Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Má lákɛ̃ɛ́ Lua gbɛ̃́ↄ kↄ̃ kámasa pↄ́ wálɛ kápi yã́ musuo,
2asa má dↄ̃ a nↄ̀sɛmaa dà, ↄ̃ ma ĩ́anadã̀ Masedoniↄnɛ ma mɛ̀ Gɛlɛkiↄ sↄu mà za muyãa. Á ãiapi ń gbɛ̃́ daside mɛ fɛ̀lɛ.
3Ɔ̃ ma wá gbɛ̃́piↄ zĩ̀wá àↄ ku sↄu guu lá má òwa, kɛ́ ĩ́ana pↄ́ wá dã̀ yã́pi musu su kɛ pão.
4Tó Masedoniↄ mↄ̀manↄ, tó aa è á sↄu i mao, wí a wá kũɛ, kɛ́ wa á náaikɛ̀ yã́i. Á è, má á pↄ́ o lↄe?
5Ayãmɛto má è a maa mà o gbɛ̃́piↄnɛ aa dↄaamɛɛ, aa gba pↄ́ a dↄaa a a lɛgbɛ̃̀ yã́ kɛkɛ káau, a sↄu i ma, iↄ dɛ nↄ̀sɛmɛndo gba ũ, i kɛ gba teaside no.
6À làasookɛ yã́ɛ beewa. Tó ń tↄ̃̀ yↄↄ, ni kɛkɛ yↄↄɛ, tó ń tↄ̃̀ zↄ̃ↄ, ni kɛkɛ zↄ̃ↄɛ.
7Baade kpá lá à zɛ̀ò a sↄ̃ guuwa oosisisai teasisai. Lua ye gbɛ̃́ pↄ́ ì gbada ń pↄnaozi.
8Lua a fↄ̃ to ɛ̀fãai píi liála, gↄↄpii pↄ́pii i mↄ́wá yã́pii guu e à lìála maakɛa píi guu.
9A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Ì pↄ́ fã́ɛ taasideↄnɛ, aà maakɛa ìↄ ku gↄↄpiiɛ.
10Lá Lua ì pↄbui kpa pↄtↄ̃nawa mɛ́ ì pↄblea kpa gbɛ̃́piiwa, a pↄbui kpáwá, i kↄ̃́ɛ́, á maakɛa gbɛ i yàasa kṹ.
11A á kɛ pↄdeↄ ũ yã́pii guu, íↄ gbada sↄũsↄũ gↄↄpii, gbɛ̃́ↄ i Lua sáaukpa gba pↄ́ á dànɛ́ wá sabai yã́i.
12Asa Lua gbɛ̃́ↄ pↄ́kɛ̃sãma bↄↄlɛ ↄ̃ kámasa zĩpi lɛ́ kɛ adoo, a to Lua sáaukpaa ligua maamaa lↄɛ.
13Gbɛ̃́ↄ Lua tↄbↄ, asa kámasa pↄ́ á kàpi lɛ́ ↄlↄnɛ́ a misìilɛ Kilisi bao pↄ́ a zɛ̀òɛ, mɛ́ a gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ́ ń gbɛ̃́piio ń nↄ̀sɛmɛndoo,
14aai wabikɛɛ́, aai á nidɛ Lua gbɛ̃kɛ pↄ́ tↄ̃̀wá yã́i.
15À Lua sáaukpa aà gba pↄ́ gɛ̃̀ oaa yã́i.