Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esidirasi

Annabi Esidirasi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na tɛmui Annabi Xagayi nun Ido xa di Annabi Sakari naxa Isirayila Marigi Ala xa masenyi ti Yuwifie bɛ, naxee nu na Yudaya nun Darisalamu.
2Na dangi xanbi, Salatiyeli xa di Sorobabeli nun Yosadaki xa di Yesuwa, naxa gbilen Ala xa hɔrɔmɔbanxi ti ra Darisalamu. Ala xa namiɲɔnmɛe naxa kafu e ma na wali kui.
3Na waxati, Tatenayi, naxan findi gomina ra Samari bɔxi ma, a nun Setara Bosenayi, nun e xa kuntigie naxa fa, e e maxɔrin, «Nde wo yamarixi wo xa yi banxi nun yi tɛtɛ ti?
4Ndee na yi wali kui? Wo xa na kanyie xilie fala muxu bɛ.»
5Kɔnɔ Ala nu a ɲɛngi saxi Yuwifi kuntigie xɔn ma. Yuwifie yaxuie mu nɔ wali itide, beenun e xa bataaxɛ sɛbɛ mangɛ Dariyusi ma, e man xa a yaabi sɔtɔ yi wali xa fe ra.
6Samari gomina Tatenayi, Setara Bosenayi, nun e xa kuntigie naxa yi bataaxɛ sɛbɛ mangɛ Dariyusi ma:
7«Mangɛ Dariyusi, muxu bara i xɛɛbu.
8Mangɛ, muxu xa i rakolon muxu bara siga Yudaya bɔxi ma, e na Ala Xungbe xa hɔrɔmɔbanxi tife dɛnnaxɛ. Yuwifie na a tife gɛmɛ xungbee ra, wurie saxi a kɔn na. E xa wali na sɔɔnɛyafe a fanyi ra.
9Muxu bara e xa forie maxɔrin, ‹Nde wo yamarixi wo xa yi salide nun yi tɛtɛ ti?›
10Muxu man bara e xa yareratie xilie maxɔrin, alako muxu xa nee fala i bɛ.»
11«Kɔnɔ e muxu yaabixi yi masenyi nan na: ‹Ala xa konyie nan muxu ra, naxan koore nun bɔxi daaxi. Muxu wama a xa hɔrɔmɔbanxi nan tife, Isirayila mangɛ xungbe nde nu bara naxan singe ti tɛmui xɔnkuye.
12Kɔnɔ kabi muxu benbae Ala Koore Daa Mangɛ raxɔnɔ, a naxa e findi Babilɔn mangɛ Nebukadansari xa konyie ra. Na Kalidika naxa yi salide kana, a man fa bekae xanin Babilɔn.
13Na waxati dangi xanbi, Sirusi naxa findi Babilɔn mangɛ ra, a fa yaamari fi a xa mangɛya ɲɛ singe ra, Ala xa hɔrɔmɔbanxi man xa ti.
14Mangɛ Sirusi naxa xɛɛma nun gbeti ba Babilɔn salide kui, Babilɔn mangɛ Nebukadansari naxan tongoxi Darisalamu salide kui, a na birin so Sɛsɛbasari yi ra, a naxan ti Yudaya gomina ra.
15A naxa a fala a bɛ, «Yi se birin xanin Darisalamu, e xa raso Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui. Wo xa Ala xa banxi ti a yire fori.»
16Sɛsɛbasari to fa Darisalamu, a naxa Ala xa hɔrɔmɔbanxi kɔɔrin. Sa keli na lɔxɔɛ ma fa dɔxɔ to ra, muxu na na wali nan fari, kɔnɔ a mu ɲɔnxi sinden.›»
17«Mangɛ, na kui xa i bara tin a ra, i xa mangɛ taruxui forie mato, alako i xa a kolon xa mangɛ Sirusi yaamari fi nɛ Ala xa hɔrɔmɔbanxi xa ti Darisalamu. Na tɛmui, i xa i sago masen muxu bɛ na fe ma.»