Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Mark

Mark 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Deenei di Longo鈥疕umalia o Jesus Christ, Tama a God.
2E鈥痙aamada be鈥痙i hai a soukohp Isaiah dela guu鈥痟ihi, 鈥淕od ne鈥痟elekai boloo: Au ga鈥痟agau dagu dangada kae鈥痟egau i oo mua e鈥痟agatogomaalia doo ala!
3Tangada e鈥痺olowolo i鈥痩odo di anggowaa boloo: 鈥楬agatogomaalia鈥痠na di ala o Dimaadua. Haga鈥痟uudonu鈥痠na di ala dela e鈥痟ana鈥痠ei Mee.鈥欌
4Malaa, John ga鈥痝ila鈥痬ai i鈥痩odo di anggowaa, e鈥痟ai ana babdais mo鈥痙i agoago, 鈥淗uli gi鈥痙aha mo godou huaidu, gi鈥痓abdais, gei God ga鈥痙umaalia gi godou huaidu.鈥
5Dogologowaahee mai Judea mo鈥痙i waahale Jerusalem, ne鈥痟ula belee hagalongo gi鈥痭ia agoago a John. Digaula ne鈥痟aagi nadau ihala, gei mee ga鈥痓abdais digaula i鈥痩odo di monowai Jordan.
6John e鈥痝ahu i鈥痭ia gahu ngaahulu 鈥榗amel鈥, e鈥痟ai dono duu gili鈥痥au i dono huaidina, ana meegai la nia manu鈥榣ocust鈥, mo nia meegai maangala o lodo henua.
7Mee ga鈥痟aga鈥痠loo gi鈥痭ia daangada, 鈥淭aane dela ma鈥痝a鈥痟animoi i ogu muli, la鈥痥oia e鈥痑amua i鈥痙i鈥痑u. Gei鈥痑u hogi hagalee tau di鈥痓ala gi鈥痩ala e鈥痺wede nia suudi o鈥疢aa.
8Au e鈥痓abdais goodou gi鈥痭ia wai, gei Mee ga鈥痓abdais goodou gi鈥痙i Hagataalunga鈥疍abu.鈥
9Di madagoaa鈥痟ua deelaa, gei Jesus ga鈥痟animoi i Nazareth, tama鈥痺aahale i tenua Galilee, ga鈥痓abdais go John i鈥痙i monowai Jordan.
10Di madagoaa鈥痟ua Jesus ne鈥痟anaga gi鈥痙aha mo nia wai, Mee gaa鈥痬mada gi鈥痙i langi gu鈥痬ahuge, di Hagataalunga鈥疍abu e鈥痟aneia i ono nua, e鈥痙ina gi鈥痙i mwuroi.
11Gei di lee ga鈥痩ee鈥痚ia i鈥痙i langi, 鈥淕oe go dagu Dama鈥痙aane dela e鈥痑loho鈥痠ei Au. Au e鈥痶enetene鈥痑du gi鈥痙i鈥疓oe.鈥
12Di madagoaa鈥痟ua deelaa, gei di Hagataalunga鈥疍abu gaa鈥痟ai a Jesus gii鈥痟ana gi鈥痙i anggowaa,
13gaa鈥痭oho i鈥痝olo nia laangi e鈥痬adahaa, nogo hagamadamada go Setan. Gei nia manu o lodo henua e鈥痭oho labelaa i鈥痝olo, gei nia daangada di鈥痩angi e鈥痩oomoi e鈥痟agamaamaa a鈥疢ee.
14I鈥痬uli John ne鈥痟aga鈥痷lu gi鈥痩odo di hale鈥痝alabudi, gei Jesus gaa鈥痟ana gi Galilee, ga鈥痟agadele di Longo鈥疕umalia o God.
