Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Mɑɑku

Mɑɑku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu Kirisi, Gusunɔn Biin Lɑbɑɑri ɡeɑn torubu wee.
2Gusunɔn sɔmɔ Esɑi u yen ɡɑri yoruɑ win tireru sɔɔ u nɛɛ, Gusunɔ u nɛɛ, “N wee, nɑ nɛn sɔmɔ ɡɔriɔ wunɛn wuswɑɑɔ u wunɛn swɑɑ sɔmɛ.
3Nɛn sɔmɔn nɔɔ ɡɑ ɡbɑ̃rɑmɔ ɡbɑburu sɔɔ ɡɑ ɡerumɔ ɡɑ mɔ̀, i Yinnin swɑɑ sɔnwɔ, kpɑ i n ye nɔɔ nɛrɑsiɑmɔ yu dɛndɑ.”
4Nɡe mɛyɑ, Yohɑnu Bɑtɛmu kowo u nɑ ɡbɑburu sɔɔ. U kpɑrɑmɔ u mɔ̀, bu ɡɔ̃ru ɡɔsio ben torɑnun di kpɑ u bu bɑtɛmu ko kpɑ Gusunɔ u bu ben torɑnu suuru kuɑ.
5Tɔmbu kpuro bɑ rɑ n dɑɑmɔ win mi sɑɑ Yudeɑn tem di kɑ mɑɑ Yerusɑlɛmu mɑron di. Bɑ ben torɑnu tuubɑ mɔ̀, mɑ bɑ derimɔ u bu bɑtɛmu mɔ̀ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Yuudɛniɔ.
6Yohɑnu wi, u yooyoon sɑnsun yɑberu sebuɑ, mɑ u ɡɔnɑ sɛ̃ke win pɔrɑɔ. Twee kɑ tim bɑusɑ u rɑ di.
7Mɑ u wɑɑsu mɔ̀ u ɡerumɔ u mɔ̀, ɡoo u sisi nɛn biruɔ wi u mɑn yiiko kere. Nɛ nɑ kun mɑm turɑ n yiirɑ n yɛ̃ron bɑrɑnun wɛ̃ɛ kusiɑ.
8Nɛ nɑ bɛɛ bɑtɛmu mɔ̀ kɑ nim, ɑdɑmɑ yɛ̃ro wi, u koo bɛɛ bɑtɛmu kowɑ kɑ Hunde Dɛɛro.
9Yen biru Yesu u nɑ Nɑsɑrɛtin di ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlilen temɔ, mɑ Yohɑnu nùn bɑtɛmu kuɑ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Yuudɛniɔ.
10Sɑnɑm mɛ u yɑriɔ nim di, yerɑ u wɑ wɔllɑ wukiɑrɑ, mɑ u Hunde Dɛɛro wɑ nɡe kpɑruko u sɑrɑm wee win wɔllɔ.
11Mɑ u nɔɔ ɡɑɡu nuɑ wɔllun di ɡɑ nɛɛ, wunɑ nɛn Bii kĩnɑsi wì sɔɔ nɛn ɡɔ̃ru dobu kpuro wɑ̃ɑ.
12Sɑɑ ye sɔɔrɑ Hunde Dɛɛro u Yesu sure ɡbɑburu sɔɔ.
13Mɑ u wɑ̃ɑ mi sɔ̃ɔ weeru, Setɑm nùn kɔkirimɔ. Wi kɑ ɡbeeku yɛɛ sɑnnɑ bɑ wɑ̃ɑ mi, mɑ wɔllun ɡɔrɑdobɑ bɑ nɑ bɑ nùn nɔɔri.
14Ye bɑ Yohɑnu mwɑ bɑ pirisɔm doke bɑ kpɑ, yerɑ Yesu u dɑ Gɑlilen temɔ u Gusunɔn Lɑbɑɑri ɡeɑ kpɑrɑmɔ.
