Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Filemↄↄ

Filemↄↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Pↄlu, ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ma dakpɛu Kilisi Yesu yã́i ń ma gbɛ̃do Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀nɛ, wá zĩkɛndee yenzide Filemↄↄ,
2ń Yesude pↄ́ aaì kↄ̃ kãaa n bɛↄ ń wá nↄɛ yenzide Afiao ń wá zĩ̀kandee Aasipuo.
3Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛnɛ, aai n gba aafia.
4N yã́ ìↄ dↄmagu gↄↄpii ma wabikɛa Luawa guuɛ, ↄ̃ mi aà sáaukpa,
5asa ma Dii Yesu náai pↄ́ ńlɛ kɛ bao mà ń n yea Lua gbɛ̃́ↄzio píi.
6Mi wabikɛwà, kɛ́ n kuawanↄ Yesu zɛ́u a to n wɛ́ kɛ̃́ báaa pↄ́ wá vĩ píi naa Kilisiwa guu.
7Ma gbɛ̃́, n yeańzi ma pↄ kɛ̀na maamaa, à ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ, asa n Lua gbɛ̃́ↄ sↄ̃ dànɛ́ doũ.
8Ayãmɛto, baa kɛ́ ma zɛ́ kà naa Kilisiwa mà yã́ pↄ́ maa ǹ kɛ dilɛnɛ,
9ń beeo ma awakpànɛ kɛ́ má yenzi yã́i. Mapi ma Pↄlu, ma maezↄ̃ↄ ia ń ma daakpɛu tia Kilisi Yesu yã́io,
10ma awakpànɛ Ɔnɛziũ pↄ́ gↄ̃̀ ma nɛ́ ũ kpɛ́u la yã́ musu.
11A pãnɛ yãa, ãma tia a ài vĩwɛ̃ɛ, mpi ń mapio.
12Ma aà gbàɛma, a dɛ ma sↄ̃ ũɛ.
13Ma kua kpɛ́u Yesu baokpaa yã́i guu, má ye aàↄ ku ma saɛ, kɛ́ aàↄ dↄmalɛ n gbɛu,
14ãma ma zɛò má yãe kɛ n lɛ́ saio, kɛ́ ńsu yãmaakɛmɛɛ teasio, sema ń pↄeão.
15Àↄ Ɔnɛziũ kɛ̃ama yãa gↄↄpla dɛ kɛ́ aà ɛa suma àↄ kunnↄ gↄↄpii yã́iɛ.
16A ɛa àↄ dɛnɛ zↄ ũ lↄo, asa a dɛ zↄa, a dɛ n gbɛ̃́ yenzide ũ naa Kilisiwa guuɛ. Ma gbɛ̃́ yenzideɛ. Wa n gbɛ̃́ pↄ́ a dɛ n zↄ ũ mɛ́ à gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ pↄ́ o lↄa?
17A yã́i tò, tó n ma dilɛ n gbɛ̃́ ũɛ, gbãakpaaàzi, lá ńyↄ̃ kpamaziwa.
18Tó à zã̀nɛ yãewa ge tó a n fĩa kũaɛ, bee gↄ̃̀ ma yã́ ũɛ.

19Ma Pↄlu mámɛ ma yã́ɛ bee kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo, má n fĩabonɛ. Kɛ́ ń ma fĩa kũa n misia ũ, má a yã'o lↄo.
20Too, ma gbɛ̃́, maakɛmɛɛ Dii yã́i, ní ma sↄ̃ damɛɛ doũ wá naa Kilisiwa guu yã́i.
21Ma lakɛ̃̀nɛ kɛ́ má dↄ̃ ńyↄ̃ ma yãma, mɛ́ ńyↄ̃ kɛ dɛ lá má ònɛa yã́iɛ.
22Bee gbɛa pilakĩi kɛkɛmɛɛ lↄ, asa má a náai vĩ Lua a ma bↄɛ́ wabi pↄ́ álɛ kɛwà yã́i.
23Ɛpafa pↄ́ wá sãnu kpɛ́u Kilisi Yesu yã́i fↄkpàma
24ń ma zĩkɛndeeↄ Maaku ń Alisakao ń Demasio ń Lukuo.
25Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́.