Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Pↄlu, ma awakpàɛ́ ń Kilisi nↄ̀sɛniɛ sùuuo, ma gbɛ̃́ pↄ́ i mɛ má busɛ á guu mɛ́ má pãsĩ á kpɛ.
2Ma wabikɛ̀wá, tó ma mↄ, ásu to màↄ pãsĩánↄo, asa má fↄ̃ mà a pãsĩ ↄlↄ á gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ dṹnia yã́ mɛ́ lɛ́ dↄaawɛ̃ɛↄnɛ.
3Wá kú dṹnia guuɛ, ãma wili zĩka lán dṹnia gbɛ̃́ↄwao.
4Wá gↄ̃kɛbↄↄá dṹnia pↄ́ no, Lua gↄ̃kɛbↄ gbãa pↄ́ wi zɛgikĩi gbooòↄnɛ. Wi ↄ̃nↄ búinaↄ suumpaò
5ń wala pↄ́ ì gínɛ́ wà Lua dↄ̃o píi. Wi làasoo píi kṹ zĩ̀zↄↄ ũ aa misiilɛ Kilisiɛ.
6Tó a misìilɛwɛ̃ɛ wásawasa, wá sↄu mà wà swã́gbãadeↄ swã́gaga.
7I gbɛ̃́ gwa a bɛawaɛ. Tó gbɛ̃́ dìlɛ Kilisi pↄ́n a ũ, aà ɛa làasookɛ yã́ɛ beewa. Kilisi pↄ́n wá ũ laaàwa sↄ̃.
8Baa tó ma ĩ́anadã̀ zↄ̃ↄ iko pↄ́ Dii kpàwá yã́ musu, wí a ma kũo, asa á zɛdↄa yã́iɛ, i kɛ á gbooa yã́i no.
9Má ye ma lákɛ̃aɛ́ àↄ dɛɛ́ vĩadadanzi ũo.
10Wì mɛ ma láↄ gbia, ì ń gba gbãa, ãma tó wá kú kↄ̃ wɛ́u, ma lɛ́ ìↄ busɛ, ma yã́ lí tↄ̃́máo.
11Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ o màaↄ dↄ̃ kɛ́ lá wá dɛ láↄ guu, màa wáↄ dɛ kua kↄ̃ wɛ́u.
12Wá kɛ muaa ge wá wá lɛɛũ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ńzĩa sáaukpaↄo. Aa ńzĩa kpaaĩa ń kↄ̃o ń ńzĩa lɛɛũa ń kↄ̃o ↄ̃nↄ vĩo.
13Wá gbɛ̃́ beeↄ, wá ĩ́anadã dɛ a lɛ́ao. Wá dã kↄↄ pↄ́ Lua dàwɛ̃ɛ lɛ́uɛ. Baa ápiↄ, kↄↄpi á ká.
14Lá wa ka á kĩ́i, wálɛ vĩ wá pↄ́ lɛ́ao, asa wa mↄ ń Kilisi baoo e á kĩ́i.
15Wili ĩ́anadã dɛ a lɛ́a wa gbɛ̃pãleↄ zĩkàuo. Lá á luanaaikɛa lɛ́ kã́fĩ, wá ye zĩ pↄ́ wálɛ kɛ á guu ↄta maamaa e kↄↄ pↄ́ Lua dàwɛ̃ɛ lɛ́uɛ,
16wí gɛ́ baopi kpái bùsu pↄ́ kú á aɛↄ guu, gbɛ̃pãleↄ tàaabaa ĩ́andãsai.
17Tó gbɛ̃́ ye ĩ́anadã, aà dã Dii yã́ musu.
18I kɛ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sáaukpa mɛ́ maao, sema gbɛ̃́ pↄ́ Dii ì aà sáaukpa.