Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayãmɛto lá Lua zĩ bee dàwɛ̃ɛ a sùuu guu, wá kúsu lí kwɛ́o.
2Wa ↄkpà asii wisaiyãↄzi, wili yãkɛ ń wɛzɛ̃oo, mɛ́ wili Lua yã́ koleo. Wi sĩana'ònɛ́ wásawasa wà wázĩa kɛkɛ gbɛ̃́piiɛ Lua dↄ̃a guuɛ.
3Tó baona pↄ́ wálɛ kpá ulɛaɛ, gbɛ̃́ vũaaaↄ ↄ̃ a ulɛanɛ́.
4Asa dṹniaɛ bee dii Yesusaideↄ wɛ́ vĩ̀akũ̀, kɛ́ aasu baona sí, Kilisi pↄ́ dɛ Lua taa ũ gawi gupunɛ́o yã́iɛ.
5Wá zĩa kpàwa wálɛ kɛo, Yesu Kilisi diikɛ kpàwa wálɛ kɛ, mɛ́ wálɛ zↄbleɛ́ aà yã́i.
6Lá Lua ò yãa, gu pu gusiau, à gupù wá sↄ̃u màa lↄ. Gupuapi dɛ aà gawi pↄ́ lɛ́ tɛkɛ Kilisi oawa dↄ̃a ũ.
7Ń beeo wá gbɛ̃́ pↄ́ wá àizɛɛ bee kũaↄ, wá dɛ lán gĩ̀ oowa, kɛ́ wà e dↄ̃ gbãa zↄ̃ↄ ì bↄ Lua kĩ́iɛ, wá kĩ́i no.
8Wìↄ ĩadawá gupiiuɛ, ń beeo wili fuo. Wi bílikɛ, ãma wá wɛ́ dↄa Luazi lí busao.
9Wì wá wɛtã, ãma Lua lí wá tó weo. Wì wá pã́lɛ, ãma wili gao.
10Gↄↄpii wá kú Yesu ga suawá guu, kɛ́ aà wɛ̃ni e bↄ gupuau wá mɛwa yã́i.
11Wá gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ wiↄ ku ga lɛ́zĩ Yesu yã́i, kɛ́ aà wɛ̃ni e bↄ gupuau wá mɛ pↄ́ a ga guu yã́i.
12Màa gapi lɛ́ zĩkɛ wá guu, mɛ́ wɛ̃nipi lɛ́ zĩkɛ á guu.
13A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Ma Lua náaikɛ̀ ↄ̃ ma yã'ò. Wápiↄ sↄ̃ wa Lua náai doũpi kɛ̀, ↄ̃ wálɛ yã'o a yã́i.
14Asa wá dↄ̃ lá Lua Dii Yesu bↄ̀ gau, a wá bↄaànↄ gau sↄ̃, i wá kpá a kùɛ sãnu ń ápiↄ.
15Beeↄ lɛ́ wá le píi á yã́i, Lua gbɛ̃kɛ i li gbɛ̃́ dasidea, aà sáaukpaa i kã́fĩ aà tↄbↄa yã́i.
16Ayãmɛto wá kúsu lí kwɛ́o. Baa tó wá mɛkaa lɛ́ yaikɛ, wá guu ìↄ dafukũ lá gu lɛ́ dↄɛ.
17Wá ĩadama gↄↄ do lɛɛnaɛ bee lɛ́ gawi zↄ̃ↄ láasai iwɛ̃ɛ, a dɛ beeao.
18Wá wɛ́ kú pↄ́ pↄ́ wì wɛsiɛ kĩ́io, sema pↄ́ pↄ́ wìli wɛsiɛo. Asa pↄ́ pↄ́ wì wɛsiɛá gↄↄpla pↄ́ɛ. Pↄ́ pↄ́ wìli wɛsiɛo sↄ̃ ìↄ ku gↄↄpiiɛ.