Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛzala

Ɛzala 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãnabi Age ń ãnabi Zakali, Ido nɛ́o ãnabikɛkɛ̀ Yuda pↄ́ kú Yelusalɛũↄ ń Yuda bùsuo píi ń Isailiↄ Lua tↄ́o.
2Ɔ̃ Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛli ń Yozada nɛ́ Yesuao fɛ̀lɛ nà Lua kpɛ́ boawa Yelusalɛũ. Lua ãnabipiↄ kúńnↄ, aalɛ dↄńlɛ.
3Wegↄ̃ↄ Uflata baala dↄaana Tatɛnai ń Setaa Bozenaio ń ń gbɛ̃́ↄ mↄ̀ ń lé, aa ń lá aa mɛ̀: Démɛ á gbá zɛ́ à kpɛ́ɛ bee kɛkɛ boi?
4Aa gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kpɛ́pi boↄ tↄ́ gbɛ̀a lↄ.
5Ń beeo Lua lɛ́ wɛ́tɛ Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄzi, ↄ̃ aai onɛ́ aa kã́maboo. Aa mɛ̀ wà lɛ́kpãsãkɛ Daliusiɛ gĩa, aai lá pↄ́ a kɛ̃ a yã́ musu e.
6Uflata baala dↄaana Tatɛnai ń Setaa Bozenaio ń ń gbɛ̃́ Pɛɛsi buiↄ lakɛ̃, ↄ̃ aa kpã̀sã kí Daliusiɛ.
7Lɛ́kpãsã pↄ́ aa kɛ̀ɛ̀n kɛ, aa mɛ̀: Kí Daliusi, wa fↄkpàma maamaa.
8Kí, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ wa gɛ Yuda bùsuu e Lua zↄ̃ↄde kpɛ́u. Wàlɛ kpɛ́pi bo ń gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ, wàlɛ lí da kpɛ́pi gĩↄwa. Wàlɛ zĩpi kɛ ń laaio, àlɛ táa'o.
9Wa yãlàla ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa wa mɛ̀: Démɛ á gbá zɛ́ à kpɛ́ɛ bee kɛkɛ boi?
10Wa ń tↄ́ gbɛ̀a kɛ́ wà e onɛ, ↄ̃ wa ń dↄaanapiↄ tↄ́ dàlau.
11Lá aa yã́zãsìwán kɛ: Aa mɛ̀ musu ń zĩ́lɛo Lua zↄ̀blenaↄn ń ũ. Kpɛ́ pↄ́ wa bò yãa à wɛ̃ kɛ̀, ↄ̃ wa kɛ̀kɛ lɛ́ bo lↄ. Isailiↄ kí zↄ̃ↄ mɛ́ bò yãa.
12Aa mɛ̀ ń deziↄ Lua Musude pↄ fɛ̀lɛ, ↄ̃ à ń ná Babiloni bui Nɛbukanɛza, Babɛli kíaɛ a ↄzĩ, ↄ̃ à kpɛ́pi wìwi à gbɛ̃́piↄ sɛ̀lɛ tàńnↄ Babɛli.
13Bee gbɛa Babɛli kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu à yãdìlɛ à mɛ̀ wà ɛa Lua kpɛ́pi bo lↄ.
14Baa vua ń ã́nusu pↄ́ pↄ́ Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ Lua kpɛ́u Yelusalɛũ, a kàlɛ a tã́akpɛu Babɛliↄ, kí Kilusi bↄ̀lɛ kpà Sesebazaa pↄ́ à aà dìlɛ bùsu dↄaana ũwaɛ.
15A òɛ̀ aà pↄ́piↄ sɛ gɛ kálɛ Lua kpɛ́u Yelusalɛũ, tó wà kpɛ́pi kɛ̀kɛ dↄ̀.
16Ɔ̃ Sesebazaa mↄ̀ Lua kpɛ́ ɛ̃ kpàlɛ. Wàlɛ kpɛ́pi bo za gↄↄ beeɛ e gbã, kási i láa yãao.
17Kí, tó à kɛ̀nɛ maa, lá wɛɛlɛ kíaↄ lákalɛkĩi Babɛli, ní gwa tó kí Kilusi yãdìlɛ wà Lua kpɛ́ dↄ Yelusalɛũɛ. Lá ń è, ní lɛ́kpãsãkɛwɛ̃ɛ.