Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Mise

Mise 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄlɛsɛ gbɛ̃́ Miseɛ Yudaↄ kíaↄ Yotaũ ń Aazao ń Ezekiao gↄↄ. Yã́ pↄ́ ku Samali ń Yelusalɛũowa ↄ̃ Dii òɛ̀ à mɛ̀:
2Bui píi, à swã́kpa, dṹnia ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ, à ma yãma ápii. Dii Lua lɛ́ bↄbↄánↄ za a bɛ pↄ́ a kua adoau.
3Gwa! Dii bↄ̀ a kúkĩi, à pìla, àlɛ táa'o dṹnia gulɛsĩↄwa.
4Gbɛ̀sĩsĩↄ lɛ́ yↄ́ aà zíɛ lán zↄsa pↄ́ kú tɛ́ saɛwa. Aalɛ bàalɛ lán í pↄ́ lɛ́ pila sĩ̀sĩwawa, mɛ́ guzulɛↄ lɛ́ wɛ̃aa.
5Bee a kɛ píi Yakↄbu buiↄ tàae ń Yudaↄ duunao yã́iɛ. Bↄ́mɛ Yakↄbu buiↄ tàae ũi? An mɛɛwia Samali tã́aↄ nolo? Yudaↄ tã́agbagbakĩi kú má ni? An mɛɛwia Yelusalɛũ nolo?
6Bee yã́i má tó Samali gↄ̃ bɛzia ũ, iↄ dɛ gu pↄ́ wa vɛ̃ɛbu kɛu ũ. Má a gbɛↄ kↄ́lɛ guzulɛu, mí a ɛ̃daalɛkĩiↄ bↄ gupuau.
7Wa a tã́aↄ wíwi píiɛ, wi tɛsↄ̃ gba pↄ́ wà mↄ̀ò ń kpɛ́uↄwa. Má aà diipiↄ dúuzↄ̃ píiɛ. Lá wà gbapiↄ kã̀aa káaluaↄ asea ũ, wa taò à ɛa gↄ̃ káaluaↄ asea ũ lↄɛ.
8Ɔ̃ Mise mɛ̀: A yã́i tò má ↄ́ↄlↄ, má búbuapɛ, máↄ bɛ bṹu kyalesai. Má wiilɛ lán gbɛ̃gbonawa, má ↄ́ↄlↄ lán koowa.
9An bↄ gↄ̃̀ bↄ̀kↄↄ ũɛ, à ma gbɛ̃́ Yudaↄ lè e Yelusalɛũ bĩ́ibↄlɛu.
10Ásu o Gatadeↄnɛo, ásu ↄ́ↄlↄ Akooo. À gbeembo bùsuu Bɛtafla.
11Safiideↄ, à gɛ̃zɛa bṹu ń wío. Zaanadeↄ bↄlɛ á gwaio, Bɛtɛsɛlideↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ, aa ń gba zɛkĩio.
12Malodeↄ lɛ́ kↄ̃dɛ aafia'eai, asa Dii vãi zĩ̀máɛ e Yelusalɛũ bĩ́ibↄlɛu.
13Lakisideↄ, à godↄ sↄ̃́ↄnɛ. Ámɛ á tò Siↄnadeↄ nà duunkɛawa, á wɛ̃́lɛu ↄ̃ Isailiↄ tàaekɛ̀u káau.
14A yã́i tò á kɛ̃́kↄ̃wa ń Mↄlɛsɛgatadeↄ. Akazibudeↄ aaↄ dɛ Isailiↄ kíaↄnɛ yiongo lɛ́baa ũɛ.
15Malesadeↄ, Dii a mↄ́wá ń gbãamↄnɛdeo, Isaili bɛɛɛdeↄ gɛ gɛ̃ Adulaũ gbɛ̀'ɛu.
16À á mi bo, í a gbáa lɛ́, à ↄ́ↄlↄ á nɛ́ yenzideↄ musu. À á mi kɛ gbáigbai lán yãamusuwa, asa wàlɛ ń kũkũ zĩ̀zↄↄ ũɛ.