Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Filemonovi

Filemonovi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,
2A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
4Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách,
5Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,
6Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.
7Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.
8Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,
9Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.
10Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,
11Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.
12Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.
13Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;
14Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.
15Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,
16Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.
17Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne.
18Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.

19Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.
20Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
21Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.
22A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen.
23Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)
24Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.
25Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.