Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Corintios

2 Corintios 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jerusalencho caj ermänunchïcunapaj ofrendata shuntanayquipäga manami nistacannachu masta willapänä.
2Nogaga musyänami alli shongu cashayquita. Macedonia probinsyacho caycajcunatapis cushishami willapä «Acaya probinsyacho caj ermänucunaga ganyan watapita-pachanami ofrendata shuntaycan» nir. Chayta wiyarmi Macedonia ermänucunapis cushicusha.
3Cananga alli shongu cashayquita musyananpaj ermänunchïcunata cachaycämö. Manchäga: «Pablo llullacun» nimanmanmi. Chaymi camaricushalla shuyanqui.
4Macedoniapita ermänucunawan shamur cuydä chayraj shuntaycajta tarinäwan. Manaraj shuntajta tariptëga nogapäpis gamcunapäpis pengaymi canga.
5Chaymi quimsan ermänucuna ñaupamonga shuntäshishunayquipaj. Chaynöpami shuntanayquipaj aunishayqui ofrendayquega listuna caycanga noga chayamur apanäpaj. Chayamuptëraj ofrendata shuntaptiquega runacuna yarpanga mana munaycar churaycashayquitami.
6Musyashanchïnöpis wallcata murorga wallcatami shuntan. Achcata murorga achcatami shuntan.
7Gamcunapis ofrendata gonqui shonguyqui munashannölla. Mana munaycarga ofrendata ama gonquichu. Tayta Diosninchëga cuyan cushisha alli shongunwan goycojtami.
8Tayta Diosga allimi bindisyunta goshunquipaj. Y manami imayquipis pishengachu. Chaypa ruquenga ima-aycayquipis puchu-puchumi canga pobricunata yanapänayquipaj.
9Tayta Diosninchïpa palabranchöpis caynömi niycan: «Pobricunata yanaparmi achca-achca pitapis tarichisha. Chayno alli caynenga imay-yajpis chaynöllami canga.»
10Tayta Diosninchïmi llapanchöpis yanapämanchi. Paymi tarichimanchi murutapis, micuytapis. Paymi bindisyunta gomäshunpaj pishipacojcunatapis achca-achcata tarichinanchïpaj.
11Chaynöpami imapis mana pishëshunquipänachu waquincunata tarichinayquipaj. Nogacunawan ofrendayquita apachimashayquita chasquir ermänunchïcunapis Tayta Diosninchïta agradësicongami.
12Chaura ofrendata shuntashayquita chayachiptë Jerusalencho caj ermänunchïcunaga manami pishëpacanganachu. Chaypitami cushicur Tayta Diostapis agradësicongana.
13Chayno yanapashayquipitami paycunaga tantiyaconga Jesucristupa alli willacuyninta wiyacuycashayquita. Chaypitami Tayta Diosninchïta alabanga.
14Chaynöpis gamcunata yanapäshushayquipitami paycunaga cushicur Tayta Diosta agradësiconga.
15¡Tayta Diosninchïta agradësicushun-llapa tucuynöpa yanapämashanchïpita! ¡Manami imanöpa agradësicuytapis atipanchïchu!