Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - 2 Korin

2 Korin 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sai to tan tsue tsuk iny a fifaan tovei, nyo sikia ta binun tsian ma kirkir fatatabin of anyo mi tana fo fifaakouts to te naa of naa non vainy fafaaman ten Krais te kaa ror tana ngats fan tsian iny Jerusalem,
2tana saa nyo nat rou ami komainy faakouts kan rom, ana nyo tenoor maromi tana vainy te kaa ror tana gum fan iny Masedonia. Nyo tsue na ka, “U vainy fafaaman ten Krais te kaa ror tana gum fan iny Akaia pon ma kakoun ma fafaakouts tana ingainy te naa en.” U man, koman tsian tsumi tan faakouts fiisok to te kat ir a fokinai tana gum fan iny Masedonia ser komainy ma tanik iny faakouts naa.
3Sana nyo gim rou ma nat faarof to te kakoun mimi na painy moni to te guam bus ami, to te tsue of bus anyo mi ma guam faavots, to tsonyo jiats mi roun a tee ar vamuinyasiny fafaaman to ma nom ami ri, er guam faavots to na painy moni tovei. Nyo tsugainy rou ya ma gima kakoun to te tsue faamuan bus fi nyo mi ma kakoun onot ya.
4Ai to tan nainy te ruak mi ronyo fifiisen ramirorin mes panainy vainy fafaaman ten Krais to te poo fi me tana gum fan iny Masedonia, nyo tsugainy rarori ma natiny a ka to, mi gima kakoun onots a painy moni to ayei. To te ruak fi non a ka to, nyo rejiaf fiisok rou tsonyo tsue na ka tsumi mi ma kakoun onots bus ya. Nyo tsugainy vegiau tsuk iny rou a rejiaf tsumi to te gim romi ma kakoun.
5To tsonyo fakats fi rou nei nyo ma jiats ra naan a tee vamuinyasiny fafaaman to ma mumua naa ri, ri te natiny a painy moni to te tsue faman fi romi te kakoun onot bus en. Te kakoun onot en tan nainy te ruak mi ronyo, ana mi te faatok iny a ka mi faan tana saa mi komainy ma faan sikia ma ka iny sog imami.
6Fakats yam a ka to: a mes to te reev non a tee fua nai agio non a tee ar fua, sana mes to te reev non fuan kinai tana fo pan vavis nai agio fakinai enanon tana fo pan vavis.
7Min isiseiny mes ma fakats tsuk a painy moni to te faan iny romi. Mi ma faan vaare men kat iny fatsing, ge mi faan, tsuri te sog maromi ma faan a sikia, tana saa Gov mangiir fiisok non a mes to te faan minon a paparaa.
8Ai tana koma ree'un Tsunia, Gov onot non ma faan mami na fo mamatsiny kan kinai te kakat iny romi, patsun ya kan, ami kaa fatatabin mirom a ka na onot ana mi te onot ma faan fakinai naa tana fo mamatsiny binun a fo rof.
9Te faarei tsuiny kainy non a ka to te kirkir en koman Vegiau Ten Gov sa tsue na ka, “A mes to te kat non koman ten Gov te faan iny non a ka na kinai tan vainy aaruts; An kat rof tsunia to te nai kaa non tan mamatsiny nainy.”
10Ka ton man, tana saa Gov, Ayei na isen to te faan iny non fua tana tsoiny rereev an koinykoiny iny ainy, jesan kan, Ayei nai faan maromin fo kan kinai ma kat amin mamatsiny kat rof, ana Ayei nai vabinun iny non a fifaan a karap tsumi, ya te nai ruak fakinai fatsian me.
11Eye, Gov nai kat famasun fatsian maromi ma faan fakinai ami tan mamatsiny nainy. Ai tan nainy te mei naa romam a fifaan nana painy moni tsumi to ayei tan vainy to te kaa miror koman tsuri, ri nai tsue pokaa fiisen miror tsue iny faarof naa ten Gov,
12tana saa, a binun iny fafaakouts tan fafaan painy moni naa tana mesapan nai faruak non a fuan a ka na rof: u vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan tsian iny Jerusalem nom faarof ror a foka to te kakat iny rori, ana ri te faatok iny a paparaa tsian tsuri tan tsue faarof a kinai ten Gov.
13Ai Gov te nom asangan iny vamarits tana fo painy moni a kinai fiisok tsumi, tana saa tana fo goguam painy moni tsumi tsuri nai faatok iny non a ka, ami te manaats Vurungan Rof ten Krais, to te tsue mi, mi faamainy towa.
14Ai to, ami kat faarei mirom mes masun tana mes a sanaan kanen, ri nai fafaakats of maromi ana ri te fakats ma vivangura fifiisen mamimi, tana saa tana koma ree'un tsian to te faan bus iny e Gov tsumi.
15Nyo tsue faarof naa rou ten Gov tana Guei Tsoiny Tsunia—faarei non na fifaan a saavits fiisok, to te gim ror a vainy ma onot ma fa'arasainy faarof ya tana fo vegiau.