa lán seelakɛbↄ pↄ́ wì da ń nↄɛ ge ń ↄwawa, asa yeagↄ̃ɛi ì mↄ́má lán gawaɛ, báasɛ̃pi pãsĩ lán mia'ɛwaɛ. Ì namá lán tɛ́waɛ, ì kṹmá lán tɛ́ sà zↄ̃ↄwaɛ.
7Baa ísi a fↄ̃ báasɛ̃ tɛdɛo, baa swada í a fↄ̃ daao. Tó gbɛ̃́ a bɛ àizɛɛↄ kpà píi báasɛ̃ lua yã́i, wa sakaaàgu búubuuɛ.
8Wá dãuna vĩ, i yↄ̃́ bↄbↄo. Kpelewa wá kɛ tó gbɛ̃e ye gɛ̃ aà yã́ui?
9Tó a dɛ bĩ́i ũɛ, wá gulɛsĩↄ bowà ń ã́nusuoɛ. Tó a dɛ bĩ́ibↄlɛ ũɛ, wá káka ń sɛdɛ líoɛ.
10Bĩ́in ma ũ, ma yↄ̃́ mɛ́ a gulɛsĩↄ ũ, ↄ̃ má dɛ ma yenzideɛ gbɛ̃́ pↄ́ ì aafia iɛ̀ ũ.
11Salomↄↄ vɛ̃ɛbu vĩ Baalamↄ, à búpi nà gbɛ̀winaↄnɛ ń ↄzĩ. An baade líↄ fĩabo ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aasↄsↄo.
12Salomↄↄ, má azĩa vɛ̃ɛbu vĩɛ, má ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo kpama, mí a ↄ̀aa do kpa vɛ̃ɛbu zĩkɛnaↄwa.
13N gbɛ̃́ pↄ́ niↄ ku kaaↄ guu, wì swãdↄnzi, to mà n lↄↄ ma.
14Ma yenzide, mↄ kpakpa, ní kɛ lá tue ge bùasan bↄlↄna ì kɛ sĩ̀sĩ pↄgĩnadeↄ musuwa.