Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Philemon

Philemon 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma sel Paul, sie mwet kapir ke sripen Christ Jesus, ac sel Timothy, sie mwet lulalfongi wiasr — Nu sel Philemon, su mwet kawuk ac mwet orekma wiasr,
2ac nu sin mwet in church su tukeni in lohm sum; oayapa Apphia, sie mutan wiasr in lulalfongi, ac Archippus, mwet wiasr in mweuni ma koluk.
3Lela God Papa tumasr, ac Leum Jesus Christ in asot nu suwos lungkulang ac misla.
4Philemon, mwet kawuk luk, pacl nukewa nga pre uh nga esam kom na, ac nga sang kulo nu sin God luk keim.
5Mweyen nga lohng ke lungse lom nu selos nukewa mwet lun God, ac ke lulalfongi lom ke Leum Jesus.
6Nga pre tuh sie sin sie lasr kewa mwet lulalfongi, fah mwe akyokye kalem lasr ke mwe insewowo nukewa su kut eis ke sripen moul in asruoki lasr yurin Christ.
7Mwet kawuk saok luk, lungse lom inge akenganyeyu ac akkeyeyu ma lulap! Kom arulana akpwaryeak insien mwet lun God nukewa.
8Sripa inge oru oasr pulaik luk, oana ke nga mwet lili lom in Christ, in sapkin ma fal kom in oru.
9Tusruktu ke sripen lungse luk nu sum, nga tia sap, a nga ngisre kom. Nga oru ouinge finne nga pa Paul, mwet tutafpo lun Christ Jesus, ac inge nga oayapa sie mwet kapir ke sripal.
10Ouinge nga siyuk sum kacl Onesimus, su oana sie wen nutik in Christ; tuh ke nga muta in presin nga oana sie papa tumal in ngun.
11Sie pacl ah tuh wangin sripal nu sum, tusruktu inge oasr sripal nu sum ac oayapa nu sik.
12Inge nga folokunulot nu yurum, ac nunak luk kacl uh welul fahsrot.
13Nga kena sruokilya elan wiyu muta inge, ke nga muta in presin ke sripen Wosasu, elan ku in aol kom kasreyu.
14Tusruktu, nga tia lungse akkohsye kom in kasreyu; a nga ke kom in oru ke lungse na lom. Ke ma inge nga ac tia oru kutena ma kom fin tia insese nu kac.
15Sahp Onesimus el tuh som liki kom ke kitin pacl tuh kom in mau ku in sifil eisal elan mutana yurum nwe tok.
16El ne mwet kohs se lom, tuh el tia ana mwet kohs se, mweyen inge el sie mwet lulalfongi saok wiom in Christ. Yohk na pwaye sripal nu sik! Ac el fah arulana yohk pac sripal nu sum, ke el sie mwet foko lom ac oayapa sie mwet lulalfongi wiom in Leum!
17Ke ma inge, kom fin motko mu kital tukeni in orekma se inge, kom in engan in sifilpa eisal nu yurum oana ke kom ac eisyu uh.
18El fin tuh orala kutu ma tafongla, ku soemoul nu sum ke kutena ma, kom oakla mu ma nga ac akfalye.

19Nga fah simis ma inge ke pouk sifacna: Nga, Paul, ac fah moli nu sum. (Nga tia sruk enenu in akesmakinye kom lah kom soemoul nu sik ke moul lom sifacna.)
20Ouinge, mwet lili luk, nunak munas oru enenu se luk inge Inen Leum. Akpwaryeyuyak, oana ke kital tukeni lulalfongi ke Christ!
21Ke nga simis ma inge nga etu na lah kom ac fah oru ma nga siyuk uh — aok, nga etu lah kom ac fah laesla in oru yohk liki.
22Ac oayapa nga siyuk kom in akoela nien muta luk, mweyen nga finsrak mu God El ac fah topuk pre lowos an, ac folokinyuwot nu yuruwos.
23Epaphras, su wiyu pac kapir ke sripen Christ Jesus, el supu lung lal nu suwos,
24ac oayapa mwet ma wiyu orekma inge: Mark, Aristarchus, Demas, ac Luke.
25Lungkulang lun Leum Jesus Christ in wi kowos nukewa.