Text copied!
CopyCompare
Naꞌ Markus - Markus

Markus 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mbi haef es, nmuiꞌ toob namfau neem nabuab ok he nneen Jesus. Sin nnaon natuin Ee naan neno tenu ee. Nane fun sin ka nmuiꞌ fa bukael antein. Ma Jesus noꞌen In asium-noinaꞌ sin nak, “Au ꞌumnau toob amfaut in ii kin. Nmuiꞌ amnemat neem naꞌko kuan aꞌloꞌo, ma sin ntool naan neno tenu ee, ma sin ka nmuiꞌ ntein fa mnahat ee. Naleko neis, sin kaisa nfanin feꞌ nok teif luman. Kalu kahat, sin nluinan mbi lalan tnanan.”
4Jesus In asium-noinaꞌ sin nataen mnak, “Amaꞌ. Bale ije nakloꞌo naꞌko kuan. Es on nane te, hit ka tabeiꞌ fa he tahao toob fafaum in ije kin!”
5Mes Jesus ntoit sin mnak, “Hi paon aa, meik fuaꞌ fauk?” Sin nataen mnak, “Amaꞌ. Hai meik paon fuaꞌ hiut.”
6Nalali te, Jesus nleul toob in ok-okeꞌ he ntokon neu naijaan. Ma In nait paon fuaꞌ hiut nane, ma ntoit sakoit neu Uisneno. Oke te, In nꞌeib paon nane pisaꞌ-pisaꞌ, ma nfee neu In asium-noinaꞌ sin. Ma sin nnaon nbatin paon nane neu toob in ok-okeꞌ.
7Ma sin nmuiꞌ ikaꞌ koꞌe fafauk amsat. Oke te, Jesus ntoit sakoit ntein neu Uisneno neu iikꞌ in. Nalali te, In nlelu ntein In asium-noinaꞌ sin he nnaon nbatin ntenin ikaꞌ neu toob in.
8Sin nabuan ok-okeꞌ, toob nifun haaꞌ. Sin nahan tala namsenan. Naah nalalin, In asium-noinaꞌ sin nnaon nabuab mnaah nesif, naheun boꞌo hiut. Nalali te, Jesus nleul sin ok-okeꞌ nnaon nfanin.
10Olas sin nnaon nfanin, Jesus nok In asium-noinaꞌ sin nsaen nfain neu sin aꞌberoꞌ, he nnaon neu bael es, kanan Dalmanuta.
11Olas Jesus sin ntenuk Dalmanuta, nmuiꞌ atoni sin fuaꞌ fauk naꞌko pukan akama Farisi neman naꞌeuk nok Ne. Ma sin he nmantotin nok Jesus, ma he nhuku Ee. Sin ntoti mnak, “Ama! Ho mulileꞌ lasi takaf meseꞌ feꞌ, he nak Ho maneꞌo-maneꞌo mupein kuasat naꞌko Uisneno.”
12Jesus nheel snasan amenat mnak, “Kalu Au ꞌneen hi molok on nane, Au nekak namleuꞌ! Anasaaꞌ te hi he mtoit lasi takaf? Kaisa on naan! Lasi takaf namneo nmuiꞌ, mes Au ka ꞌloem fa he ꞌupoin ee neu ki.”
13Nalali te, Jesus nnao nasaitan sin, ma In nsae neu beroꞌ nok In asium-noinaꞌ sin. Ma sin nnaon ntenin neu nifu ꞌnaek in panin.
14Olas Jesus sin ntenuk nifu ꞌnaek in atnanan, In asium-noinaꞌ sin namnau niit ka naekin fa bukael. Sin neik nahaa paon aa fuaꞌ meseꞌ.
15Nneen sin nteek nanan neu paon, Jesus nak, “Hi musti mpaant om! Henati hi kaisa mneen usif Herodes ma atoni Farisi sin uab loep amleꞌut. Sin uab loep namnees on leꞌ maol asaeb trigu es atoni anseloꞌ henati trigu hena mbooꞌ.”
16Nneen In naꞌuab on nane te, ma In asium-noinaꞌ sin nteka mnekun. Ma sin nmantonin mnak, “Amnasiꞌ ii naꞌuab saaꞌ? In naꞌuab on naan, fun hit ka teik fa paon.”
17Mes Jesus nahiin sin neꞌop. Es nane te, In naꞌuab mnak, “Anasaaꞌ te hi mteek piut neu paon!? Hi ka mhuuk maan fa leꞌ Au lasi, ka? Hi lolem nane naꞌteem on fatu!
18Hi miit milail meik hi maatm in. Mes hi ka mihiin maan fa in namneon! On leꞌ ka miit! Hi mneen meik hi lukem, mes ka mipaan maan fa saaꞌ-saaꞌ. On leꞌ ka mneen! Hi mipnikan
19paon leꞌ fuaꞌ niim nane, leꞌ Au ꞌeib pisaꞌ-pisaꞌ ma uhao toob nifun niim, ka? Neno nane, hi mibuab paon nneis fin ꞌponi fauk?” Sin nataen mnak, “ꞌPoni boꞌes am nua, Amaꞌ.”
20Jesus ntoti ntein mnak, “Hi feꞌ mimnau leꞌ neno nane, Au ꞌeib paon pisaꞌ-pisaꞌ he uhaoꞌ toob nifun haa nane, ka aiꞌ kah? Hi mibuab neisk in boꞌo fauk?” Sin nataen mnak, “Boꞌo hiut, Amaꞌ.”
