Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Milkkiyaasa

Milkkiyaasa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, coociyaa tamaadan eexxiya gallassai matattiis; otorettiyaageetinne iitaa oottiyaageeti ubbai utula mala gidana. He yiya gallassai eta xuuggana; etayyo xaphuwaa xeeraakka ashshenna.
2SHin intteyyo, ta sunttaassi yayyiyaageetuyyo a qefiyaa giddon pattiyaabai de7iyo xillotettaa awai mokkana. Inttekka qashuwaappe yedettida anqqara galuwaadan buraaqana.
3Taani oottiyo gallassi, nagaranchchati intte tohuwaappe garssa baggaara bidintta mala gidana; inttekka eta yedhdhana. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais.
4“Israa7eela asai ubbai oottanaadan, Siinaa Deriyaa bollan taani ta ashkkaraa Muuse baggaara azazido azazuwaanne higgiyaa hassayite.
5“Be7ite, gitanne bonchchettida GODAA gallassai yaanaappe kasetada, taani inttessi hananabaa yootiya Eelaasa kiittana.
6Kiittin i yiidi, taani yaada biittaa qanggettan shocennaadan, aawatu wozanaa naatukko, naatu wozanaakka aawatukko zaarana” yaagees.