15Mee ga鈥痟elekai, 鈥淒i madagoaa gu鈥痙au鈥痬ai! Teenua King o God gu鈥痟oohoo鈥痬ai! Huli gi鈥痙aha mo godou huaidu, hagadonu鈥痠na di Longo鈥疕umalia!鈥
16Di hanadu鈥痟ua o Jesus la鈥痶aalinga Tai o Galilee, ga鈥痝idee鈥痠a nia daangada wagadaga dogolua, Simon mo dono duaahina鈥痙aane Andrew, e鈥痙adaabui nau iga gi鈥痙i gubenge.
17Jesus ga鈥痟elekai gi meemaa, 鈥淟loomoi, daudali鈥痬ai Au, gei Au ga鈥痑ago goolua gi鈥痙i haangodo gi鈥痭ia daangada.鈥
18Meemaa gu鈥痩imalima gu鈥痙iiagi nau gubenge, guu鈥痟ula i鈥痬uli o Mee.

19Jesus ga鈥痟anadu鈥痟ua haga鈥痓alua, ga鈥痝idee labelaa tagahaanau daane dogolua, James mo John, nia dama鈥痙aane ni Zebedee. Meemaa e鈥痓onobono di鈥痭au gubenge i鈥痟ongo di鈥痭au boodi.
20Di madagoaa鈥痟ua Jesus ne鈥痝idee meemaa, ga鈥痝ahigahi meemaa, gei meemaa ga鈥痙iiagi di鈥痭au damana Zebedee mo ana gau鈥痭galua i鈥痟ongo di boodi, gaa鈥痟ula i鈥痬uli o Jesus.
21Jesus mo ana dama鈥痑goago e鈥痟ula gi鈥痙i waahale o Capernaum, ga鈥痙au鈥痬ai di Laangi鈥疭abad, gei Jesus ga鈥痷lu gi鈥痩odo synagogee, ga鈥痙aamada ga鈥痑goago.
22Digau ala ne鈥痩ongono, la鈥痝u鈥痝oboina huoloo i鈥痭ia agoago a鈥疢aa, i Mee hagalee e鈥痑goago be digau haga鈥痙onudonu haganoho. Ana agoago le e鈥痬ogobuna.
23Nomuli鈥痟ua, gei taane dela iai di hagataalunga huaidu i ono lodo, ga鈥痟animoi gi鈥痩odo synagogee, ga鈥痺olowolo,
24鈥淢a di鈥痑ha dela gaa鈥痟ai Kooe mai gi gimaadou, Jesus o Nazareth? Goe ne鈥痟animoi gi鈥痥inei belee hagahuaidu gimaadou? Au e鈥痠loo鈥痚au Goe: Goe go Tangada Dabuaahia a God dela ne鈥痟agau鈥痬ai!鈥
25Jesus ga鈥痟elekai, 鈥淗udee leelee, ulu gi鈥痙aha mo taane deenaa!鈥
26Di hagataalunga huaidu ga鈥痟aga鈥痓olebole taane deelaa, ga鈥痺olowolo, ga鈥痷lu鈥痬ai gi鈥痙aha mo mee.
27Nia daangada huogodoo gu鈥痝oboina huoloo, ga鈥痩eelee i nadau mehanga, 鈥淢a di鈥痑ha deenei? Ma di agoago hoou deenei? Taane deenei le e鈥痬ogobuna, Mee e鈥痟elekai鈥痟ua gi鈥痭ia hagataalunga huaidu, gei digaula e鈥痟agalongo gi Mee!鈥
28Di longo o Jesus gu鈥痩imalima鈥痟ua guu鈥痙ele i鈥痭ia guongo o Galilee hagatau.
29Jesus mo ana dama鈥痑goago e鈥痟agatanga i synagogee, e鈥痟ula ginaadou mo James mo John, gi鈥痙i hale o Simon mo Andrew.
30Tinana di lodo o Simon e鈥痬oe magi welengina i鈥痟ongo dono moenge. Di dau鈥痟ua o Jesus i鈥痝olo, gei digaula ga鈥痟agi鈥痑nga di ahina gi Mee.
