Text copied!
CopyCompare
Naꞌ Markus - Markus

Markus 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nalali te, Jesus nok In asium-noinaꞌ sin ntenuk nifu ꞌnaek Galilea in panin, mbi baal jes, kanan Garasa.
2Mbi nane, nmuiꞌ tuaf es, leꞌ pah-tuaf amaunut antaam mbi in nekan, tal antee namaunuꞌ leuꞌ. In nabala mbi niut nateꞌ. Nenoꞌ-fai in paililbah napuun-nateef mbi ꞌnuꞌaf-aꞌnuꞌaf, ma nnao ao monas, ma ankoa-muus. Ma in anteop napaap in aon neik fatu. Mes in aon nane naheel anneis. Ka nmuiꞌ fa atoni es he nfuutb ee, maski naka nfutu neik tain besi msat. Atoni sin nfuutb ee haef-haef mbi in aꞌnukun ma in haen neik tain besi, mes in nafeek naen tain besi nane, ma neok nafeek kabaꞌ naꞌko in haen. In maspeti nneis, tal antee ka nmuiꞌ fa atoni meseꞌ es nabeiꞌ he nhuku. Olas nane, Jesus sin nsaon naꞌko bero ꞌnaek, atoni leꞌ pah-tuaf amaunut antaam mbi in nekan nane napeen niit sin naꞌko ꞌloꞌo. Nalali te, in nanpoi naꞌko niut nateꞌ nane, oke te in naen annao ma nleuꞌ-tuuꞌ mbi Jesus In matan.
7Olas Jesus nail naan atoni nane in huumn aa te, In naꞌuab am nak, “Hoi, pah-tuaf! Ho mpoi muꞌko atoni ii nai!” Nalail atoni nane in ankoa-muus naheel on mnak, “Huus! Ho he munsaꞌan kau! Au uhiin Ko, Ho leꞌ nane namneo Jesus, Uisneno Akuasat in Aan Mone. Au ꞌtoit Ko he Ho kaisa mususap kau!”
9Ma Jesus ntoti mnak, “Ho kaanm ii, sikau?” Atoni naan natae mnak, “Au kaank ii Legion, fun hai leꞌ ii mimfau nneis, on leꞌ solalus puka ꞌnaek es!”
10Nalali te, pah-tuaf in nmoeꞌ atoni nane in fefan henati ntoit Jesus, he kaisan nliuꞌ sin mpoin naꞌko bale nane.
11Leꞌ ka nakloꞌo fa naꞌko bale nane, anmuiꞌ tuaf ampaon faifn aa puka ꞌnaek es. Faifn ini, on leꞌ he ntee tipuꞌ nifun nua. Sin namin amnahat mbi ꞌnuꞌaf abnapan.
12Nalali te, pah-tuaf in ntoit Jesus mnak, “Mleul kai he mnao mtaam meu fafi nae kin.”
13Nneen on nane te, Jesus anloem. Ma pah-tuafin nane, naen ampoi naꞌko atoni nane, ma nnaon ntaam neu fafin. Ma leꞌ fafi nifun nua nane, sin naen nasiit-bokan. Ma sin nsikaꞌ-noloꞌ antaam neu nifu naan, ma sin ok-okeꞌ leem anmaten mbi nane.
14Olas atoni leꞌ apao fafi sin nail niit on nane te, sin ok-okeꞌ namtaun nmaten. Oke te, sin naenan nnaon natoon toob mbi kuan-kuan mbi nane. Ma atoni namfau mpoi neem, ma nnaon nail saaꞌn aa es anbool.
15Sin neem naꞌeuk nok Jesus, ma sin napeen niit atoni leꞌ pah-tuaf amaunut antaam neu in nekan nane, ntook mbi nane. In neekn aa naleko ee, ma in natai nalail bael abtais ee. Niit on nane te, atoni sin ok-okeꞌ namtaun, fun sin nahiin nak, atoni sikau es leꞌ nabeiꞌ nliuꞌ napoin pah-tuaf naꞌko atoni nane, in maneꞌo-maneꞌo atoni lo-manenuꞌ.
16Oke te, sin ok-okeꞌ mantonin mnak, “Hai miit meik hai maatm ini, atoni leꞌ pah-tuaf amaunut antaam neu in nekan, naleko ee. Ma hai miit faifn aa maneꞌo-maneꞌo leem anmaten.”
17Ma toob naꞌko kuan-kuan antoit Jesus he nfeen nnao nasaitan sin bale.
18Olas Jesus he nsae neu beor aa nanan, atoni leꞌ pah-tuaf amaunut antaam neu in nekan nane, neem antoit Jesus he in nok amsat.
19Mes Jesus ka nloim fa. In naꞌuab mnak, “Naleko nneis, ho mnao mfain mutonan ho biak in ok-okeꞌ, saaꞌn aa leꞌ es Uisneno nmoeꞌ nalali neu ko. Ma mutoon mak Uisneno nneek niis ko.”
20Nalali te, atoni nane nnao nfain, he nnao nafuun pah es anmuiꞌ koot boꞌes, es leꞌ sin nteek ee nak, ‘Dekapolis’. In anꞌeut nani leꞌ saaꞌ es Jesus anmoeꞌ nalali neu ne. Atoni ok-okeꞌ leꞌ nneen in uab nane, sin namkakan nmaten mnak, “Namneo, he!”