21Ma Jesus nak, “Maneoꞌ! Hi miit milalie meik hi maatm in, mes nasaaꞌ te hi feꞌ ka mihiin maan fa Au kuasat neem naꞌko mee?”

22Nalali te, Jesus sin ntenuk kuan Betsaida. Mbi nane, atoin in neman ntoup neik atoni afoolt es neem neu Jesus. Sin ntoit Jesus he nlaab nalekoꞌ atoni amat-folot nane.
23Nalail, Jesus ntoup neik atoni nane nnaon neu kuan in kotin. Ma In npulan hape neu atoni nane in matan. Nalail In nlaab atoni nane in matan. In ntoti mnak, “On mee? Ho nabeiꞌ mailat miit en, ka?”
24Atoni nane naꞌaiti ꞌnakan ma in nail bian-am-bian, oke te in natae mnak, “Hao! Au ꞌail ꞌiit atoni nnaon. Mes on leꞌ hauba es annaon!”
25Nalali te, Jesus ntao ntein In aꞌniman neu atoni nane in matan. Ma atoni napiin maatn aa ma nailat naleko ee. In nail nameub ee.
26Ma Jesus nleul atoni nane nnao nfain, nalail npaaꞌ ee mnak, “Ho mnao mfain nai, mes mutuin lalan bute! Kaisa mnao mfain meu Betsaida mtein.”
27Nalali te, Jesus sin nnaon napuun kuan-kuan mbi Kaisarea Filipi. Mbi lalan tnanan, Jesus ntoit sin mnak, “Kalu natuin atoni sin molok, sin nak Au leꞌ ii, sikau?”
28Sin nataen mnak, “Bian naꞌuab nak ‘naꞌ Joao Aslain Atoni’. Bian nak, ‘naꞌi Elia’, mafefaꞌ Uisneno naꞌko unuꞌ. Ma bian nak Ama ije, es naꞌko Uisneno In mafefaꞌ kninoꞌ ahunut sin.”
29Ma Jesus ntoit ntein neu sin nak, “Mes natuin hi mihiin, Au leꞌ ije, sikaub aa Kau?” Pedru natae mnak, “Amaꞌ, Ho leꞌ ije, Kristus! Es Uisneno nleek nani naꞌko unuꞌ.”
30Mes Jesus npaaꞌ sin nak, “Hi kaisa mitoon sikau-sikau, he!”
31Nalali te, Jesus nmulai natoon In asium-noinaꞌ sin mnak, “Au leꞌ ije, Aan Mansian. Au lofaꞌ upein maꞌneꞌat namfau, fun aleꞌ amnasit sin, ma ameput kleij sin ꞌnakaf, ma nok kulu akama sin ok-okeꞌ ka nataim Kauf. Lof sin naꞌmaet Kau, mes ansineꞌ, Au lof aꞌmoni ꞌfain.”
32Jesus natoon mutiꞌ-metan on nane, ma naꞌ Pedru ntoup neik Jesus, henati sin nua sin nmesen, he nakain Ee nak, “Amaꞌ kaisa muꞌuab on naan! Au ka ufetin sin fa he nasaebaꞌ ꞌniimk in neu Ko.”
33Mes naꞌ Pedru naꞌuab on nane, ka natuin fa Uisneno in aꞌlomin. Ma Jesus niik ma nail In asium-noinaꞌ sin bian. Oke te, In nakain Pedru nak, “Huus! Nane pah-tuaf sin aꞌnakaf ꞌnaek in molok! Mliꞌu mupoi naꞌko ije! Ho muneꞌop meiki haa mansian in aꞌlomin, mes ho neꞌop nane ka natuin fa Uisneno In aꞌlomin!”
34Nalali te, Jesus noꞌen atoni bian neem he nabuan nok In asium-noinaꞌ sin. Oke te, In naꞌnoinaꞌ sin mnak, “Sikau es nloem he natuin Kau, in musti nsutai ma natuin Kau neno-neno! In musti mpoi-lakan in aꞌlomin, he natuin ahaa Uisneno in lomin. Masti atoni he naꞌmaet ee, mes in musti natuin piut, namnees on leꞌ nloi in hau nehe ma nnao he nmaet.
35Atoni leꞌ in nabeiꞌ he nmaet fun in natuin Kau, in lof anmoin piut nok Uisneno. Mes atoni leꞌ alahaa nmoin ma nneek in aon, lof in aꞌmonin nane, namneuk kuun on nane!
36Mneen, he! Kalu ho mupein pah-pinan in nesan ok-okeꞌ, mes Uisneno ka nsium ko fa, ho he mupein anteni saaꞌ?
37Masti ho mloi meik pah-pinan in aꞌmaus ok-okeꞌ, mes ho ka nabeiꞌ fa mseke meik ho smanam!
38Mumnau, he! Atoni mbi pah-pinan ii, sin nmoeꞌ amleꞌut humaꞌ-humaꞌ. Sin ka ntoe natuin fa Uisneno. Fun, kalu sikau esan neek maeꞌ natuin Kau, aiꞌ neek maeꞌ nanaobaꞌ Au ꞌnoinaꞌ, Au lof aꞌneek maeꞌ utoon atoni nane neu Uisneno msat. Fun Au, Aan Mansian, lof Au ꞌfain ꞌoum uꞌko neno tunan. Ma Uisneno in ameput sin naꞌko neno tunan, natuin ok-okeꞌ nok Kau. Hai msaon miꞌko neno tunan mok Kuasan ꞌNaek naꞌko Ama Abal-balat, oke te niꞌ atoni nahiin nak Au ije, sikau.