Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Galacia

Galacia 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mga igsoon, kung ang usa ka tawo madakpan sa pipila ka paglapas, kamo nga mga espirituwal kinahanglan magpahiuli nianang tawhana sa espiritu sa kalumo. Pagmabinantayon kamo sa inyong kaugalingon, aron nga dili kamo matintal.
2Pas-ana ang mga kabug-aton sa uban, ug aron inyong matuman ang balaod ni Cristo.
3Kung si bisan kinsa nga naghunahuna nga siya labaw bisan siya dili, gilimbongan niya ang iyang kaugalingon.
4Ang matag-usa kinahanglan magsusi sa iyang kaugalingon nga binuhatan. Unya siya anaay usa ka butang sa iyang kaugalingon lamang nga mahimong ikapasigarbo, sa walay pagtandi sa iyang kaugalingon ngadto kang bisan kinsa.
5Tungod kay ang matag-usa magpas-an sa iyang kaugalingon nga palas-anon.
6Ang usa nga natudloan sa pulong kinahanglan magpaambit sa tanan nga maayong mga butang uban sa magtutudlo.
7Ayaw pagpalimbong. Ang Dios dili mabiaybiayon. Bisan unsa ang gitanom sa tawo, mao usab kana ang iyang paga-anihon.
8Kay siya nga nagpugas sa liso diha sa iyang tawhanong kinaiya anihon ang kalaglagan, apan siya nga nagpugas sa liso diha sa Espiritu, anihon ang kinabuhing walay kataposan gikan sa Espiritu.
9Kinahanglan dili kita kapoyan sa pagbuhat ug maayo, kay sa hustong panahon mag-ani kita kung dili kita moundang.
10Mao nga, kung kita adunay kahigayonan, magbuhat kita ug maayo ngadto sa matag-usa. Magbuhat kita ug maayo ilabina niadtong anaa sa panimalay sa tumutuo.
11Tan-awa ang mga dagko nga letra nga akong gisulat kaninyo sa akong kaugalingon nga mga kamot.
12Kadtong gustong daygon sa mga tawo diha sa unod nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Sila nagbuhat lamang niini aron nga dili sila pagalutoson alang sa krus ni Cristo.
13Bisan gani kadtong nagpatuli sa ilang kaugalingon wala nagtuman sa balaod. Hinuon, gusto nila nga matuli kamo aron nga sila magpasigarbo mahitungod sa inyong unod.
14Dili gayod mahimo nga ako magpasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Tungod kini kaniya nga ang kalibotan gilansang alang kanako ug ako ngadto sa kalibotan.
15Kay ang pagkatinuli o dili tinuli walay bili. Hinuon, ang pagkabag-ong binuhat maoy mahinungdanon.
16Sa tanan nga magkinabuhi niini nga mando, ang kalinaw ug kaluoy maanaa unta kanila, ug maanaa sa Israel sa Dios.
17Gikan karon ayaw tugoti ang si bisan kinsa nga magsamok kanako, tungod kay akong gidala ang mga timaan ni Jesus sa akong lawas.
18Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo mag-uban sa inyong espiritu, mga igsoon. Amen.