Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá Lua lɛgbɛ̃̀wɛ̃ɛ màa, wà kɛ̃ yã́ pↄ́ ì mɛ ń nisĩnao gbãlɛwa míↄmiↄ, wí wɛɛlɛ wà wá kua adoa lɛpapa vĩakɛa Luaɛ guu.
2À wá kṹ ↄplapla. Wi tàaekɛ gbɛ̃eɛo, wi gbɛ̃e ↄ̃̀ↄkpao, wi gbɛ̃e taiinkɛo.
3Mi bee o mà yãdaála no. Má ò kↄ̀, wa gan nò, wá kún nò, á yã́ dↄ wá sↄ̃waɛ.
4Má á náai vĩ zↄ̃ↄ, mi ĩ́anadã á yã́ musu maamaa. Wɛ́tɛ̃a mↄawɛ̃ɛ guu píi ma nↄ̀sɛninia kpɛ lↄo, ma pↄ kɛ̀na yã́iyãi.
5Baa kɛ́ wa ka Masedoni bùsuu, wá mɛ i e dↄ̀o. Wɛ́tɛ̃a píi wá lé, wà fɛ̀lɛwá ń sòleo, ↄ̃ wá kú sↄ̃̀deedee guu.
6Ɔ̃ Lua pↄ́ ì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ nↄ̀sɛ níni wá nↄ̀sɛ nìniwɛ̃ɛ Titu mↄa guu.
7I kɛ aà mↄa ado no, kɛ́ a aà nↄ̀sɛ nìniɛ̀ yã́iɛ lↄ. A òwɛ̃ɛ álɛ ma bɛɛkɛ, á kú déndↄ̃mɛɛ guu, a zɛmanↄ sa, ↄ̃ ma pↄna kã̀fĩ.
8Baa kɛ́ lá pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́ á pↄ yà, má làasoo pãle dao. Ma làasoo pãle dà yãa, kɛ́ má è lápi á pↄ yà gↄↄpla,
9ãma ma pↄ kɛ̀na sa. I kɛ kɛ́ ma á pↄ yàɛ́ yã́i no, kɛ́ á pↄsia tò a nↄ̀sɛlìlɛ yã́iɛ. Á pↄyaapi bↄ̀ Lua kĩ́iɛ. Bee yã́i ásoo wá kɛ̀ɛ́o.
10Pↄsia pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i ì to gbɛ̃́ nↄ̀sɛlilɛ Luapi i aà suaba líↄ déndↄ̃mɛɛ vĩo. Dṹnia pↄsia mɛ́ ì ga inɛ́.
11À gwa lá pↄsia pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́ipi zĩkɛ̀ á guu. Á mɛ wã̀ sa, a gi ń ázĩao, á pↄ fɛ̀lɛ, vĩa á kṹ, a ma bɛɛkɛ̀, a wɛtã̀, a vãikɛna swãgàga. Apii guu a ázĩa ↄ̀lↄnɛ́ kɛ́ á tàae vĩ yã́pi guuo.
12Baa kɛ́ ma lápi kɛ̃̀ɛ́, i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀ ge gbɛ̃́ pↄ́ à tàaekɛ̀ɛ̀ yã́i no, má kɛ̃̀ Lua dↄ̃a guu, kɛ́ á yeawázi e bↄ gupuauɛ.
13Wá nↄ̀sɛninia bee bàasi, wá pↄna kã̀fĩ maamaa Titu pↄna yã́ musu, kɛ́ ápii á tò aà nisĩna sù yã́i.
14Ma ĩ́anadã̀ɛ̀ yãa á yã́ musu, i to wí ma kũo. Lá wa sĩana'òɛ́ yã́pii guu, màa wá ĩ́andãa Tituɛ kɛ̀ sĩana ũ.
15Lá a aà dìlɛ gbia a aà kpɛlà, mɛ́ a aà yãmà ápii, tó à làasookɛ̀ yã́piwa, aà nↄ̀sɛ ì ɛa yáalↄwáɛ.
16Ma pↄ kɛ̀na, kɛ́ má á náai vĩ yã́pii guu yã́i.