Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Galacia

Galacia 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kini alang sa kagawasan nga si Cristo naghimo kanato nga gawasnon. Busa barog nga malig-on ug ayaw palingla pag-usab ilalom sa yugo sa pagkaulipon.
2Tan-awa, ako, si Pablo, mosulti kaninyo nga kung kamo mahimong tinuli, si Cristo dili makahimo kaninyo ug kaayohan sa bisan unsa nga pamaagi.
3Usab, ako magpamatuod sa matag usa ka tawo nga tinuli nga siya mahimong kinahanglan nga motuman sa kinatibuk-an nga balaod.
4Kamo gilain gikan kang Cristo, kamong tanan nga “gipakamatarong” pinaagi sa balaod. Nahilayo kamo gikan sa grasya.
5Kay pinaagi sa Espiritu, ug pinaagi sa pagtuo, kita naghulat sa pagsalig sa pagkamatarong.
6Diha kang Cristo Jesus ni tinuli o dili tinuli nagpasabot nga bisan unsa. Pagtuo lamang ang nagbuhat pinaagi sa gugma nagpasabot sa usa ka butang.
7Midagan kamo ug maayo. Kinsa ang mipahunong kaninyo gikan sa pagtuman sa kamatuoran?
8Ang pagdani sa pagbuhat niana dili gikan kaniya nga mitawag kaninyo.
9Ang gamay nga igpapatubo nakaapekto sa tibuok minasa.
10Aduna akoy pagsalig kaninyo ngadto sa Ginoo nga dili kamo maghunahuna sa bisan unsang pamaagi. Siya nga mipalibog kaninyo magdala sa iyang kaugalingong silot, bisan kinsa siya.
11Mga igsoon, kung ako pabilin nga nagsangyaw sa pagkatinuli, nganong gilutos man gihapon ako? Niana nga bahin ang mga babag alang sa krus mahimong maguba.
12Nagtinguha ako nga kadtong nagpahisalaag kaninyo mahimong kapunon ang ilang mga kaugalingon.
13Kay ang Dios nagtawag kaninyo, mga igsoon, sa kagawasan. Ayaw lang gayod ninyo gamita ang inyong pagkagawasnon sama sa kahigayonan alang sa unod. Hinuon pinaagi sa gugma mag-alagad sa matag usa.
14Kay ang tibuok balaod natuman sa usa ka kasugoan; sa “Kinahanglan higugmaon ninyo ang inyong silingan sama sa inyong kaugalingon.”
15Apan kung inyong paakon ug tukbon ang matag usa, pagbantay nga dili kamo maguba sa matag usa.
16Ako magasulti, lakaw pinaagi sa Espiritu, ug dili ninyo tumanon ang tinguha sa unod.
17Kay ang unod adunay lig-on nga tinguha batok sa Espiritu, ug ang Espiritu adunay lig-on nga tinguha batok sa unod. Kay kini sukwahi sa matag usa. Ang sangpotanan niini dili ninyo mabuhat ang mga butang nga inyong gitinguha nga buhaton.
18Apan kung ang Espiritu magapanguna kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod.

19Karon ang mga buhat sa unod makita. Sila makighilawason, dili putli, kaulag,
20pagsimbag diosdios, pagpamarang, pagdinumtanay, panagbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pagkabahinbahin,
21kasina, paghuboghubog, kagubot, ug uban pang mga butang nga sama niini. Ako nagpahimangno kaninyo, sama sa akong pagpahimangno kaniadto, nga kadtong nagbuhat sa mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios.
22Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagpaubos, pagkamaluluy-on, pagkamaayo, pagtuo,
23pagkabuotan, ug mapinungganon sa kaugalingon. Ang balaod dili batok niini nga mga butang.
24Kadtong mga nahisakop kang Cristo Jesus gilansang sa krus ang unod uban niining pagbati ug ang daotang mga tinguha.
25Kung kita magpuyo pinaagi sa Espiritu, molakaw usab kita pinaagi sa Espiritu.
26Dili kita mahimong magmagarbuhon, maghagit sa matag-usa, o masina sa matag usa.