31Gei Jesus ga鈥痟anadu gi mee, gaa鈥痥umi di lima o鈥痬aa, ga鈥痟aga鈥痙uu gi鈥痭ua a鈥痬ee, dono magi guu鈥痟ili, gei mee ga鈥痙aamada ga鈥痟ai鈥痟egau gi digaula.
32Ga鈥痟iahi鈥痠a di鈥痬ee, nia daangada ga鈥痩aha鈥痬ai nadau gau magi, mono gau iai nia hagataalunga huaidu gi Jesus.
33Digau huogodoo mai di waahale deelaa ga鈥痙agabuli鈥痬ai gi鈥痬ua di hale deelaa.
34Gei Jesus ga鈥痟agahili digau dogologo ala e鈥痬agi i鈥痭ia hagadilinga magi, gei gu鈥痟agabagi nia hagataalunga huaidu e鈥痩ogo. Mee gaa鈥痓ule nia hagataalunga huaidu aalaa, bolo gi鈥痟udee leelee, idimaa, digaula e鈥痠loo a鈥疢ee.
35Heniheni dono daiaa, Jesus ga鈥痑la鈥痑ga, ga鈥痷lu gi鈥痙aha mo鈥痙i hale. Ge鈥疘a gaa鈥痟ana gi鈥痙aha mo tama鈥痺aahale deelaa, gaa鈥痟ana gi鈥痙i gowaa e鈥痩omo, e鈥痙alodalo.
36Gei Simon mo ono ehoo gaa鈥痟ula, ga鈥痟alahala a鈥疢ee.

37I鈥痙i鈥痭adau gidee a鈥疢ee, ga鈥痟elekai, 鈥淒igau huogodoo e鈥痟alahala Goe.鈥
38Jesus ga鈥痟elekai gi digaula, 鈥淕idaadou e鈥痟ula labelaa gi鈥痭ia waahale ala e鈥痟oohoo鈥痬ai. Au belee hai agu agoago labelaa i鈥痝olo, idimaa, deelaa dagu mee ne鈥痟animoi belee hai.鈥
39Malaa, Mee gaa鈥痟ana laa鈥痩odo Galilee, e鈥痑goago i鈥痩odo nia synagogee, mo鈥痙i hagabagibagi nia hagataalunga huaidu.
40Taane magi genegene ga鈥痟animoi gi Jesus, ga鈥痓ala gi鈥痩ala i鈥痬ua o Mee, gaa鈥痙angi i鈥痙i hagamaamaa, 鈥淢aa Goe e鈥痟iihai, heia鈥痬ua au gi鈥痬adammaa.鈥
41Jesus gu鈥痑loho i鈥痬ee, gaa鈥痓ili gi mee, ga鈥痟elekai, 鈥淎u e鈥痟iihai. Madammaa!鈥
42Di madagoaa hua deelaa, gei di magi guu鈥痟ili i taane deelaa, gei mee gu鈥痬adammaa.
43Gei Jesus ga鈥痟agau a鈥痬ee gaa鈥痓ule gi mee, 鈥淗agalongo, goe hudee hagi鈥痑nga鈥痠na gi tangada di mee deenei ne鈥痟ai. Hana鈥痟ua haga鈥痟uudonu gi tangada hai鈥痬ee鈥痙abu gi鈥痟aga鈥痙ina鈥痠na goe. Nomuli, gei goe heia tigidaumaha a Moses bolo gi鈥痟eia, gi鈥痠loo鈥痑i nia daangada, bolo goe gu鈥痬adammaa.鈥 Gei mee ga鈥痟agau taane deelaa gii鈥痟ana.
45Gei taane deelaa gaa鈥痟ana鈥痟ua ga鈥痟agadele di longo gi鈥痭ia madagowaa huogodoo, gaa鈥痟idi鈥痑i Jesus ga鈥痙eemee di鈥痟ana i鈥痩odo nia waahale. Gei Mee ga鈥痭ohonoho鈥痟ua i鈥痭ia gowaa lomo, gei nia daangada o鈥痭ia gowaa huogodoo gu鈥痩loomoi gi Mee.