Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 77

Melkahka Kan 77:4-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Erein pwohng ehu pwon Koht sohte ketin mweidohng I en meirla; pwehki ei pwunod laud I sohte kak lokaia.
5I ahpw medemedewe duwen rahn me samwalahr ako oh katakatamandohng ie audepen sounpar me samwalahr oko.
6Ngehi eri mengimengloalki erein pwohngo oh medemedewe, oh peipeidek loalei,
7“Kakete Kaun-o en ketin soingkitailla kohkohlahte? Kakete en solahr pwurehng kupwurperenkin kitail?
8E ketin katokehdihsangkitailehr sapwellime limpoak? Sapwellime inowo solahr kehlail?
9Dah? Koht ketin melielahr sapwellime kalahngan? Engieng wilianlahr kalahngan en kupwure?”
10Eri, I ahpw patohwan, “Iet dahme kauweielahr— solahr sapwellimen Koht manaman.”
11Maing KAUN, I pahn patohwan tamanda wiepen nin limomwi lapalap akan; I pahn tamataman soahng kapwuriamwei kan me komw wiadahr kawao.
12I pahn medemedewe duwen mehkoaros me komw ketin wiadahr; I pahn medemedewe duwen sapwellimomwi wiewia manaman akan.
13Maing Koht, mehkoaros me komw kin ketin wia me sarawi. Sohte emen Koht mie me lapalap duwehte komwi.
14Komwi Kohto me kin ketin wiahda manaman akan; komw kin ketin kasalehiong wehi kan sapwellimomwi manaman.
15Sang ni sapwellimomwi manaman lapalap komw ketin kamourala sapwellimomwi aramas akan, iei kadaudok en Seikop oh Sosep.
16Maing Koht, ni pihl akan ar patohwan komwi, re masepwehkada, oh nan kepin madau rerada.
17Depwek kan kamwerehdi keteu; nansapwe ngiringirsek sang pahnlahng, oh lioal piripir wasa koaros nan wehwe.
18Sapwellimomwi nansapwe ngiringirsek, oh sampah marainkipeseng sapwellimomwi lioal; sampah itihtikek oh rerrer.
19Komw ketiketseli pohn iloak en madau kan; oh ketin kotekote pohn madau, ahpw lipwen aluweluwomwi kan sohte sansal.

Read Melkahka Kan 77Melkahka Kan 77
Compare Melkahka Kan 77:4-19Melkahka Kan 77:4-19