Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - 2 Samuel

2 Samuel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz opon jun k'ej yi jakol Luwiy: “¿At polo' jun xonl k'ajtzun Saúl yi ba'n no'c tan ẍch'eye'n tan tu' yi inyol yi nsuknak tetz k'ajtzun Jonatán?”
2At jun mos yi martoma' yi k'ajtzun Saúl yi na bi'aj Siba. Nintzun ben mantar Luwiy tan ẍchakle'n. Itzun yi topone'n nintzun ben jakol Luwiy tetz: —¿I pe' aẍa'tz yi Siba? —I ina'tz Ta', nin in jun ẍchakumu', stzun i' bantz.
3Bene'n tzun jakol yi rey tetz: —¿At polo' jun xonl k'ajtzun Saúl yi at rmeril yil no'c tan ẍch'eye'n tan jale'n k'ej Ryos wa'n? —At jun cy'ajl k'ajtzun Jonatán, yi ye'yuj yi cob tkan.
4—¿Na' tzun atit i? —Cho'n najlij i' le ama'l Lodebar, xe najbil Maquir, yi cy'ajl yaj Amiel, stzun Siba bantz.
5Cawune'n tzun yi rey Luwiy tan saje'n chakij yi jun yaja'tz.
6Itzun yi tpone'n Mefi-boset, yi cy'ajl k'ajtzun Jonatán, yi mam k'ajtzun Saúl swutz Luwiy, nintzun cu jokloktz tan tak'le'n k'ej i'. —¡Mefi-boset! —Ina'tz Ta', in jun ẍchakumu'.
7Bene'n tzun tlol Luwiy tetz: —Quil cxob Mefi-boset, na nocopon tan awuch'eye'n tan tu' yi inyol yi in suknak tetz k'ajtzun ataj Jonatán. Swak'e' junt tir cyakil yi xtx'otx'be'n k'ajtzun acy'e'x Saúl. Ej nin ilenin ba'n cẍwan swuch'.
8Cwe'n tzun mejlok Mefi-boset swutz Luwiy, nintzun taltz tetz: —¿Ilu' inrey, mbitzuntz na el k'ajabu' swe'j? Na yi in wetz qui'c mu'ẍ tal ni' weri inxac na qui na chinxon tan tu' yi ye'yuj wukan.
9Qui nin oc Luwiy tan xtxumle'n yi yol Mefi-boset, ma na ben mantar tan ẍchakle'n tzaj Siba, yi mosbe'n Saúl, nintzun taltz tetz: —I bin jalu' Siba, na chintzan tan tak'le'n tetz Mefi-boset, cyakil yi ama'l yi at tzaj tk'ab k'ajtzun Saúl, yi apatrónbe'n.
10Cha'stzun te yi aẍ scyuch' yi e' anitxajil, tajwe'n tan itoque'n tan cojle'n yi tx'otx', nin tan tocse'n wutz, nin tan je'se'n yi cosech. Xconk tzun tan chic'a'che'n yi e' xonl yi apatrón. Ma yi i' tetz, yi Mefi-boset ilenin swank swuch'. Ma yi Siba, yi at o'laj cy'ajl tu junak mos, talol tetz yi rey:
11—Ba'n bin Ta' tzimbne' tane'n cyakil yi ca'wlu' quib yi ntalu' swetz, stzun Siba bantz. Ma tetz Mefi-boset ilenin cho'n wane'n i' tuch' yi rey, chi ik jun cy'ajl i'.
12Ncha'tz at jun tal cy'ajl Mefi-boset yi na bi'aj Micaía. Ej nin cyakil yi e' yi najlche' xe ca'l Siba, e' cu'n ẍchakum Mefi-boset ban.
13Ma yi Mefi-boset, tan tu' yi ye'yuj yi cob tkan, cho'n tzun najewe'ntz Jerusalén, na ilenin cho'n na wan i' tu yi rey.