Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑku

Isɑku 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Díndi bɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ yóó di tuɔkɛní mɛ̀ dɛumu. Nkuɔ̀nnɛ̀.
2Di kpɑ̀tì pɑ̃̀ɑ̃̀kɛmu, kɛ̀ ditúù cɑ̀ɑ́kɛ́ di yɑ̀ɑ̀tì.
3Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ nyɛ di wɑmmúmɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ idíítí kɛ còú nkɛ̀ dɛ̀ cɑ̀kɛ kɛ nɑɑ yóó di bekɛ́nɛ̀ kɛ́ di cɔ́u.
4Di í yietí bɛ̀ɛ̀ kùútí di pɑɑ nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ì di diitì. Kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kèè bɛ dɑbùò.
5Díndi dɔ̀ɔ̀mu di dɔ́mɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ di kɛ dùnnɛ kɛ bɑɑ di kó mukɔ̀ù yiè.
6Díì bekɛ́nɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ yɛ̃ mbɛ̀ í nɑɑti kɛ bɛ̀ kùɔ, bɑ́ bɛ̀ í di bɑ̀ɑo.
7N kɔbɛ mmińnɛ̀ kɛ bɑɑ ti Yiɛ̀ mbo wɛ̃tɛnímɛ̀, fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ do kòo tenkútì mmi mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ bɑɑ diyɔ̃ɔ̃̀ bo deèmɛ̀ kòo kɔ̃ṹ o diitì.
8Mmińnɛ̀ kɛ fííkú tei tei, ti Yiɛ̀ nhɑutɛ́ kɛ bo wɛ̃tɛnímu.
9N kɔbɛ di bɑ́ nnɑ́ɑ́ntɛ ditɔbɛ̀ kpɛ́í nKuyie nyɑ̀ɑ̀ bo di bekɛ́nɛ̀, obeéntì tùɔ̀kɛnímu kɛ cómmú dibòrì.
10Dentɛnɛ̀ní Kuyie pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ́ɑntɛ ku nɑ́ɑǹtì, kɛ fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi mmɛ̀ɛ̀ botí, dí mmɛ ndò.
11Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ do fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi. Di kèèmu Isɔbu kó tinɑ́ɑǹtì kɛ yɑ̀ ò do mi nkɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku kɛ̀ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Kɛ yɛ̃́ Kuyie nnitimɛ̀mu kɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀.
12N kɔbɛ di nyɛ̃́ kɛ bɑ́ mpɑrìkunɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ yoo kɛtenkɛ̀ yoo dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀, di kóò ɛ̃ɛ̃ ntú ɛ̃ɛ̃ kɛ̀ di kóò ɑ́ɑ̀ ntú ɑ́ɑ̀, kɛ̀ Kuyie mbɑ́ɑ́ di bekɛ́nɛ̀.
13Di miɛkɛ kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ òmɔù wèe bɑ́ntɛ̀ Kuyie, kɛ̀ wèè yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti wè ndiè nkɛ kù sɑ̃ntí.
14Kòò mɔù mɔ nwèe yu bɛwedɔunkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɑɑrɛ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nyètìrì kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie.
15Kɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ńtɛ̀ Kuyie nkɛ tɑ̃́, ti Yiɛ̀ nKuyie mbo miɛkùnnɛ omuɔnti, bɑ́ kòò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi kùu mɛ̀ nhò cĩ̀ɛ̃́.
16Ndɑ́ɑnkonɛ̀ ditɔbɛ̀ di yɛi, kɛ bɑ́ɑ́nnɛ̀ ditɔbɛ̀ Kuyie nkɛ miɛrí, wèè dɔ̀ɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ o kó mubɑ́ɑmmu kpeńnìmu mɛdiɛ̀.
17Edii do tú onìtì nwe kɛ ti dònnɛ̀ kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀ fɛtɑɑfɛ̀ bɑ́ɑ́ ni, kɛ̀ fɛ̀ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè bɑ́ fɛ̀ í dùótɛ́ kɛtenkɛ̀.
18Kòo wɛ̃tɛ kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ ni kɛ̀ tidiitìi pɛitɛ́.

19N kɔbɛ di miɛkɛ kòò mɔù dɛ̀tɛ́nɛ̀ Kuyie nkòo tɔù wɛ̃̀tɛ koò tɛ̃̀nnɛ́ní,
20ò dɛɛtɛ́mu dɛ yiɛ̀ nkɛ yó nte kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi mpɛ́u.