Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 65

Melkahka Kan 65:10-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10komw kin ketin kamwerehdi keteu pohn wasa deideida en poad wahnsahpw oh kin ketin kalamwurehki nanpwel pwoaiken lahng; komw kin ketin kamatarangkihla pwelen sahpw akan keteu, oh kin ketin kakairada kisin tuhke kan.
11Ia uwen lauden wahnsahpw me kin wosada sang ni sapwellimomwi kalahngan! Wasa koaros me komw ketin keid ie, iei wasa me kepwe tohto kin mi ie.
12Pelinmen kan kin audehla nan mohs kan, keilen dohl akan kin pereperen.
13Pelin sihpw kan kin kipe nan mohs kan; nan wahu kan direkihla wahn pilawa. Soahng koaros kin ngisingis oh koulki ar peren!

Read Melkahka Kan 65Melkahka Kan 65
Compare Melkahka Kan 65:10-13Melkahka Kan 65:10-13