Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hosea

Hosea 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai, “Di madagoaa o Israel nogo hai tamagiigi, gei Au nogo aloho i mee, ne gahi mai a mee i Egypt be dagu dama daane.
2Di waalooloo o dogu gahigahi a mee, le e waalooloo gadoo be dana huli gi daha mo Au. Agu daangada gu tigidaumaha ang gi Baal, ginaadou e dudu nadau ‘incense’ gi nia balu god.
3Ma ko Au dela ne hagawouwou digau Israel gi di haele, ma ko Au dela ne haabai aga digaula, gei digaula e haga de iloo ginaadou Au dela nogo benebene ginaadou.
4Au ne dagi mai digaula gi di Au i di manawa dumaalia mo di manawa aloho. Au ne dahi aga digaula loo gi nua, gi tale loo i ogu gauwae, ga hagahaa ia loo gi lala, ga haangai digaula.
5“Gei digaula e buhi hua igolo di nadau huli mai gi di Au, malaa, digaula e hai gii hula labelaa gi muli gi Egypt, gei ogo Assyria gaa dagi ginaadou.
6Tauwa damana gaa dau i nadau waahale, gaa oho nia bontai o nadau abaaba, ge e daaligi agu daangada i di nadau daudali hua go nadau hiihai.
7Digaula gu mau hua di nadau huli gi daha mo Au. Digaula gaa hai hua digau e noho tangitangi i nadau mee ala e aamo i nadau nua le e daamaha, gei deai tangada e daa di maa gi daha mo nadau nua ai.
8“Israel, dehee dagu hai dela gaa mee ai Au di kili goodou gi daha? Dehee dagu hai dela gaa mee ai di diiagi goodou? E hai behee, Au e mee di daaligi goodou hagahuaidu, be dagu hai dela ne hai gi Admah? Be e hai adu gi goodou be dagu hai dela ne hai gi Zeboiim? Dogu manawa hagalee dugu Au gi heia nia mee aanei, i dogu aloho i goodou le e damanaiee huoloo.
9Au hagalee hagaduadua goodou ma ga hagawelewele iei Au, gei Au hagalee daaligi labelaa Israel, idimaa, Au go God, Au hagalee tangada dangada. Au go di God Hagamadagu dela e noho i godou baahi. Au hagalee haneia gi goodou mo dogu hagawelewele.
10“Agu daangada la ga daudali Au i dogu madagoaa ma ga ngoloolo be di laion ang gi nadau hagadaumee. Digaula ga loomoi gi di Au hagalimalima mai baahi dai.
11Digaula ga loomoi i Egypt, hagalimalima gadoo be nia manu mammaangi, ge mai i Assyria gadoo be nia mwuroi. Au ga laha mai labelaa digaula gi nadau guongo. Au, go Dimaadua ne helekai.”
12Dimaadua ga helekai, “Digau Israel gu daabui Au gi nadau dilikai mo nadau halahalau dangada, gei digau Judah e hai baahi hua igolo mai gi di Au, go di God manawa dahi ge haga madagu.