15U nɛɛ, sɑɑ yɑ turɑ, Gusunɔ u sisi u bɑndu swĩi. I ɡɔ̃ru ɡɔsio bɛɛn torɑnun di kpɑ i Lɑbɑɑri ɡeɑ ye nɑɑnɛ doke.
16Sɑnɑm mɛ Yesu u sĩimɔ Gɑlilen dɑɑ burerun ɡoorɔ, u Simɔɔ wɑ kɑ win wɔnɔ Andere. Bɑ ben yɑ̃ɑkororu kpɛ̃ɛmɔ dɑɑ bure te sɔɔ, domi swɛ̃ɛ ɡowobɑ bɑ sɑ̃ɑ.
17Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i mɑn swĩimɑ, kon de i n dɑ tɔmbu kɑsu bu mɑn swĩi.
18Yɑnde bɑ ben yɑ̃ɑkoronun bɑɑ deri, mɑ bɑ nùn swĩi.

19Ye u susi wuswɑɑɔ fiiko, u Yɑkɔbu wɑ kɑ win wɔnɔ Yohɑnu be bɑ sɑ̃ɑ Sebeden bibu. Bɑ wɑ̃ɑ ɡoo nimkuu sɔɔ bɑ yɑ̃ɑkoronu kɔrumɔ.
20Mii mii u bu sokɑ, mɑ bɑ nùn swĩi. Bɑ ben tundo Sebede deri kɑ sɔm kowobu sɑnnu ɡoo nimkuu sɔɔ.
21Mɑ bɑ dɑ Kɑpenɑmuɔ. Ye n kuɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru, mɑ Yesu u duɑ mɛnnɔ yerɔ, u bu Gusunɔn ɡɑrin keu sɔ̃ɔsim wɔri.
22Biti bu mwɑ win keu sɔ̃ɔsi bin sɔ̃. U bu sɔ̃ɔsimɔwɑ kɑ yiiko, n ǹ mɔ nɡe mɛ woodɑ yɛ̃robɑ rɑ sɔ̃ɔsi.
23N deemɑ sɑɑ ye sɔɔ, wɛrɛkunuɡii ɡoo u wɑ̃ɑ ben mɛnnɔ yee te sɔɔ. U ɡbɑ̃rɑ u nɛɛ,
24mbɑ sɑ mɔɔsinɛ bɛsɛ kɑ wunɛ, Yesu Nɑsɑrɛtiɡii. A nɑwɑ ɑ kɑ sun kɑm koosiɑ? Nɑ yɛ̃ wi ɑ sɑ̃ɑ. Wunɛ Gusunɔn tɔn Dɛɛrowɑ.
25Yesu u wɛrɛku ɡe ɡerusi u nɛɛ, ɑ mɑrio, kpɑ ɑ yɑri durɔ win min di.
26Yerɑ wɛrɛku ɡe, ɡɑ durɔ wi surɑ nɡe ɡiri kpɑkpɑnuɡii, mɑ ɡɑ kuuki kuɑ ɡɑ kɑ yɑrɑ win min di.
27Biti tɔn be kpuro mwɑ ɡem ɡem sere bɑ sɔ̃ɔnɑmɔ bɑ mɔ̀, mbɑn bweserɑ yeni. Gɑri tukiyɑ u sɔ̃ɔsimɔ kɑ yiiko. Bɑɑ kɑ wɛrɛkunɔ u nu woodɑ wɛ̃ɛmɔ, mɑ nu nùn mɛm nɔɔwɑmmɛ.
28Mɑ win bɑɑru yɑnde kpɑrɑrɑ Gɑlilen tem kpuro sɔɔ.
29Ye Yesu yɑrɑ mɛnnɔ yerun di, wi kɑ Yɑkɔbu kɑ Yohɑnu bɑ dɑ Simɔɔ kɑ Anderen yɛnuɔ.
