Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Mak

Mak 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ol Farisi i bung wantaim sampela saveman bilong lo ol i bin lusim Jerusalem na i kam, na ol i go lukim Jisas.
2Na ol i lukim sampela disaipel bilong en ol i kaikai, na ol i no wasim han bilong ol pastaim.
3Ol Farisi na olgeta Juda ol i save bihainim pasin bilong ol tumbuna, na sapos ol i no wasim han gut pastaim, ol i no save kaikai.
4Taim ol i go long maket na ol i kam bek, orait sapos ol i no waswas, ol i no save kaikai. Na ol i save bihainim planti arapela pasin tu ol i bin kisim long ol tumbuna olsem, ol i save wasim ol kap na sospen na dis na bet.
5Orait na ol Farisi na ol saveman bilong lo i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na ol disaipel bilong yu ol i no save bihainim pasin bilong ol tumbuna? Han bilong ol i doti na ol i kaikai.”
6Na Jisas i tokim ol olsem, “Profet Aisaia em i makim tru yupela man bilong giaman. Em i bin raitim tok olsem, ‘Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi.
7Ol i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’
8Yupela i lusim pinis lo bilong God, na yupela i holim strong pasin bilong ol man tasol.”
9Na Jisas i tokim ol moa olsem, “Yupela i save tumas long sakim lo bilong God na bihainim pasin bilong yupela yet.
10Moses i bin tok, ‘Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol,’ na ‘Man i mekim tok nogut long papa o mama bilong en, em i mas i dai.’
11Tasol yupela i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i gat mani samting bilong helpim papa o mama bilong en, tasol em i tokim tupela, “Dispela mani mi makim pinis bilong givim long God,”
12orait dispela man i no ken mekim ol samting bilong helpim papamama.’
13Olsem na yupela i bihainim pasin yupela i bin kisim long ol tumbuna, na yupela i daunim tok bilong God. Na yupela i save mekim planti kain pasin olsem.”
14Orait Jisas i singautim gen ol manmeri, na em i tokim ol olsem, “Yupela olgeta harim tok bilong mi na tingim gut.
15Samting i stap ausait long wanpela man na i go insait long en, em i no inap mekim dispela man i doti. Nogat. Ol samting i stap insait long man na i kam ausait, em tasol i mekim dispela man i doti.”
17Jisas i lusim dispela lain manmeri na i go long haus. Na ol disaipel bilong en i askim em long as bilong dispela tok piksa.
18Na em i tokim ol olsem, “Yupela tu i no gat tingting, a? Ating yupela i no save, olgeta samting i stap ausait long man na i go insait long en, em i no inap mekim man i doti?
19Mi tok olsem, long wanem, kain samting olsem em i no i go insait tru long bel bilong man. Nogat. Em i go long rot bilong pekpek tasol, na bihain em i go daun long smolhaus.” Long dispela tok Jisas em i tok olsem olgeta kain kaikai i klin long ai bilong God.
20Na Jisas i tok moa olsem, “Samting i stap insait long man na i kam ausait, dispela em i save mekim man i doti.
21Mi tok long olkain samting i save kamap long tingting bilong man, em ol samting olsem, ol tingting nogut na pasin pamuk na pasin bilong stil na pasin bilong kilim man i dai
22na pasin bilong pamuk wantaim ol marit na pasin bilong mangal na ol kain kain pasin nogut na pasin bilong giaman na hambak nabaut na pasin bilong bel nogut na tok nogut long ol arapela na pasin bilong bikhet na longlong pasin.
23Olgeta dispela pasin nogut em i stap insait long man na i kam ausait na i mekim man i doti long ai bilong God.”
24Jisas i kirap na i lusim dispela ples, na i go long hap bilong taun Tair. Em i go insait long wanpela haus, na em i no laik long wanpela man i save olsem em i stap. Tasol em i no inap i stap hait. Nogat.
25Wanpela meri i harim tok long em i stap. Dispela meri i gat pikinini meri, na spirit nogut i stap long em. Olsem na dispela meri i kam kwiktaim na i brukim skru klostu long lek bilong Jisas.
26Dispela meri em i bilong narapela lain. Em i bilong ol lain Fonisia i stap long kantri Siria. Em i askim Jisas strong long em i mas rausim spirit nogut i stap long pikinini meri bilong en.
27Na Jisas i tokim em olsem, “Yumi mas givim kaikai long ol pikinini pastaim. Nogut yumi kisim kaikai bilong ol pikinini na tromoi i go long ol dok.”
28Tasol meri i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, ol dok i stap aninit long tebol ol tu i save kisim hap kaikai bilong ol pikinini.”
29Na Jisas i tokim em, “Yu tok olsem, orait yu ken i go bek. Spirit nogut i lusim pinis pikinini bilong yu.”
30Na meri i go bek long haus bilong en, na i lukim pikinini i slip long bet, na spirit nogut i lusim em pinis.
31Nau Jisas i kirap gen na i lusim hap bilong Tair, na i go long distrik bilong taun Saidon. Na em i go moa long hap bilong Dekapolis, na i kamap long raunwara Galili.
32Na ol i bringim wanpela man i kam long em, yau bilong en i pas na tang bilong en i hevi, na em i no inap toktok gut. Na ol i askim Jisas long putim han long dispela man.
33Na Jisas i kisim man i go, na i lusim ol manmeri, na tupela tasol i stap. Na Jisas i putim pinga long tupela yau bilong dispela man. Na bihain Jisas i spet long pinga bilong em yet, na i putim pinga long tang bilong dispela man.
34Na Jisas i lukluk i go antap long heven, na em i pilim olsem em i laik krai na em i pulim win strong. Na em i tokim dispela man olsem, “Efata.” Mining bilong dispela tok i olsem, “Yu op.”
35Na kwiktaim yau bilong dispela man i op, na samting i pasim tang bilong en i lus na em inap toktok gut.
36Na Jisas i tambuim ol manmeri strong long ol i no ken tokim wanpela man long dispela samting ol i lukim. Em i tambuim ol tru, tasol nogat, ol i strong moa yet long autim dispela tok.
37Na ol manmeri i harim dispela tok, ol i kirap nogut tru na i tok, “Olgeta samting em i mekim, em i mekim gutpela tasol. Em i mekim ol yaupas i harim tok, na ol mauspas i toktok.”