Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ má è mazĩawa a maa mà mↄ́ á kĩ́i ń pↄyao lↄo.
2Tó ma á pↄ yàɛ́, démɛ a ma pↄ kɛ nai, mɛ́ i kɛ á gbɛ̃́ pↄ́ ma á pↄ yàɛ́ↄ bàasio?
3Ma lakɛ̃̀ɛ́ màa, kɛ́ tó ma mↄ á gwai, á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ à ma pↄ kɛ naↄ su ma pↄ yaoɛ. Má á náai vĩ ápii, kɛ́ ma pↄna dɛ á pↄna ũ.
4Ma lápi kɛ̃̀ɛ́ ń pↄsiao ń nↄ̀sɛpusuo ń wɛ́'ioɛ, i kɛ kɛ́ mà á pↄ ya yã́i no, kɛ́ àↄ dↄ̃ lá ma yeaázi kà yã́iɛ.
5Lá gbɛ̃e pↄyayã kɛ̀, i kɛ ma pↄ a yào, ápiiɛ, ge á gbɛ̃eↄ, kɛ́ ma yã'oa su gɛ̃agɛ̃o.
6Ĩa pↄ́ á daside dà gbɛ̃́piwa mↄ̀wà.
7Ayãmɛto à sùuukɛaànↄ sa, à aà nↄ̀sɛ níniɛ̀, kɛ́ aà pↄsia zↄ̃ↄ su aà mↄ ĩ́io yã́i.
8Bee yã́i ma awakpàɛ́, à ↄlↄɛ̀ wásawasa kɛ́ á yeaàzi.
9A yã́i ma lápi kɛ̃̀ɛ́, ma likpàlɛwá mà e dↄ̃ tó á yã́ pↄ́ má òɛ́ kũa píi.
10Tó a sùuukɛ̀ ń gbɛ̃́o, mi kɛaànↄ sↄ̃ɛ. Sùuu pↄ́ má kɛ̀, tó yãe su ku, má kɛ̀ á yã́i Kilisi gɛ̃ɛ ũɛ,
11kɛ́ Setãu su ↄ̃nↄkɛwɛ̃ɛo yã́i, asa wá gí aà kↄ̃ni dↄ̃io.
12Kɛ́ ma gɛ Kilisi baokpai Toloasi, Dii zɛpòomɛɛ,
13ãma ma nisĩna zɛao, kɛ́ mi a gbɛ̃do Titu eo yã́i. Ɔ̃ ma lɛzàmá we, ma da Masedoni zɛ́u.
14Ma sáaukɛ̀ ń Luao, asa ìↄ dↄaawɛ̃ɛ gↄↄpiiɛ, wiↄ zĩ̀blenaↄ ũ naa Kilisiwa, wi aà dↄ̃a gĩ fã́ɛ gupiiu.
15Asa wá dɛ tulaleti gĩ na pↄ́ Kilisi kpàsa Luaɛ ũ gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ ń suabaↄ ń gbɛ̃́ vũaaaↄ guuɛ.
16Wá gɛ̀ gĩ ũ gbