Text copied!
CopyCompare
Naꞌ Markus - Markus

Markus 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nalali te, Jesus naꞌuab antein nok ꞌnakaf-aꞌnakaf akama Jahudi ma nok kulu akama sin. In naꞌuab neik laes letaꞌ mnak, “Nmuiꞌ tuaf es nnao nmoeꞌ lele he nseen tua kase anggur neu in pooꞌn es. Oke te, in mbaik nateef, ma in nmoeꞌ bak he natnee tua kase in oen. Nalail in nahake tetu es he mpao lele. Ma nalali te, in naꞌnate neu atoni bian, he sin nmepun, ma in neesn aa, oke te mbati. Nalali te, in mpoi nnao neu pah aꞌloꞌo es.
2Ntee toon he nꞌiup tua kase fuaꞌ, ma lele tuaf nane nleul in anaꞌ leul es nnao neu atoin ameupt in, he mbait nesaf.
3Mes, olas in ntee, atoni ameupt in naan nhuku ee, ma sin antuuf naklatiꞌ. Nalail sin nlelu nnaon nfain nluum.
4Nalali te, leel tuaf nane nsonu in anaꞌ leul es antein. Mes atoni ameupt in nane nteop napaap in ꞌnakan. Oke te, sin namaeb ee, ma sin nliꞌu.
5Oke te, leel tuaf nane nsonu in anaꞌ leul in bian antein. Mes sin naꞌmate. Masti sin nmoeꞌ on mee msat, leel tuaf nane in nleul piut in anaꞌ leul in. Mes atoin ameupt in nane nteop naklatiꞌ bian, ma bian naꞌmaet sin.
6Olas ije, alahaa atoni meseꞌ. Nane, leal tuaf in aan mone mestelo. Fun natuin ka nmuiꞌ ntein fa lalan bian, in nleul in aan mone nane. In naneꞌop mnak, ‘Kalu au ꞌleul au aan mone nmees, lof sin nsimo nok alekot, ma nneen ee.’
7Oke te, in anleul in aan mone nnao on nae. Mes olas atoin ameupt in napeen niit liꞌanaꞌ nane neem, sin nmantonin mnak, ‘Huus! Hi ati mail amnao on nae! Amnasiꞌ nleul ntein in aan mone! Kalu amnasiꞌ anmaet, liꞌaan mone ii es anait in aamf aa in pusaka ok-okeꞌ. Eim he thuku he taꞌmate. Maut he hit es atpaal in naijaan ii!’
8Nalail sin ok-okeꞌ nhuku, ma naꞌmate. Oke te, sin mpolin napoi aon taꞌun neu lele kotin. Laes letaꞌ ii, nheub ahaa ii.”
9Nalali te, Jesus ntoit atoin aꞌnaet in mnak, “Kalu tatuin ti hiꞌ neꞌop, leel tuaf nane in nmoeꞌ saꞌan neu atoin ameupt in nane? Kalu natuin Au neꞌop, leel tuaf nane neem naꞌmaet atoin ameupt in nane ok-okeꞌ. Oke te, in naꞌnate nfain leel tua kase nane neu atoni bian.
10Hit ok-okeꞌ tiit talali be mbi Uisneno in Sula Kninoꞌ mnak, ‘Nmuiꞌ fatu es leꞌ tukan sin naiti, ma mpoi-laakn ee be. Mes olas ii, fatu leꞌ nane nfain faut sukit neu nii enaf.
11Uisneno esan mbeti, ma natokoꞌ fatu nane. Es on nane te, hit tail et namaas!’ ”
12Atoin aꞌnaet in nane, sin nahiin nanin mnak, Jesus asanat sin nok uab laes letaꞌ nane. Sin namnees on leꞌ alelo atoin ameup leel tua kase nane kin. Oke te, sin maꞌakolan he nhuku Ee. Mes sin namtaun atoin amfaut in amsat, fun sin nlomin Jesus In aꞌnoinaꞌ. Nalail, sin nnaon nasaitn Ee heꞌ.
13Nalali te, atoni Jahudi sin aꞌnakaf, sin nleul atoni Farisi bian, ma atoni naꞌko partidu Herodes, nnaon maksuilꞌin nok Jesus, he naꞌloep Ee.
14Nalail sin neman, maksuilꞌin nok Ne mnak, “ꞌNaef Kulu! Hai ok-okeꞌ mihiin nak Ama In neekn aa maneꞌo, ma ka naꞌmoef. Amaꞌ Ho mail kuum atoni in nekan. Ho mutoon maneꞌo Uisneno In aꞌlomin nok neek muti, fun Ho ka mbeit fa humaf. Olas ii, hai he mtoit lasi paanf es. Natuin hit plenat akama Jahudi, hit musti tbaen neu Usif ꞌNaek Roma, ka aiꞌ kah?”
15Mes Jesus nahiin sin he naꞌloep Ee, henati In nmamuus nok plenat Roma in ukan. Ma Jesus natae mnak, “Anasaaꞌ te hi miꞌloep Kau meik lasi on nane!? Ati hi milileꞌ miit Kau noin mutiꞌ es feꞌ!”
16Nalali te, sin nnoon Ee noin mutiꞌ es. Ma Jesus nsimu he nail ee. Ma In ntoit sin mnak, “Malula ii, sikau in human? Ma sikau in kanan es leꞌ ii?” Oke te, sin natae mnak, “Nane, Usif ꞌNaek Roma!”
17Nalali te, Jesus nak, “Kalu on nane, hi mnao mfee neu plenat saaꞌ leꞌ pleent aa in hak. Ma mfee neu Uisneno saaꞌ es leꞌ Uisneno In hak.” Nneen In natae on nane, sin ok-okeꞌ namkakan, fun In molok nane namneo. Nane natuin sin ka nabeiꞌ fa he namoufu.
18Nmuiꞌ pukan akama bian, leꞌ in kana Saduki. Sin naꞌnoinaꞌ nak amates ka nabeiꞌ fa he nmoni nfain. Mbi haef es, nmuiꞌ atoni Saduki bian neman he naꞌloep Jesus.

19Sin naꞌuab nok Jesus mnak, “ꞌNaef Kulu! Naꞌi Moijes nluul sulat neu kit nak, plenat ije nak: kalu nmuiꞌ atoni es anmaet nasaitan in bifeel, ma bifeel nane ka nahoin fa anah, leꞌ atoni amates nane in olif, in musti nsao ntein bifee banuꞌ nane, henati nahoin nasuuf ma nakaaꞌ neu in tataf amates nane.
20Maneoꞌ, naꞌi Moijes naꞌnoinaꞌ on nane. Mes hai he mtoit on ii: nmuiꞌ atoni sin hiut maꞌolin-tatan. Leꞌ ahunut nane matsao nahuun. Nalail in nmaet, mes ka nahoin fa anah.
21Ma olif leꞌ natuin ee ja, nsao ntein bifee banuꞌ nane. Neka ꞌloꞌo, in nmate ntein, mes ka nahoin fa anah. Nalali te, in olif es antein; nsao ntein bifee banuꞌ nane. Mes neka ntee ꞌloꞌo, in nmaet natuin antein, ma ka nahoin fa anah.
22Ma on nane piut, tal antee in olif aꞌheit-susu nmate ntein. Oke te, bifee banuꞌ nane, in msat anmaet natuin.
23Olas ii, hai mtoit on ii: bifeel nane, in matsao naan atoni hiut! Mes kalu pah-pinan namsoup, ma Uisneno namonib anfain amaets in, lof sikau es nfain mone neu bifeel nane?”
24Oke te, Jesus natae mnak, “Kalu hi mtoit on naan, na on nfani hi ka mihiin fa Uisneno In sulat in nesan. Ma hi ka mihiin fa Uisneno in kuasan. Leꞌ hi ije mineꞌop msana ꞌnaek!
25Mneen, he! On ii! Mbi sonaf neno tunan, ka nmuiꞌ fa amatsaos. Aleꞌ amates ok-okeꞌ leꞌ Uisneno namonib sin anfain, ka nmuiꞌ fa amatsaos. On nane msat, Uisneno in ameput neno tunan ka nmuiꞌ fa amatsaos antein.
26On nane te, lasi neu atoni amates nmoni nfain, ka aiꞌ kah, Au utonan ki, on ii. Hi feꞌ ka mihiin lasi leꞌ unuꞌ hau ana leꞌ anpuut, mes ka nꞌatuꞌ fa, mbi naꞌi Moijes in sulat. Lasi tonas naꞌuab mnak, Uisneno natonan Moijes mnak, ‘Ho naꞌi sin, sin Uisneno, es leꞌ Au. Sin es leꞌ naꞌi Abraon, naꞌi Isak, ma naꞌi Jakob. Sin ok-okeꞌ naꞌluliꞌ neu Kau tal antee muni ii.’
27Hit tahiin tak naꞌi-naꞌi sin nmate ꞌloob ee. Mes, fun Uisneno natoon am nak In fe njael nabaal nfain sin Uisneno, es nane te, hit tahiin tak sin nmoni nfanin. Jadi, masti atoni nmaet nalali msat, mes sin nmoni nfanin. Namneo amonit leꞌ ntoe ma nabees neu Uisneno, mes atoin amates sin kah fa, aiꞌ? Es nane te, kalu hi mnaaꞌ piut ꞌnoinaꞌ nane nak, amates ka nmoni nfain fa, hi mineꞌop msaan!”
28Mbi olas nane, nmuiꞌ kulu akama es nneen Jesus namolok nok atoin in naꞌko pukan Saduki sin. Kulu akama nane naneꞌop amnak Jesus natae sin moolk aa be nok alekot. Oke te, in ntoit Jesus mnak, “Amaꞌ! Au he ꞌtoit Ko on ii: hit nonot ma hit plenat in ukan, namfau nneis. Plenat ok-okeꞌ leꞌ neem naꞌko naꞌi Moijes nane, mee es naleko neis?”
29Jesus natae mnak, “Plenat leꞌ maꞌosaꞌ nneis mbi Uisneno in sulat nane, nak on ii: ‘Aleꞌ kanan toob ok-okeꞌ mbi Israꞌel! Hi mneen lek-leok! Uisneno nane, namneo hit Usiꞌ, ma hit Aꞌnakaf! Ka nmuiꞌ ntein fa atoni tetaꞌ antein, alahaa In anmees kuun!
30Es on nane, hi musti mneek Ee nneis niis naꞌko aleꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ. Es nane te, hi musti mimnau miis Ne piut aah, ma mihiin Ee, ma meup maꞌtaniꞌ he mituin In lomin.’
31Plenat nua nak on ii: ‘Ho musti mneek mok ho aom-biam, namnees on leꞌ ho mneek ho aom aa kuum.’ Plenat nua in ii, es maꞌosaꞌ nneis. Ka tiit fa plenat bian he nneis naꞌko plenat nua in ii.”
32Oke te, kulu akaam naan naꞌuab antein neu Jesus mnak, “Namneo! Amaꞌ leꞌ naꞌuab nane, namneo. Uisneno nane, hit Aꞌnakaf! Ma ka nmuiꞌ ntein fa Uisneno tetaꞌ.
33Hit musti tneek Ee nneis niis naꞌko aleꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ, tal antee hit tamnau tiis Ne piut, ma tahiin Ee, ma tmeup maꞌtaniꞌ he tatuin In lomin. Ma hit musti tmaneek tok hit aok-bian amsat, on leꞌ tneek hit aok aa kuun. Ii nmoeꞌ Uisneno namlileꞌ nneis naꞌko kalu hit tatuina haa akama in ukan. Ii es naleko nneis, naꞌko hit taktunu haa muꞌit fuat, aiꞌ tfee baleꞌ bian neu Ne.”
