Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À kũ̀ mà ĩ́anadãɛ. Baa tó a ài vĩo, má ɛa su wɛ́pungu'eaↄ ń yã́ pↄ́ Dii ↄ̀lↄmɛɛↄwa.
2Má gbɛ̃e dↄ̃ naa Kilisiwa, wà aà sɛ̀ gɛ̀ò e luabɛ sĩanau, a wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosain la. À gɛ̀ ń mɛon nò, mɛsain nò, má dↄ̃o, Lua mɛ́ dↄ̃.
3Má dↄ̃ kɛ́ wà gbɛ̃́pi sɛ̀ gɛ̀ò e àizãnablekĩi. À gɛ̀ ń mɛon nò, mɛsain nò, Lua mɛ́ dↄ̃.
4À yã́ pↄ́ a oa kɛo mà, gbɛ̃nazĩna a zɛ́ vĩ à sɛ́lɛ siuo.
5Má ĩ́anadã gbɛ̃́pi yã́ musuɛ, ãma má ĩ́anadã mazĩa yã́ musuo, sema ma yɛ̃̀ɛɛsaikɛ yã́ bàasio.
6Tó má ye ĩ́anadã, má ĩ́anadã mìsaide ũo, asa sĩana má o. Ãma má dão, kɛ́ gbɛ̃e su ma dilɛ dɛ lá á è má dɛ ge lá á mà ma lɛ́ulao.
7Kɛ́ másu mà wala kɛ yãzↄ̃ↄ pↄ́ Lua ↄ̀lↄmɛɛↄ musuo yã́i, à lɛ sↄ̀lↄ ma mɛu Setãu ìwa ũ, àↄ ma gbɛ̃.
8Ma wabikɛ̀ Diiwa gɛ̃n àaↄ̃ yã́pi musu, aà pↄ́pi gomala,
9ↄ̃ a òmɛɛ gbɛ̃kɛ pↄ́ i kɛmɛɛ mↄ̀a, yɛ̃̀ɛɛsaikɛ guu ↄ̃ a gbãa sĩana ì bↄu. Ayãmɛto má ĩ́anadã ń pↄnao ma yɛ̃̀ɛɛsaikɛ musu, kɛ́ Kilisi gbãa àↄ kumala.
10Beewa mi pↄnakɛ ń ma yɛ̃̀ɛɛsaikɛo ń widaaao ń taasikɛao ń ĩadaaao ń wɛ́tɛ̃ao Kilisi yã́i, asa gↄↄ pↄ́ ma busa ↄ̃ miↄ gbãa.
11Ma mìsaikɛ kɛ̀, ámɛ a ma dau. Ámɛ a maa yãa à ma sáaukpa. Baa tó má pↄe ũo, má kɛ̃́sãa zĩna pↄ́ a ń dílɛ dɛńlapiↄzi yãe guuo.
12Ma a zĩnakɛ seela ↄ̀lↄɛ́ ń mɛnao maamaa yãbↄnsaɛↄ ń dabudabukɛaↄ guu.
13Bↄ́ ma á kɛ̃́sãò Yesude kĩniↄzii, kɛ́ mi gↄ̃ á gbɛ̃eɛ aso ũo bàasio? À sùuukɛmanↄ ń tàae beeo!
14Tia kɛ́wa ma mↄa á kĩ́i gɛ̃n àaↄ̃de sↄu mà, mɛ́ má gↄ̃ á gbɛ̃eɛ aso ũo. Ámɛ málɛ á wɛɛlɛ, i kɛ á pↄ́ↄ no. Asa maeↄ mɛ́ aaì àizɛɛ dilɛ ń nɛ́ↄnɛ, i kɛ nɛ́ↄ mɛ́ aali dilɛnɛ́o.
15Má a pↄ́ↄ ble píi, mí azĩa kpáwá ń pↄnao á wɛ̃ni yã́i. Tó ma yeaázi zↄ̃ↄkũ̀, á yeamazi a lao yã̀?
16Ɛ̃hɛ̃, mi gↄ̃ɛ́ aso ũo, ãma wà mɛ̀ wɛzɛ̃nan ma ũ, má sìwá ń kↄ̃nioɛ.
17Ma á blé gbɛ̃́ pↄ́ ma ń zĩ́wáↄ kee sabaia?
18Ma wabikɛ̀ Tituwa aà gɛ́ á kĩ́i, ↄ̃ ma wá gbɛ̃dopi dàɛ̀. Titu á blé yã̀? Wá kã́ doũo lé? Wá tufa doũo lé?

19Álɛ e yãa wálɛ bↄkĩi wɛɛlɛ yã̀? Aawo! Wálɛ yã'o ń Lua dↄ̃ao naa Kilisiwa guuɛ. Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ma bee òɛ́ píi á zɛdↄa yã́iɛ.
20Vĩa lɛ́ ma kṹ, tó ma ka á kĩ́i, kɛ́ másu á le lá má yeiowao, mɛ́ ásu ma e lá á yeiowao. Málɛ vĩakɛ sòleɛ ń zaakↄ̃uo ń pↄkũmao ń dɛnlawɛɛlɛao ń kↄ̃yaaao ń kↄ̃peo ń yↄ̃̀ↄo ń zↄao.
21Vĩa lɛ́ ma kṹ kɛ́ tó ma ɛa mↄ, ma Lua a to wí ma kṹ á yã́ musu. Gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀ yãa aa gbãsĩkɛ̀, aa wùlɛ ń gbɛ̃pãle nↄo aa wisaiyã kɛ̀, tó aai mikɛ̃ ń yã́piↄ kɛawao, má ↄ́ↄlↄnɛ́ɛ.