Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Deuteronomio

Deuteronomio 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi dandani ay matey si Moses ay nankalkalian Diyos, da nay di inbaga na ay bindisyon sin Israelita:
2“Napo si Diyos ed Sinai ay dontog na, kaman din bomalaan di agew sin patag na ed Edom din nanpailaana, manipod sin dontog ay Paran, siney-angana din ipogaw na. Adi kabilang ay anghel di kakoyog na, iin-genana di manbidbidang ay apoy sin kannawana.
3Laylayden Diyos ya silibana din ipogaw na, isonga manyakog-ong tako sin sangoanana ya tongpalen tako din bilbilina.
4Tongpalen tako din linteg ay inpolang Moses en datako tan say kapatgan ay sanikwan di ili tako.
5Idi nasinop din tribun di Israelita ya din papangolo da, si Diyos di nanbalin ay ari da.”
6Mo maipanggep sin tribun Ruben, kinwanin Moses na: “Adi koman malitaw din polin Ruben olay mo at-atik da.”
7Mo maipanggep sin polin Juda, siya na di kinwani na: “Sik-a ay Yahweh, dengngem kod din adawag da, itapim koma si daida sin odom ay tribu ay iib-a da. Sik-a koma di mangipabikas en daida, badangam koma ta abaken dan kaibaw da.”
8Mo maipanggep sin tribun Levi, siya na abe di kinwani na: “Ipaammom ay Diyos din laydem babaen sin Urim ya Tummim, ipaammom sin Levita tan daida nan matalek ay baam. Pinadas mos daida ed Massa et pinaneknekam ay matalek da sin kad-an di danom ed Meriba.
9Nanlaslasinen da din pantongpalan da en sik-a mo din layad da sin ama ya ina da, aag-i ya an-ak da. Matalek da sin intolag mo et tinongpal da din bilbilin mo.
10Itdoan da din ipogaw mo ay mantongpal sin linteg mo, daida di mangipoo sin sangoanam si insinso ya mangidaton si animal ay mapooan sin altar mo.
11Sik-a ay Diyos, bindisyonam kod ta pomigsa din tribu da. Sapay koma ta mapnek ka sin amin ay am-amagen da. Dosaem koma din kalaban da ya adim ipalobos ay kasin dan pomigsa.”
12Maipanggep sin tribun Benjamin yan kinwani na: “Sinay din tribu ay laylayden Diyos ya ay-ayowanana. Silsilibanas daida si kasinsin-agew na ya makitee en daida.”
13Mo maipanggep abe sin tribun Jose, kinwani na: “Bindisyonan koman Diyos si odan din daga da ya obbog ay mapo sin oneg di daga.
14Mabindisyonan da koma si kamayatan ay lames di kaiw da ay maomaom sin poon da ya maapit sin timpo da.
15Mapno koma din kadaanan ay dontog da sin kamayatan ay molmola.
16Amin koma ay siged di mawada sin ili da, bindisyon ay mapmapo sin kinasiged Diyos ed daya ay sin manbidbidang ay kitkittoy ay kaiw di nanteana. Maidawat koma dana ay bindisyon sin polin Jose tan sisya di nangipangolo en daida ay siag-i.
17Din pigsan Jose et kaman pigsan di bomaro ay baka, kaman waday sakngod na ay kaman sakngod di atap ay baka. Din piga ay libo ay polin Manasses ya kalibolibo ay polin Efraim ay an-ak na et maiarig da sin kaeegyat ay sakngod ay sana. Daida di idanggol na sin kalabana enggana ay maidenden da sin benget di daga.”
18Mo maipanggep sin tribun da Zebulun en Issakar, kinwani na: “Sapay koma ta somiged di biyag da, sin am-in ay panbibiyahian da. Et olay mo mantetee da sin ili da, sapay koma ta bomaknang da.

19Awisen da din odom ay ipogaw sin dontog da et idaton das di din kosto ay daton da. Sin baybay ya darat sin igid na di kapkapoan di panbaknangan da.”
20Mo maipanggep abe sin tribun Gad, kinwani na: “Madaydayaw si Diyos ay nangipaannawa sin ili da, kaman layon si Gad ay manseseed sisya ta bisngibisngitena din takkay ono toktok di depapena.
21Pinili da ay okaen din kasigedan ay partin di daga, kaman bingay di pangolo di naidawat en daida, tan din linteg Diyos et tinongpal da sin nasinopan di papangolon di Israelita.”
22Sinay abe di kanana maipanggep sin tribun Dan: “Kaman bomaro ay layon din tribun Dan ay pomadtok ay mapo ed Basan.”
23Mo maipanggep sin tribun Naftali, siya na abe di kanana: “Begew sin seg-ang Diyos en daida, aped na ay mabindisyonan da. Enggana sin abagatan et sakopen da manipod sin lebeng ay Galilea.”
24Mo maipanggep pay sin polin Aser, kinwani na: “Ad-ado di bindisyon da mo din odom ay Israelita. Daida koma di laylayden di aag-i da, ya omad-ado koma di olivo sin daga da.
25Masalakniban koma si landok ya bronsi ay pasbol din ili da ta maga di pandandanagan da enggana ay mapospos di biyag da.
26Dakayo am-in ay ipogaw na, magay makaiso sin Diyos yo, agadangena ed daya ta ena badangan dakayo. Maila din kinangato na tan maikoyog sin liboo.
27Si Diyos ay magay logiana di kanayon ay pankamangan yo. Kanayon ay nakasagana din takkay na ay manalaknib en dakayo. Din kaibaw yo ay datngan yo et inab-abo na, inbilina ay peslen yo amin daida.
28Isonga dakayo ay polin Jacob et natalna di biyag yo, ad-ado di makan ya arak sin kad-an yo, masibsibogan si odan ay mapod daya din daga yo, et maga di pandandanagan yo.
29Din kalaban yo, awni et manpakpakaasi da et dakayo di mangituray en daida.”