Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑku

Isɑku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí nyIsɑku Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ kóo tɔ̃ntì, míì wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, kɛ dɔu nKuyie nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo tipíìtì timɔu.
2N kɔbɛ kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di tùɔ̀kɛní dɛ̀ ndi nɑɑti.
3Di yɛ̃́mu kɛ dò nkɛ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ̀ di kpɑɑ́ tɑ̃́ Kuyie, dɛ mɔ̀nnì ndi di ɔ̃ɔ̃ mɔɔtɛmɛ̀ mɛminnímɛ̀.
4Yóunɛ̀ kɛ̀ di minnímɛ̀ɛ pĩ́ mmɛ tɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛ mɛ mɑ̀nku kɛ̀ dí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ kɛ̀ ku kpɛrɛ mɑrɛ̀ bɑ́ ndi dónnì.
5Kɛ̀ mɛciì ndòńtɛ́ òmɔù, wèe mɛ̀ mɔɔ Kuyie, ku nɔ̀ùtɛ̀ yɑ̀ɑmmu kɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ diwɛ̀ì kù bo mɛ̀ nhò pɑ̃.
6Ò bɑ́ mmɔ́ú kɛ yĩɛ̃̀kù, wè mmɔ́únɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kòò yĩ̀ɛ̃̀kù ò dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ nyɛ kuyɑɑkù tèmmù yɛ̀ tipíìtì timɔu.
7Wèè mɔ̀ú kɛ yĩɛ̃̀kù o yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nti Yiɛ̀ mbo ò pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀.
8Dɛ yiɛ̀ mbotí yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ sũ, ò í yɛ̃́ ò dɔ́ dɛ̀.
9Diwɛ̀ì mbo bɛ̀ɛ̀ kpɑ bɛ kpɛrɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ dɛ́úkùnnɛmɛ̀.
10Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ nyɛ̃́ kɛ dò mbɛ kpɑ̀tì í tú tìmɑtì Kuyie mborɛ̀, tì yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu mutepóó nhɔ̃ɔ̃ yotɛ mɛ̀ɛ̀ botí.
11Kuyie nhɔ̃ɔ̃ tuɔ mmɛ̀ɛ̀ botí mutepóó nkɛ̀ mùu mɔ́tɛ́ kɛ́yotɛ, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ kpɑ̀tìi deè.
12Dɛ̀ nnɑɑti mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́ wè kòò fìíkú tei tei, kɛ yɛ̃́ mɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò yietí mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, Kuyie nyɛ̃ nkù yóó duɔ́ mmù bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́.
13Kɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́ òmɔù ò bɑ́ɑ́ yĩ́ Kuyie nkuù te, Kuyie nyí soú nhòmɔù nɛ̀ mɛyɛi, kù í soú nhòmɔù.
14Onìtì ɔ̃ɔ̃ yɑ̀mu kɛ́yɑɑ nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò tɑnnɛ́ mɛsoùmmɛ̀ miɛkɛ.
15Mɛyɑ́ɑmmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ púó nkɛ́pɛitɛ́ mɛyɛi, kɛ̀ mɛyɛi mpúó nkɛ́pɛitɛ́ mukṹṹ.
16N kɔbɛ díndi n dɔ́ bɛ̀, di bɑ́ nsoú ndimɑ́ɑ̀.
17Kuyie mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ tu yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ nyɛ kɛ wenni, kù í ceeri, kuù dɔ̀ɔ̀ kuwenniku, dibiìnnì í bo ku borɛ̀.
18Kuù mɛ̀ dɔ́ kɛ duɔ̀ mmufòmmu nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì miɛkɛ, kɛ̀ ti bo ntú kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kó bɛketibɛ̀, bɛ̀ɛ̀ yóó kù dòntɛnɛ̀.

19Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ níí nkémmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ tinɑ́ɑǹtì, di miɛkɛ bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ kɛ pɛ́íkú.
20Wèè mɔ̀kɛ kɛmiɛkɛ wè í dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀.
21Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nyóunɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ sĩ̀nkùnko onìtì nɛ̀ mɛborimɛ yɛimɛ, kɛ kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀, kɛ́mpĩ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie mbuɔtí tì di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, tiì yóó di dɛɛtɛ́.
22Ndɔɔrinɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀. Kɛ̀ di tì kemmu kɛ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ di soú ndimɑ́ɑ̀ ndi.
23Wèè kèḿmú Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ ò dònnɛ̀ wèè wèńtɛ́ wènwe tɛwéìtɛ̀ kɛ yɑ̀ ò dòmmɛ̀ pɑ́íí.
24Kɛ ìtɛ́ kɛ yɛ̃̀nko dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nhò do dòmmɛ̀.
25Wèè mɛ nsìékɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì tɛwéìtɛ̀ kɔ̃mɛ tìì dɛɛrí, kɛ í tì yɛ̃̀ nkɛ ti tũ̀ nweti weti, kɛ dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀, Kuyie mbo ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nho tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ.
26Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tu Kirisi kou kɛ í nɔ nkɛ pĩĩ nho nùù ò soú nhomɑ́ɑ̀ ndi kòo bɑ́ɑmmu tú dɛtetìrɛ̀.
27Ti cicɛ Kuyie ndɔ́ wèè dɑ̀kɛ wènwe iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ yóu kutenkù kó mɛyɛi mmɛmɔu.