Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yihudan de7iya geeshsha asata maaddanau yeddiyoobau taani intteyyo xaafanau koshshenna.
2Intte maaddanau keehi amottiyoogaa taani eriyo gishshau, Maqidooniyan de7iya asaayyo inttebaa sabbaas. Taani etayyo, “Akaayiyan de7iya ishantti zillaittaasappe doommidi, maaddanau giigettidosona” yaagada yootaas; qassi intte gita amoikka etappe dariya baggaa denttettiis.
3SHin taani etayyo giidoogaadankka nuuni ha yohuwan intteban gitatiyoogee hada gidenna mala, intte giigettidaageeta gidanaadan, ha ishantta inttekko kiittais.
4Geelladan Maqidooniyaa asati tanaara yiidi, intte giigettennan de7ishin, inttena demmikko, nuuni ai keenaa yeellatanddoniishsha! Intte yeellatanaagaa gookko; shin nuuni inttena keehi ammanidi gitatidoogaassa.
5Hegaa gishshau, taani ha ishantti taappe sinttatidi inttekko biidi, intte immana giido imuwaa kasetidi giigissana mala, eta woossanau koshshiyoogaa akeekaas. Hegaappe guyyiyan, he imoi taani gakkiyo wode giigi uttana; hegee qassi wolqqan intte immiyoogaa gidennan, dosidi immiyoogaa erissana.
6Hagaa akeekite; guutta zerettaa zeriya urai guutta kattaa cakkana; daro zerettaa zeriya urai qassi daro kattaa cakkana.
7Xoossai ufaissan immiya uraa siiqiyo gishshau, qarettiiddi woi dosennan immiyoogaa gidennan, immiya urai huuphen huuphen ba wozanan qoppidobaa immo.
8Xoossai intteyyo gidiyaabai ubba wode de7anaadaaninne qassi haratuyyookka intte immanau gidiyaabai de7anaadan inttena koshshiya ubbabaa intteyyo immanau danddayees.
9Xoossaa maxaafai, “I hiyyeesa asaayyo darissidi immees; qassi a xillotettai merinau de7ana” yaagees.
10Xoossai, zeriyaagaayyo zerettaanne maanau qumaa immiyaagee, inttena koshshiya zeretta ubbaa intteyyo immana; qassi intte xillotettaappe daro aifiyaa aifissanau he zerettaa dichchana.
11Daro asai intte immiyo imuwaa nuuppe ekkidi, Xoossaa galatanaadan, intte ubba wode darissidi immiyaageeta gidana mala, Xoossai inttena ubba baggaara dureyana.
12Aissi giikko, ha intte oottiyo oosoi geeshshata koshshiyaabaa kuntti immiyoogaa xalaala gidenna; shin Xoossaayyo daro galataa immiyoogan kumidi goggees.
13Ha intte oosoi intte ammanuwaa erissiyo gishshau, daro asai Kiristtoosa wonggeliyaa intte ammanidi markkattiyoogaayyoonne intte maaduwaa etaaranne hara ubbatuura shaakkidi, darissi immiyoogaayyo Xoossaa bonchchana.
14Eti intteyyo Xoossaa woossiiddi, inttenan de7iya Xoossaa aaro kehatettaa zawai bainnaagaa gishshau, inttena laamotoosona.
15Zawai bainna Xoossaa aaro kehatettaa gishshau, Xoossaa galatai gakko.