Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 68

Melkahka Kan 68:2-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Duwen ediniei eh kin ipirekpeseng nan kisinieng, ih duwen eh kin ketin kasareirailpeseng; oh duwen kirihs eh kin peipeseng limwahn kisiniei, ih duwen aramas suwed akan pahn sohrala mwohn silangi.
3A aramas pwung kan pahn nsenamwahu oh pereperen mwohn silangi; re pahn ngisingiski ar peren.
4Kumwail kouliong Koht, oh kapikapinga mware; kumwail kaunopada elen ih me kin ket pohn dakepe depwek kan. Mware iei KAUN-O—kumwail pereperen mwohn silangi!
5Koht, me kin ketiket nan Tehnpese sarawi, kin ketin apwalih me sepwoupwou kan oh ketin sinsile liohdi kan.
6E kin ketikihong me lekdeklahr akan ar wasahn kousoan oh ketin kasaledekala me sensel kan ong saledek oh nsenamwahu, a me kahngohdi kan pahn kousoanla nan sapwtehn madekeng.
7Maing Koht, ni omwi ketin kahluwa sapwellimomwi aramas akan, oh ketin kotekote sapwtehno,
8sampah rerada, oh keteu mweredihsang pahnlahng, pwehki ketidohn Koht en Sainai, ketidohn Koht en Israel.
9Komw ketin kamwerehdi keteu mosul pwehn onehda sapahl sapwellimomwi sahpw me madekenglahr;
10sapwellimomwi aramas akan ahpw kauwada imwarail kan wasao; pwehki sapwellimomwi kupwur mwahu komw ketin apwalih me semwehmwe kan.
11Kaun-o ketin poahngok, oh lih ngeder me waseli poaron en poahngok wet:
12“Nanmwarki kan oh sapwellimarail karis kan tangdoaui!” Lih akan nehkpeseng kepwe lohdi kan nan imwarail kan:
13dikedik en mwuroi me kidikidki silper, me lingan en pehrail kan kin piripirki kohl. (Dahme ekei kumwail mihmihkihte nan kelen sihpw akan ni rahnen mahweno?)
14Ni ahnsou me Koht, Wasa Lapalap, eh ketin katangapeseng nanmwarki kan pohn Nahna Salmon, e kupwurehda en ketin kamwerediong wasao sinoh.
15Ia uwen lapalap en nahna Pasan, nahna me dohl tohto mi ie!
16Dahme sang ni amwail kumwen nahna lapalap pwukan kumwail kilikilengdo oh mwamwahliki nahna me Koht ketin kupwurehda en kin ketiket ie? KAUN-O pahn kin ketiket wasao kohkohlahte!
17Kaun-o ketsang Sainai ketidohng wasa sarawio, iangahki tehnwar en mahwen ngedehrie.
18E ahpw ketidala powe wasa ile, ketikidahla me lohdi ngeder; e ketin aleier kisakis sang rehn me kahngohdi kan. KAUN-O Koht eri pahn kin ketiket wasao.
19Kapinga Kaun-o, me kin ketiki atail tungoal wisik toutou kan rahn koaros; iei ih Kohto me kin ketin komourkitailla.

Read Melkahka Kan 68Melkahka Kan 68
Compare Melkahka Kan 68:2-19Melkahka Kan 68:2-19