Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wá dↄ̃ tó wá sↄ pↄ́ wá kúu kpɛ́ ũ dṹnia guuɛ bee yàa, Lua a kpɛ́ pↄ́ wi dↄ ń ↄoo kpáwá a bɛ e gↄↄpii.
2Wi we sↄpi guu fɛ̀ɛɛ, wá ye luabɛ pↄ́pi daɛ,
3asa tó wa bↄ sↄu, wáↄ ku mɛsaio.
4Gↄↄ pↄ́ wá kú sↄɛ bee guu, wi we fɛ̀ɛɛ lá wá asosɛawa. I kɛ wá ye bↄ a guu no, wá ye luabɛ pↄ́ daɛ, kɛ́ wɛ̃ni wá sↄ pↄ́ ì gapi mↄ́.
5Bee yã́i ↄ̃ Lua wá kɛ́i, ↄ̃ à a Nisĩna kpàwá gba pↄ́ à dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ ũ.
6A yã́i tò wá sↄ̃ ìↄ dilɛa. Wá dↄ̃ gↄↄ pↄ́ wá mɛɛ bee ku, wá kú Dii kĩ́io.
7Asa Dii náai wá kuò, i kɛ wɛsia pↄelɛ yã́ no.
8Wá sↄ̃ ìↄ dilɛa. Bↄa sↄu gɛa Dii kĩ́i mɛ́ maawɛ̃ɛ.
9Kua mɛ guun nò, bↄa a guun nò, wiↄ wɛɛlɛ wá yã́ kaaàgu.
10Asa Kilisi aↄ zↄ̃lɛa a gĩ́naa, wápii wí bↄ zɛ aà aɛ, i fĩabo wá baadeɛ aà kua mɛ guu yãkɛawa, a maa ge a vãi.
11Lá wálɛ vĩakɛ Diiɛ màa, wi wɛɛlɛ gbɛ̃́ↄ yã́pi zɛ́ e. Lua wá sã́asã dↄ̃, mɛ́ wá ye à wá dↄ̃ á sↄ̃u màa.
12Wálɛ wázĩa sáaukpaɛ́ lↄ no, wálɛ á gba zɛ́ à ĩ́anadã wá yã́ musuɛ, í e yã́zãsi gbɛ̃́ pↄ́ ì ĩ́anadã pↄ́ pↄ́ àlɛ e ń wɛ́o, i kɛ sↄ̃̀ yã́ nowa.
13Tó álɛ e wá liaaaɛ, Lua yã́iɛ. Tó wa su wá dↄ̀ↄwa, á yã́iɛ.
14Asa Kilisi yeawázi yã́ mɛ́ wá kũa gbãa. Wá è tó gbɛ̃́ mɛ̀ndo gà gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, aa gà ḿpiin we.
15À gà gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ su wàↄ kú ńzĩa pↄ́ ũ lↄo, sema gbɛ̃́ pↄ́ gà ń gɛ̃ɛ ũ à vù pↄ́.
16Bee yã́i wili gbɛ̃e gwa lá dṹnia ì aà gwawa tia lↄo. Baa kɛ́ wá Kilisi dↄ̃ lá dṹnia aà dↄ̃wa yãa, wá aà dↄ̃ màa tia lↄo.
17Tó gbɛ̃́ naa Kilisiwa, gbɛ̃́ dafuɛ. Aà kua zi gɛ̃̀, a dafu mɛ́ mↄ̀.
18Bee bↄ̀ Lua kĩ́i píiɛ. À wá kɛanↄ na ń Kilisi gbãao, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ kɛa naanↄ zĩ dàwɛ̃ɛ.

19Kilisi sabai Lua dṹnia kɛ̀anↄ na gbɛ̃́ↄ tàaeↄ yãdasai. À gbɛ̃́ↄ kɛaanↄ napi yãdàwɛ̃ɛ.
20Beewa Kilisi gɛ̃ɛↄn wá ũ. Lua lɛ́ gbɛ̃́ↄ sisi wá musu. Wa wabikɛ̀wá Kilisi gbɛu, à kɛ na ń Luao.
21Lua tò duunsaide gↄ̃̀ duuna awakpabↄ ũ wá yã́i, kɛ́ naawà guu Lua i to yã́ bↄwanↄ na.