Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Galatiyaliⱪlarƣa

Galatiyaliⱪlarƣa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ⱪerindaxlar, aranglardin birsining ⱨazirmu bir gunaⱨ-sǝwǝnlik sadir ⱪiliwatⱪanliⱪi bayⱪalƣan bolsa, aranglardiki roⱨiy kixilǝr yuwax-mulayimliⱪ roⱨi bilǝn uni yolidin ⱪayturup kelinglar. Xuning bilǝn bir waⱪitta, ɵzünglarningmu azdurulup kǝtmǝslikinglarƣa diⱪⱪǝt ⱪilinglar.  
2Bir-biringlarning eƣirqiliⱪini kɵtürünglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Mǝsiⱨning ⱪanuniƣa ǝmǝl ⱪilƣan bolisilǝr.
3Qünki birsining taraziƣa tohtiƣudǝk ixi bolmay turup ɵzini taraziƣa tohtiƣudǝk dǝp qaƣlisa, u ɵz-ɵzini aldiƣanliⱪ, halas.
4Lekin ⱨǝrkim ɵz ǝmǝliyitigǝ ⱪarap tǝkxürüp baⱪsun; xuning bilǝn baxⱪilarningkidin ǝmǝs, bǝlki ɵz ǝmǝlliridinla pǝhirlǝn'güdǝk ix bolsa, pǝhirlǝnsǝ bolidu.
5Qünki ⱨǝrbir adǝm ɵz yükini kɵtürüxi kerǝk.  
6Hudaning sɵz-kalamidin tǝlim alƣuqi ɵzigǝ tǝlim bǝrgüqini ɵzidǝ bar bolƣan yahxi nǝrsilǝrdin ortaⱪ bǝⱨrimǝn ⱪilsun.
7Ɵz-ɵzünglarni aldimanglar — Hudani aldap ǝhmǝⱪ ⱪilƣili bolmaydu; qünki kim nemǝ terisa, xuni alidu.
8Ɵz ǝtlirining arzu-ⱨǝwǝslirini ⱪanduruxⱪa uruⱪ qaqⱪan kixi ɵz ǝtliridin qiriklik ⱨosulini alidu. Lekin Roⱨni hursǝn ⱪilix üqün uruⱪ qaqⱪan kixi bolsa Roⱨtin mǝnggülük ⱨayat alidu.
9Xunga, yahxi ixlarni ⱪilixtin ⱨarmayli. Uningƣa erinmisǝk waⱪti-saiti toxⱪanda qoⱪum ⱨosul alalaymiz.
10Xu sǝwǝbtin, bizdǝ pursǝt bolsila, ⱨǝmmǝylǝn'gǝ, bolupmu etiⱪadtiki ailigǝ mǝnsup bolƣanlarƣa yahxi ixlarni ⱪilip berǝyli.  
11Mana, ɵz ⱪolum bilǝn xunqǝ qong ⱨǝrplǝr bilǝn yazƣinimƣa ⱪaranglar!
12Silǝrgǝ hǝtnini ⱪobul ⱪilixni mǝjburlimaⱪqi bolƣanlar, ularning ⱨǝrbiri pǝⱪǝt ɵzlirining taxⱪi ⱪiyapitini pǝrdazlap kɵrsǝtmǝkqi bolƣan, halas; ularning bu mǝⱪsiti pǝⱪǝt «Mǝsiⱨning kresti» tüpǝylidin bolƣan ziyankǝxliktin ⱪeqixtin ibarǝt, halas.
13Qünki ular ɵzlirimu hǝtnǝ ⱪilinƣini bilǝn Tǝwrat ⱪanuniƣa ǝmǝl ⱪilmaydu; lekin ular ǝtliringlardin mahtinix üqün bǝribir silǝrni hǝtnini ⱪobul ⱪildurmaⱪqi bolidu.
14Ɵzümni elip eytsam, Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning kresttiki ɵlümidin baxⱪa ⱨeq ix bilǝn mahtanmiƣaymǝn! Qünki Uning kresti wasitisidin bu dunya manga nisbǝtǝn krestlǝn'gǝn wǝ mǝnmu bu dunyaƣa nisbǝtǝn krestlǝn'gǝnmǝn.
15Qünki Mǝsiⱨ Əysada nǝ hǝtnilik nǝ hǝtnisizlik degǝnlǝr küqkǝ igǝ ǝmǝstur; birdinbir küqkǝ igǝ bolidiƣini pǝⱪǝt yengi bir yaralƣuqidur!   
16Bu ⱪaidǝ boyiqǝ mangidiƣanlarƣa, ularning ⱨǝmmisigǝ wǝ Hudaning Israiliƣa hatirjǝmlik wǝ rǝⱨim-xǝpⱪǝt bolƣay!   
17Buningdin keyin ⱨeqkim bu ixlar bilǝn yǝnǝ meni awarǝ ⱪilmisun! Qünki mǝn ɵz bǝdinimdǝ Əysaning yara izlirini kɵtürimǝn!  
18Ⱪerindaxlar, Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning meⱨir-xǝpⱪiti roⱨinglarƣa yar bolƣay! Amin!