Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Annabi Agai kũ annabi Zakari, Ido nɛ́o annabikɛyã ò Yuda kũ ò kú Yurusalɛmunↄ kũ Yudanↄ bùsuuo kũ Isarailanↄ Luda tↄ́o.
2Akũ Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛli kũ Yozadaka nɛ́ Yesuao fùtɛ ò nà Luda kpɛ́ bonaaa Yurusalɛmu. Luda annabii pìnↄn kú kũńwo òtɛn kpáńyĩ.
3Gwe gↄ̃̀nↄ Yuflati bara la don'arɛde Tatenai kũ Seta Bozɛnaio kũ ń gbɛ̃nↄ sù ò ń lé ò ń lá ò pì: Dí mɛ́ à á gbá zɛ́ à kpɛ́ dí kɛkɛ à boo?
4Ò gbɛ̃ kũ òtɛn kpɛ́ pì bonↄ tↄ́ gbɛ̀ka dↄ.
5Ama Luda wɛ́ tɛ́ Yuda gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄi, akũ odi ońnɛ ò kámma boro. Ò pì oni lɛ́gbãzã kɛ Dariusunɛ gĩa, oni takada kũ ani kɛ̃ a yã musu le.
6Yuflati bara la don'arɛde Tatenai kũ Seta Bozɛnaio kũ ń gbɛ̃ Pɛsianↄ takada kɛ̃̀, akũ ò kpã̀zã kína Dariusunɛ.
7Lɛ́gbãzã kũ ò kɛ̀nɛɛn dí, ò pì: Kína Dariusu, o fↄ kpàmma manamana.
8Kína, ǹgↄ̃ dↄ̃ kũ o gɛ Yudanↄ bùsun ari Luda kũ à zↄ̃kↄ̃ kpɛ́n. Òtɛn kpɛ́ pì bo kũ gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ òtɛn lí lɛ̀kɛtɛ kpátɛ kpɛ́ pìi gbĩ̀nↄn. Òtɛn zĩ pì kɛ kũ laakariio àtɛn táa o.
9O yã làla ń gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄa o pì: Dí mɛ́ à á gbá zɛ́ à kpɛ́ díkĩna kɛkɛ à boo?
10O ń tↄ́ gbɛ̀ka de ò le ò onnɛ, akũ o ń don'arɛde pìnↄ tↄ́ dà takadan.
11Lákũ ò yã wèwá nàn dí. Ò pì, musu kũ zĩtɛo Luda zↄ̀blerinↄmɛ ń ũ. Kpɛ́ kũ ò bò yã à wɛ̃̀ɛ kɛ̀ ò kɛ̀kɛ òtɛn bo dↄ. Isarailanↄ kína zↄ̃kↄ̃ mɛ́ à bò yã.
12Ò pì ń dizinↄ Luda Musude pↄ fɛ̃̀, akũ à ń ná Kaladia buri Nɛbukanɛza, Babilↄnu kínanɛ a ↄĩ, akũ à kpɛ́ pìi wìwi à gbɛ̃ pìnↄ sɛ̀tɛ à tà kũńwo Babilↄnu.
13Ama Babilↄnu kína Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku gũn à yã dìtɛ à pì ò ɛra ò Luda kpɛ́ pì bo dↄ.
14Bee wura kũ andurufu pↄ́ kũ Nɛbukanɛza sɛ̀tɛ Luda kpɛ́n zaa Yurusalɛmu à kàtɛ a tãna kpɛ́n Babilↄnunↄ, kína Sirusu bↄ̀tɛ à kpà Sesebaza kũ à dìtɛ bùsu don'arɛde ũa.
15À pìnɛ à pↄ́ pìnↄ sɛ́ à gɛ́ à kátɛ Luda kpɛ́n zaa Yurusalɛmu, tó ò kpɛ́ pìi kɛ̀kɛ ò bò.
16Akũ Sesebaza sù Luda kpɛ́ ɛ̃ pɛ̀tɛ. Òtɛn kpɛ́ pì bo zaa gↄrↄ kũ̀a ari kũ a gbãrao, ama adi láka kↄ̀ro.
17Kína, tó à kɛ̀nnɛ mana, ǹ takada wɛtɛ kínanↄ takadakatɛkia zaa Babilↄnu ǹ gwa tó kína Sirusu yã dìtɛ ò Luda kpɛ́ bo Yurusalɛmu. Lákũ n è nà, ǹ lɛ́gbãzã kɛwɛrɛ.