Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Mise

Mise 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛtɛlɛũ Ɛflata ń kɛ̃́sãa Yuda bùsu wɛ̃́lɛↄzi, ãma n guu gbɛ̃e a bↄu, iↄ dɛmɛɛ Isailiↄ kía ũ. Ɔ̃mɛ kú za káaukaau, aà fɛlɛa ku à gɛ̃̀gɛ̃.
2Ayãmɛto Isailiↄ aaↄ ku vũaaa e gↄↄ pↄ́ nɛ'ina a gɛ nɛ́pi iò, aà gbɛ̃́ kĩniↄ i su ń Isailiↄ sãnu.
3A fɛlɛ ń dã́dãkɛ ń Dii gbãao ń Dii a Lua zↄ̃ↄkɛo. Aà zↄ̃ↄkɛ a ligua e dṹnia lɛ́wa, aaiↄ ku niɛ guu.
4Ɔ̃mɛ aↄ dɛ ń aafia ũ. Tó Asiliↄ sì wá bùsuu, tó aa ↄ̃zↄ̃̀ wá wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄwa, wá tó dↄaana gbɛ̃ↄn soplaↄ fɛlɛńnↄ, kíapiↄ ka se swaaↄ̃.
5Aa kible Asili bùsuwa ń fɛ̃ndao, aa gbãable Niũlodi bùsupiwa ń fɛ̃ndao woa a kpɛ́u. Tó Asiliↄ sìwágu mɛ́ aa ↄ̃zↄ̃̀ wá bùsuwa, kíapi mɛ́ a wá bↄ ń ↄzĩ.
6Yakↄbu bui kↄ̃naↄ ku buiↄ guu lán fíi pↄ́ bↄ̀ Dii kĩ́i kpaawa, ìli sↄ̃́a gbɛ̃nazĩnazio, lán lou'i pↄ́ fã̀fã sɛ̃wawa, ìli gbɛ̃e dão.
7Yakↄbu bui kↄ̃naↄ aaↄ ku buiↄ guu, bùsu pↄ́ aaↄ ku a guuↄ aaↄ dasi, lán nↄ̀ↄmusu kua líkpɛ nↄ̀bↄↄ guu ge nↄ̀ↄkusi kua sã kaauwa. Gↄↄ pↄ́ àlɛ pãa, ì kusimá à ń taitai, gbɛ̃e ku à ń bↄ aà ↄzĩo.
8Á ↄloo á ibɛɛↄla, í á wɛ̀lɛpiↄ dɛdɛ píi.
9Ma Dii ma mɛ̀, gↄↄ bee má á sↄ̃́ↄ midɛ á guu, mí á sↄ̃́goↄ wíwi.
10Má á bùsu wɛ̃́lɛↄ dɛ̃ↄnzↄ̃, mí a zɛgikĩiↄ kwɛ́.
11Má á gbɛ̃kↄↄlɛkɛnaↄ bãdɛ, pↄdamadeↄ aaↄ kú á guu lↄo.
12Má tã́a pↄ́ á ã̀ↄ ɛ́'ɛ, má gbɛ pↄ́ á pɛ̀lɛↄ wíwi, á kúlɛ á pↄkɛapiↄnɛ lↄo.
13Má Asetaati líↄ wolɛwolɛ, mí á wɛ̃́lɛↄ yaa.
14Bui pↄ́ aai ma yãmaoↄ sↄ̃, má tↄsimá ń pↄkũmao ń kyã̀wãaoɛ.