Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 16

NUMERA 16:11-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11“Bema umui ese Arona dekenai umui maumau neganai, unai anina korikori be umui ese Lohiabada dekenai umui heai henia noho!”
12Vadaeni Mose ese Datana Eliaba bona Abirama Eliaba ia boiria mai. To idia gwau, “Do ai mai lasi,
13oi ese Aigupito tano, aniani namo herea gabuna dekena amo ai oi hakaua mai, inai tano kaukau dekenai ai do oi alaia mase totona, a? Bona hari oi ura be aiemai lohia, a?
14Oi ese tano namona ta, rata bona hani dekenai ia honu tano dekenai ai oi hakaua lasi momokani. Oi ese tano namona, mai ena vain audia be ai dekenai oi henia lasi. Oi laloa aiemai orea taudia oi koia diba, a? Ai be oi dekenai do ai mai lasi.”
15Mose ia badu dikadika, bona ia ese Lohiabada ia noia, ia gwau, “Inai taudia edia boubou ta do oi abia dae lasi. Lau ese idia ta lau hadikaia lasi, edia doniki ta danu be nega ta lau abia lasi.”
16Mose ese Kora ia hamaoroa, ia gwau, “Kerukeru oi bona oiemu orea taudia 250 be Palai Dubu dekenai do umui mai, Lohiabada ena vairanai do umui gini. Arona danu be unuseni do ia noho.
17“Umui ta ta ese emui lahi huaia auri kapusi, bona edia latanai bonana namo muramura danu do umui abia mai, bona boubou patana dekenai, Lohiabada ena vairanai do umui atoa.”

Read NUMERA 16NUMERA 16
Compare NUMERA 16:11-17NUMERA 16:11-17