Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Galati Kaane

Galati Kaane 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngaxakedenne, xa muxuna nde bira hakɛni, ɛ tan naxanye Alaa Nii Sariɲanxini, ɛ xa a matinxin limaniyani. Koni ɛ ɛ yɛtɛ rakɔrɔsi alogo Setana nama ɛ fan natantan.
2Ɛ ɛ bode goron tongo, nayi ɛ bata Alaa Muxu Sugandixina sariyan nakamali.
3Xa muxuna nde a miri a ma a a tan se ra koni sese mi a ra, a a yɛtɛ nan tun mayendenma.
4Muxun birin xa a yɛtɛ kɛwanle rakɔrɔsi. Xa ne fan, a kanba xunna taranma nɛn na nayi, a nama a sa muxu gbɛtɛ ma.
5Muxun birin xa a yɛtɛ goronna tongo.
6Naxan xaranma Alaa falan ma, na xa a karamɔxɔ ki a se faɲin birin yi.
7Ɛ nama ɛ yɛtɛ mayenden bayo Ala mi mayendenɲɛ. Muxun sansiin naxan sifa wolima, a na nan sifa xabama.
8Nayi, naxan na a fati bɛndɛn wanle kɛ, na halagin sɔtɔma nɛn ne xɔn. Koni, naxan na Alaa Nii Sariɲanxin wanle kɛ, a habadan nii rakisin sɔtɔma nɛn Alaa Nii Sariɲanxin xɔn.
9Nanara, en nama xadan fe faɲi rabadeni. Amasɔtɔ xa en lu na fari, en na a tɔnɔn sɔtɔma nɛn waxati famani.
10Nanara, xa a fɛrɛna en xa, en xa fe faɲin liga muxune birin xa, koni katarabi en ngaxakeden dɛnkɛlɛya muxune nan ma.
11Ɛ mi a to, n sɛbɛli xungbeen naxanye sɛbɛma n yɛtɛ yiin na iki!
12Naxanye waxi a xɔn ma, e xa yamaan kɛnɛn fati bɛndɛn kiraan xɔn ma, ne nan katama e xa ɛ karahan a ɛ xa banxulan. E na ligama nɛn alogo yamaan nama e bɛsɛnxɔnya Alaa Muxu Sugandixin faxana fe ra wudin ma.
13Hali naxanye banxulanxi, e mi sariyan suxuma. Koni, e waxi a xɔn ma nɛn, ɛ xa banxulan alogo e xa e kanba a ɛ fan bata tin banxulanna ma.
14Koni n tan, n na n kanbama en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin faxa wudin nan tun yi. N faxaxi dunuɲa feene yi na wudin nan xɔn, dunuɲa feene fan bata faxa n yi.
15Xa muxun banxulanxi hanma xa a mi banxulanxi, na mi fe ra, fɔ a xa findi dali nɛnɛn na.
16Nba, naxan na falani ito suxu, Ala xa bɔɲɛ xunbenla nun kininkininna fi na kanna ma, e nun Ala gbee Isirayila!
17Dɔnxɛn na, muxu yo nama n tɔrɔ, amasɔtɔ larun naxanye n fatin ma, ne a yitama a Yesu gbeen nan n na.
18Nba, ngaxakedenne, en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna xa lu ɛ niini. Amina.