Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Galacia

Galacia 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya human sa katorse ka tuig ako mitungas sa Jerusalem uban kang Barnabas.
2Akong gidala usab si Tito uban kanako. Mitungas ako tungod kay ang Dios nagpadayag kanako nga kinahanglan ako moadto. Akong gisangon ngadto kanila ang ebanghelyo nga akong gimantala taliwala sa mga Gentil. (Apan nakigsulti ako sa tago lamang niadtong mga mahinungdanong mga pangulo). Ako kining gibuhat aron sa pagsiguro nga wala ako magdagan, o midagan, alang sa walay kapuslanan.
3Apan bisan gani si Tito, nga uban kanako, nga usa ka Griyego, wala gipugos aron magpatuli.
4Kining butanga mitungha tungod sa mga bakak nga kaigsoonan nga miabot sa tago aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga anaa kang Cristo Jesus. Sila nagtinguha nga kita mahimong mga ulipon diha sa balaod.
5Wala kita mitugot nga magpasakop kanila bisan sa usa lamang ka takna, aron nga ang kamatuoran sa ebanghelyo magpabilin nga dili mausab alang kaninyo.
6Apan kadtong uban nga miingon nga ang mga pangulo walay gikahatag kanako. Bisan unsa sila dili kini igsapayan kanako. Ang Dios dili modawat sa mga pinalabi sa tawo.
7Hinuon, ilang nakita nga ako gisaligan sa pagmantala sa ebanghelyo niadtong dili mga tinuli. Kini sama kang Pedro nga nagmantala sa ebanghelyo niadtong tinuli.
8Kay ang Dios, nga namuhat uban kang Pedro alang sa pagkaapostol niadtong mga tinuli, namuhat usab kanako ngadto sa mga Gentil.
9Sa dihang si Santiago, Cephas, ug Juan, nga naila ingon nga maoy nagtukod sa simbahan, nakasabot sa grasya nga gihatag kanako, ilang gihatag ang ilang tuong kamot sa pag-abiabi kang Barnabas ug kanako. Ila kining gibuhat aron nga kita kinahanglan moadto sa mga Gentil, ug aron nga sila kinahanglan moadto niadtong mga tinuli.
10Gusto usab nila nga atong hinumdoman ang mga kabos. Ako usab matinguhaon sa pagbuhat nianang maong butanga.
11Karon sa dihang si Cephas miabot sa Antioch, ako siyang gibadlong diha sa iyang atubangan tungod kay siya sayop.
12Sa wala pa miabot ang pipila ka mga tawo nga gikan kang Santiago, si Cephas nakigkaon uban sa mga Gentil. Apan sa dihang kining mga tawhana miabot, siya mihunong ug mipalayo gikan sa mga Gentil. Siya nahadlok niining mga tawhana nga nagkinahanglan sa pagpatuli.
13Usab ang kadaghanan sa mga Judio miapil niining pagpakaaron-ingnon ni Cephas. Ug tungod niini bisan gani si Barnabas nadala usab sa ilang pagpakaaron-ingnon.
14Apan sa dihang akong nakita nga wala sila misunod sa kamatuoran sa ebanghelyo, ako miingon ngadto kang Cephas sa atubangan nilang tanan, “Kung ikaw Judio apan nagpuyo sa Gentil nga pamatasan inay diha sa Judio nga pamatasan, unsaon nimo pagpugos ang mga Gentil nga magpuyo sama sa mga Judio?”
15Kita nga mga Judio pinaagi sa pagpakatawo ug dili “Gentil nga mga makasasala”
16nasayod nga walay usa ang gipakamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod. Hinuon, sila gipakamatarong pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo. Kita miabot sa pagtuo kang Cristo Jesus aron nga kita mamatarong pinaagi sa pagtuo kang Cristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa balaod. Kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga mamatarong.
17Apan kung, sa dihang kita mangita sa Dios aron nga mamatarong kita diha kang Cristo, atong makaplagan usab ang atong mga kaugalingon nga makasasala, si Cristo ba nahimong usa ka sulugoon sa sala? Kini dili gayod!
18Kay kung akong tukoron pag-usab ang akong pagsalig sa pagbantay sa balaod, ang pagsalig nga ako nang giguba, akong ipakita ang akong kaugalingon ingon nga usa ka masinupakon sa balaod.

19Pinaagi sa balaod ako namatay sa balaod, aron nga ako magpuyo alang sa Dios.
20Ako gilansang uban kang Cristo. Kini dili na ako ang nabuhi, apan si Cristo nga nagpuyo kanako. Ang kinabuhi nga ako karong gikinabuhi diha sa unod akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanako.
21Wala nako gisalikway ang grasya sa Dios, kay kung ang pagkamatarong anaa pinaagi sa balaod, busa si Cristo namatay sa walay hinungdan.