34Nneen in natae on nane te, Jesus naneꞌop am nak kulu akama nane in nahiin nalali ee. Oke te, Jesus nak, “Ho alakleꞌo mjael Uisneno in anah.” Nane nalail, ka nmuiꞌ ntein fa atoni bian he maksuilꞌin antein nok Jesus, fun ka nmuiꞌ fa atoni es he nahiin nneis Ne.
35Nane oke te, Jesus fe naꞌnoinaꞌ atoni sin mbi Uisneno in Uim Onen Uuf. Ma In nmasoꞌal nok sin mnak, “Natuin hi tenab, on mee? Kulu akama sin naꞌnoinaꞌ matoom Kristus nane, leꞌ Uisneno nleek nani naꞌko un-unuꞌ. Natuin sin neꞌop, In neiki haa usif David in sufaꞌ-kaꞌuf. Mes nane ka nmatomaf.
36Fun natuin afi unuꞌ, Uisneno In Smana Kninoꞌ leꞌ nakua In aꞌan neu usif David, ma in ntui mnak, ‘Uisneno natoon nalail neu au ꞌnakaf mnak, “Oum mtook nai meu ii bale alekot mbi Au banapak aꞌneꞌu. Au lofa ꞌmoeꞌ ho musu sin, tal antee sin namtausan Ko.’ ”

37aNaꞌko nane, niꞌ hit tahiin tak usif David kuun nteek Kristus nak, ‘ꞌNakaf’. In aꞌnaonaꞌ nak, kalu atoni nteek Kristus nane nak usif David in sufaꞌ-kaꞌuf haa, nane ka nmatomaf! Fun natuin in leꞌ nane usif David in ꞌNakaf amsat!”
37bOlas Jesus namolok on leꞌ alelo, toob namfau nloem he nneen Ee.
38Nalail In natoon antein sin mnak, “Hi musti mpaant om miꞌko kulu akama sin. Sin neno-neno natai sin sabalu mnanuꞌ, he nnao naꞌeuk nok atoni amfaut, henati atoni naliat sin mnak, ‘Woeh! Nane atoni aꞌnaet, he!’
39Kalu sin ntaam neu uim onen, aiꞌ sin nnaon natuinan fesat, sin namin bale he ntokon mbi took alekot, he atoin amfaut in nail sin.
40Mes ampaant om, he! Fun sin naꞌmoeb bifeel abanut sin, ma sin nsiik naan sin ume ok-okeꞌ. Mes kalu mbi atoin amfaut in sin maatk in, sin naꞌkolo sin neek abakalat nane, nmoeꞌ on leꞌ sin nꞌoen in ꞌloob-aꞌloob. Sin nloem he atoni naliat sin mnak sin neek in alekot. Mes lof Uisneno nfee kasat maꞌfenaꞌ neu sin.”
41Nalili te, Jesus nnao ntoko mnail peti tuluꞌ mbi Uisneno In Uim Onen Uuf. In niit atoni sin neman nasaeba loit tuluꞌ neu peti nane. In niit atoni aꞌmaut in sin neman nasaeban sin loit namfau mbi nane.
42Oke te, nmuiꞌ bifee banuꞌ es neem natuin onen. In nataam sentabus pisaꞌ nua neu peti nane. Loit in nane uupk in aan-anaꞌ nneis.
43Nalail Jesus noꞌen In asium-noinaꞌ sin nak, “Hi mail lek-leok bifeel abanut amaꞌmuꞌit nane. In nataam loit tuluꞌ neki haa sentabus pisaꞌ nua, mes in nfee ꞌnaek anneis naꞌko atoni amfaut in ok-okeꞌ.
44Atoni bian, sin ok-okeꞌ nasaeban loit tuluꞌ neki haa sin loit nesif. Mes bifee banuꞌ ii, in ntao nain in loit in ok-okeꞌ be neu Uisneno.”