30N deemɑ, Simɔɔn kurɔn mɛro u wɑsi sundu bɑrɔ u kpĩ. Ye bɑ yɑnde turɑ mi, bɑ win ɡɑri Yesu sɔ̃ɔwɑ.
31Mɑ u dɑ win mi, u nùn nɔmu nɛnuɑ u kɑ nùn seesiɑ. Yɑnde wɑsi sun te, tɑ nùn doonɑri, mɑ u bu nɔɔrim wɔri.
32Ye n kuɑ yokɑ, sɑnɑm mɛ sɔ̃ɔ duɑ, tɔmbɑ kɑ bɑrɔbu kpuro kɑ wɛrɛkunuɡibu nɑ win mi.
33Mɑ wuuɡibu kpuro bɑ mɛnnɑ dii tèn mi u wɑ̃ɑn kɔnnɔwɔ.
34U dɑbiru bɛkiɑ sɑɑ ben bɑrɑ bwese bwesekɑn di, mɑ u mɑɑ wɛrɛku dɑbinu ɡirɑ. Adɑmɑ u ǹ deri wɛrɛku ni, nu ɡɑri ɡere domi nu nùn yɛ̃.
35Yen sisiru buru buru yellu, sɑnɑm mɛ yɑm kun dɛɛrɑm kpɑ, Yesu u seewɑ u yɑrɑ. U doonɑ mi n dɛsire, u kɑnɑru mɔ̀.
36Mɑ Simɔɔ kɑ win kpɑɑsibu bɑ nùn kɑsu.

37Sɑnɑm mɛ bɑ nùn wɑ bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, tɔmbu kpuro wɔɔ bɑ nun kɑsu.
38U bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, n weenɛ su dɑ wusu ɡɑsu sɔɔ si su kɑ sun sikerenɛ, kpɑ n mɑɑ wɑɑsu ko mi, domi yen sɔ̃nɑ nɑ nɑ.
39Mɑ u bɔsu Gɑlilen tem kpuro sɔɔ u wɑɑsu mɔ̀ ben mɛnnɔ yenɔ, u mɑɑ wɛrɛkunu ɡirɑmɔ.
40N wee, ɡoo u nɑ Yesun mi, wi u bɑrɑ disiɡiru mɔ u yiirɑ u nùn fɑɑbɑ kɑnɑ. U nɛɛ, ɑ̀ n wurɑ kɑɑ kpĩ ɑ mɑn bɛkiɑ kpɑ n dɛɛrɑ.
41Yerɑ wɔnwɔndɑ Yesu mwɑ, mɑ u win nɔmu dɛmiɑ u nùn bɑbɑ u nɛɛ, nɑ wurɑ, ɑ bɛkuro kpɑ ɑ dɛɛrɑ.
42Yɑnde bɑrɑ disiɡii te, tɑ nùn yɔ̃su, mɑ u bɛkurɑ u dɛɛrɑ.
43Sɑnɑm mɛyɑ Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ kɑ dɑm u nɛɛ, ɑ ku ɡoo ɡɛɛ sɔ̃. Adɑmɑ ɑ doo ɑ tii yɑ̃ku kowo tusiɑ, kpɑ ɑ yɑ̃kuru ko te Mɔwisi rɑɑ bɛɛ yiire, ɑ kɑ bɑɑwure seedɑ sɔ̃ɔsi mɑ ɑ bɛkurɑ ɑ dɛɛrɑ. Mɑ u derɑ u doonɑ.
45Adɑmɑ durɔ wi, u doonɑ mɑ u dɑ u ɡɑri yi kpɑrɑm wɔri bɑtumɑ sɔɔ ye n koorɑ wi sɔɔ. U ɡɑri yi sɑɑrimɔ sere Yesu kun kpĩɑ u wuu due, ɑdɑmɑ u yɔ̃rɑ wuun biruɔ mi n dɛsire. Mɑ tɔmbɑ nɑɑmɔ win mi sɑɑ bɑɑmɑn di.