21Nalali te, Jesus sin nlaak anfanin neu nifu ꞌnaek in panin bian. Olas sin nsaon naꞌko beroꞌ, toob namfau neman ntool naan Ee.
22Mbi nane, nmuiꞌ tuaf es, in kanan, ꞌnaef Jairo. In leꞌ nane, aꞌnakaf neu uim onen mbi kuan nane. Olas nane napeen niit Jesus, ma in nleuꞌ-tuuꞌ mbi In matan.
23Ntoti mnak, “Koi, usiꞌ! Au aan feto in feꞌ naan toon boꞌes am nua, nameen he nmate. Ho maen oum feꞌ, he mulekoꞌ maan kau beꞌ.”

24Ma Jesus natuin Jairo nnaon neu in ume. Mes olas sin nnaon, atoni namfau natuin sin, tal antee sin nnaon ka nalekon fa, fun toob namfau natuin bia-nam-bian.
25Mbi toob amfaut sin soonk ini, anmuiꞌ bifeel es, es leꞌ in fun neneem ka nasnaas fa toon boꞌes am nua ben.
26In loit ma in aꞌmaus ok-okeꞌ nalail sine, he mbaen amalot. Mes ka nmuiꞌ fa meseꞌ he naleko ee. Mes in menas nane, nfoe piut.
27Bifeel nane, in nneen namfau matoom neu Jesus. On nane in nheoꞌk on natuin atoin in sin atnaank ini, he npaumaak nok Jesus in kotin. In naneꞌop mbi in nekan nanan nak, “Ile lamu au ubeiꞌ ꞌlaab ꞌaan In sabalu haen, au lof uleok.” Olas in ankais Jesus in sabalu, nok askeken, in naaꞌ asait leꞌ nane, nheu naan. In natniin in aon naleko nfini ee.
30Pas olas nane, Jesus natniin anmuiꞌ maꞌtanin anpoin naꞌko In aon. In niik on kotin, ma niit toob namfau mbi In kotin. Oke te, In antoti mnak, “Sikau es ankais Au sabalu?”
31In asium-noinaꞌ sin natae mnak, “Amaꞌ, Ho mail kuum! Atoni namfau on ii es anmabeꞌun. Nasaaꞌ Ho mtoit mak, ‘Sikau es ankais Au sabalu?!’ ”
32Mes Jesus nail nateef, he naim leꞌ alelo sikau es ankasi.
33Olas bifeel nane nneen Jesus ntoit on nane te, in namtau. Nalali te, in nleuꞌ-tuuꞌ mbi Jesus In matan, ma nmanaok mnak, “Amaꞌ. Au leꞌ es aꞌkais Ho sabalu.”
34Ma Jesus natae le mnak, “Fun enaꞌ maneꞌo-maneꞌo mpalsai meu Kau, ho muleok mulali ee. Ma ho mnao mfain mok neek amlilat.”
35Jesus feꞌ naꞌuab on nane te, nmuiꞌ amnemat naꞌko ꞌnaef Jairo in ume, natoon am nak, “Akoi! Liꞌaan feto nmate! Kaisa muhaeb mtein Kulu ii nai. Amaꞌ naleko nneis, kaisa mnao nai.”
36Mes Jesus ka ntoe naan fa atoni nane in molok. Ma In naꞌuab neu ꞌnaef Jairo nak, “Ho kaisa mumtau, he! Mpalsai meubah Uisneno.”
37Oke te, Jairo nok Jesus nnaon nasaitan In asium-noinaꞌ bian. Mes In nnao noba haa Pedru, Yakobus, ma nok Joao, sin nnaon piut.
38Olas sin nteen ꞌnaef Jairo in ume, sin niit atoni namfau bataisiubꞌ in, ma sin nkambain naheel okan.
39Jesus ntaam neu ume naan. Ma In antoit sin am nak, “Anasaaꞌ te hi mtaisibu meu kaet? Liꞌana ije, in ka nmatef. Mes ije, in antuup kuun.”
40Sin nneen Jesus namolok on nane te, sin ok-okeꞌ maens Ee. Nalail, In nleul sin ok-okeꞌ mpoin. Ma In noꞌen liꞌana nane in enaf nok in amaf, ma nok in asium-noinaꞌ sin tuaf teun, he sin ok-okeꞌ ntaam neu liꞌana nane in keꞌan.
41Ma Jesus nhuuk liꞌana nane in aꞌniman, oke te, In namolok neu ne neik sin lasi Aram mnak, “Talita kum!” (In aꞌnaonaꞌ nak, “Aan feto! Mfeen nai!”)
42Suk naskeek, liꞌaan feto nane nfeen ma nnao. Nalali te, Jesus nleul in enaf nak, “Mfee liꞌana ii he naah nai!” Atoni ok-okeꞌ leꞌ aniit takaf saaꞌ leꞌ es anbool, sin namkakan. Mes Jesus naꞌekaꞌ maꞌtaniꞌ neu sin mnak, “Hi kaisa mitoon sikau-sikau mak Au umonib ufain ee be!”