Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Mise

Mise 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waiyoo yãbɛ̃ɛ lɛkpaaĩnaↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì vãi làasookɛ ń lii musuↄ! Tó gu dↄ̀, aaì zĩkɛwà, kɛ́ aa a zɛ́ vĩ yã́i.
2Aaì lua buai aa símá, aaì wɛdↄ kpɛ́i aa kɛ ń pↄ́ ũ. Aaì gbãamↄ gbɛ̃́ɛ, aa aà bɛ ge aà túbi síwà.
3Ayãmɛto ma Dii ma mɛ̀: Má dìlɛ mà yã́yia gbɛ̃́ɛ beeↄwa, aa e bↄuo. Aa táa'o ń mio daa ía lↄo, asa wɛ́tɛ̃agↄↄɛ.
4Gↄↄ bee wa yãadańnↄ, an yã́ i gↄ̃ wɛ̃nalɛ ũ wa mɛ: Wà wá ásookɛ̀, wà wá gbɛ̃́ↄ bùsu sìmá, wàlɛ wá bugbɛↄ kpaalɛkↄ̃ɛ ń luayãdↄ̃nsaiↄ.
5A yã́i áↄ gbɛ̃e vĩ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaau à bùsu kpaalɛ ń gbɛlaaoo.
6Ãnabi ɛgɛnaↄ yãbↄ̀lɛ aa mɛ̀: Wasu ãnabikɛkɛ yã́ bee musuo, wí a wá kũo.
7Yakↄbu buiↄ, màa álɛ oa? Dii pↄ ì pa kpaa yã̀? Aà yãkɛan wea? Dii mɛ̀: Ma yã́ líↄ maa gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́waɛo lé?
8I fɛlɛ ń ma gbɛ̃́ↄ lán ibɛɛↄwa, i gbɛ̃́ pↄ́ yãe daaoↄ ulaↄ símá, lán gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ su ń zĩlaoↄwa.
9I ma gbɛ̃́ nↄɛↄ ya ń bɛ maau, i ń nɛ́ↄ kɛ̃ ma gawiwa gↄↄpii.
10À fɛlɛ tá! Á zↄ̃lɛkĩin lao. Bùsuɛ bee gbãlɛ̀, à ↄ̃̀ↄkpà à kaalɛgyã sɛ̀.
11Tó mↄafilide mↄ̀ ɛɛtò à mɛ̀ á àsi maa o vɛ̃ɛ ń wɛ̃o yã́ musu, ãnabi bee taa gbɛ̃́ɛ beeↄ ìↄ yei.
12Yakↄbu buiↄ, má á naaa píiɛ, má Isaili kↄ̃naↄ kakↄ̃u. Má ń kãaa lán sã pↄ́ kú kaauↄwa, an dã́dãkɛkĩi súu aↄ dↄ ń dasi yã́i.
13Gbɛ̃́ pↄ́ zɛwɛ̃̀nɛ́ a dↄaanɛ́, aa bĩ́ibↄlɛ gboo, aai bↄlɛu. An kía mɛ́ a dↄaanɛ́, ma Dii má zɛmikũnɛ́.