Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Corintios

2 Corintios 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gwenadgan, Jesucristoʼgi-akananaimaladga-mani-weleged-igargi an bemarga garda-narmaked dogdar be abesurmalad,
2ar an nue-bemar-wisid, bemar nue-gwenadgan-bendakbidamalad. Macedonia-yargi-bukmaladga bemar-nug nue an ogannodiid. An sogdiid, bemar-Acayaʼgi-bukmalad, bato birgagwengus mani-ukega guagwar bukmarye. Bemar nue-mani-ukbi-gudimaladba, bukidar-baigan, mani-ukega, bemarba gannaledmarmogad.
3Agala, gwenadgan an bemarse barmisad, adi, an bemar-nug-ogannodiid, melle binsa an bemar-nug-ogannodii guegar. An bemargi-sogsagusadyob bemar guagwar gudiguegar.
4Ar abakalegi, gwenadgan-Macedonia-yarginmalad anba-danimaladgine, anmar bemar-owisossulidba guagwar-buksuli be-daknonimalale. Deyobile, binged-dummad-itole, ar ade, anmar bemargi nued sunmakdiid.
5Degisoggu, a-ular, an gwenadganga sogsad, bemarse an-idu ataknamargwerye, adi, guagwar bemar-mani-ukoye-sogsad-welegedgi bemar-bendakegar. Adi, mani-welegoed daklegegar, sabedgi nue-wilub-obicha mani-uklenaiye, gwen nalledginsurye.
6An bemarga sogdo: Ar dule ibmar-ichee digsale, ibmar-ichee weemogoed. Ar dule ibmar-ichesur digsale, ibmar-ichesur weemogoed.
7Na wala-walagwen igi na e-gwagegi ibmar-ukbie, abali ukoed. Mer be nunmak-itogedgi ibmar-uko, mer be dule-ise-bega-sogedgi ibmar-uko. Ar ade, Bab-Dummad dule-weligwar-ibmar-uked yeer dakdaed.
8Bab-Dummad unnitiba gangu maisoggu, sunna bela bega ise-obinagwar ibmar uked. Adi, unnitiba ibmar-abelemalad be nikaguegar, adi, bela ibmar-nuegangi be gwenadgan-bendakegar.
9Ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid: “E-ibmar-nikadi, dule-wilemaladga mimisad. E-igar-inniki-imaked degisadegu maigu gued.”
10Bab-Dummad dule-ibmar-digmaladga ibmar-gwag-digega-ukedi, degine, masgunned-ukbalidi, a-Bab-Dummad be-ibmar-nuegan-imaked bemarga unnitiba ise-omelogar imakoed, adi, bemar dule-baigan-bendakegar.
11Deyobi, bemar unnitibali bela-ibmar-nuegan be nikumaloed, adi, melubaksaar bemar ibmar ukmarmogagar. Adi, bemar-mani-weoedi, anmar gwenadganga bemar-nuggi-ukogua, gwenadgan Bab-Dummadga-dog-nuedye-sogega guoed.
12Ar we-ibmar anmar Jesucristoʼgi-akananaimaladga ukdogua, unnila ibmar-abemaladbi anmar ega uknai guosulid. Gwenadgan Bab-Dummadga dog-nuedye-sogega anmar imakmarbaloed.
13Ar bemar wemar-gwenadgan-bendaknaidbali we-gwenadgan Bab-Dummad-nug ogannodmaloed. Ar ade, bemar we-gwenadganga oyonaid, igi-bemar Bab-Dummad-Gayaburba-Nued-Cristoʼgi-soglesadba nue-nanadimala, degine, bemar-ibmar-uked ise-obinagwar be weemarga, degine, bela-dulemarga, be uknanaimarbali. Agala, we-gwenadgan Bab-Dummad-nug ogannodmaloed.
14Deginbali, Bab-Dummad-bemargi-ise-nabir-obinagwar-binsasadba, gwenadgan bemar-nue-sabedgine, bemarga Bab-Dummadse gotemaloed.
15Bab-Dummad na e-machi-anmarga-uksadba, ega dog-nuedye anmar sogsunnad. Ar E-Machi dogdar dule-nuedid, geg-sogle-itolegedid.