Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESRA

ESRA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Peroveta taudia Hagai bona Sekaria Ido ese Iuda taudia, Iuda ai bona Ierusalem ai, e haroro henidia, Israel Diravana, idia e biagudia Diravana, ladana ai.
2Bena Serubabele Sealtiele bona lesua losadak na e tore isi, Dirava ena dubu Ierusalem ai ihagini-louna e matamaia; Dirava ena peroveta taudia na idia ida, e durudiava.
3Una negana ai, Tatenai, Sinavai Badana unukahana basileiana lohiana, bona Setara-bosenai, mai bamodia ida, na idia dekediai e kau, e hereva henidia, eto, Daika ese hahedua e henimui, ina dubu ba haginia lou bona maḡuna ba ha-ahua?
4Ma e nanadaidia, eto, Ina ruma e haginiamu taudia ladadia be daidia?
5A Iuda tau-badadia na edia Dirava ese e raraidia tao, bena asie hadokodia, ela bona harina na Darauese enai baine kau, bena iena haere na revareva amo bae davaria.
6Tatenai, Sinavai Badana unukahana basileiana lohiana, bona Setara-bosenai mai bamona, lohia haida Sinavai Badana unukahana basileiana ai e nohova taudia, ida edia revareva, King Darauese enai e siaia ḡauna, herevadia bini.
7Idia ese sivarai e torea, ia dekena e siaia, eto: Revareva King Darauese ena: maino idoinai avabia.
8Pavapava taumu vada ba diba, ai na Iuda basileiana ala, Dirava badana ena dubu enai. Ia na nadi bada-hereadia amo e haginia bona au na haba ai heheato; ina ḡaukara na e goadalaiamu, bona idia imadia ai anina e varamu.
9Bena ai ese unu tau-badadia na ini a nanadaidia toma, ato, Daika ese hahedua e henimui, ina dubu ba haginia bona maḡuna ba ha-ahua?
10Bena ladadia a henanadailai, oi ihadibalaimu, idia ikwaradia taudia ladadia baia tore ato.
11Bena idia ese e haere henimai, eto, Ai na guba bona tanobada Diravana ena hesiai taudia, bona laḡani momo vada e lao bubuni Israel pavapavana badana ta ese e haginia bona e ha-orea dubuna na ai ese ma a haginia loumu.
12A senemai ese guba Diravana e habadua dainai, ia ese Nebukadnesara, Babulono pavapavana, tau Kaldea, imana ai e atodia; bena una tau ese ina dubu e ḡiḡia dobi, bona taunimanima na Babulono kahana e laohaidia.
13Ḡau tamona, Kurese, Babulono pavapavana, ena lohia laḡanina ginigunana ai, hanua pavapavana ese hahedua herevana e gwauraia, ina Dirava ena dubu baia haginia lou eto.
14Bona gold bona silver gaudia, una Dirava ena dubu kohudia, Nebukadnesara ese Ierusalem dubuna amo vada e abi lasi bona Babulono dubuna ai vada e vareailai ḡaudia, na King Kurese ese Babulono dubuna amo e abi lasi, tau ta ladana Sesebasara e henia. Ia ese una tau na lohia tauna ai e halaoa;
15bona e hamaoroa, eto, Ini ḡau avabidia, baola, Ierusalem dubuna lalonai ma bavatodia; bona Dirava ena dubu na gabuna korikori ai ma bae haginia lou.
16Bena hari Sesebasara na ema, bona Dirava ena dubu Ierusalem ai badina e hadai. Bena una negana ema bona hari, ihaginina vada a ḡaukaralaia, to do se ore.
17Taunabunai, hanua pavapavana lalona bema heḡereḡere, pavapava edia pepa e haboumu rumadia Babulono ai lalodiai bae hetahu, bae diba, King Kurese ese hahedua pepana ta e karaia, ina Dirava ena dubu Ierusalem ai ihagini-louna e hahedualaia eiava lasi. Bena hanua pavapavana ese ena ura baine hadibalaimai ina kara ai.