Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 40

Melkahka Kan 40:5-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Maing KAUN, at Koht, ia uwen tohtohn soahng kapwuriamwei kan me komw ketin wiahiong kiht; sohte emen mie me duwehte komwi! Ia uwen tohtohn koasoandi kan me komw ketin wiahiong kiht! Ma I pahn song en kasalehda koaros— re uhdahn pahn tohtohsang me I kak kasalehda!
6Komw sohte ketin kupwurki meirong oh kisakis kan; komw sohte kin kupwurohki mahn akan me pwonte isihsla pohn pei sarawi kan de meirong kan mehn kihsang dihp akan. Ahpw komw ketikihong ie salengei kat pwe I en patohwan rong komwi,
7eri, I ahpw sapeng komwi, patohwan, “Iet ngehi, maing; sapwellimomwi kaweid kan ong ie mihmi nan pwuken Kosonnedo.
8Maing ei Koht, ia uwen ei kin ngoangki kapwaiada kupwuromwien! I kin kolokol sapwellimomwi padahk kan nan mohngiongiet.”
9Maing KAUN, nan pokon en sapwellimomwi aramas akan, I lohkidahr rongamwahu en omwi komourkitalahr. Komw mwahngih duwen ei sohte mwahn pahn tokedihsang lohlohkiseli.
10I sohte nekidohng pein ngehi rongamwahu en komouro; pwe ahnsou koaros I kin lohkiseli sapwellimomwi loalopwoat oh sawas. I sohte kin nennenla nan pokon en sapwellimomwi aramas akan, ahpw I kin patohwanda duwen sapwellimomwi limpoak poatopoat oh loalopwoat.
11Maing KAUN, I patohwan ese duwen omwi sohte pahn ketin katokehdi sapwellimomwi kalahngan ong ie. Sapwellimomwi limpoak oh loalopwoat pahn sinsile iehte ahnsou koaros.
12Suwed ngeder kapiliepenehr— me nohn ngeder oh soh kak wadawad! Dipei kan salihiepenehr, oh I solahr kak kilang wasa; re tohtohsang pitenmoangei kat, oh loalei tikitikla.
13Maing KAUN, komw ketin sewese ie ahnsou wet oh doareiehla.
14Irail kan me kin songosong en kemeiehla re en lohdi oh pingida. Irail kan me kin perenki ei apwal akan re en pwurala oh namenekla.
15Irail kan me kin kouruhrkin ie, re en sarohkihdi ar lohdi.

Read Melkahka Kan 40Melkahka Kan 40
Compare Melkahka Kan 40:5-15Melkahka Kan 40:5-15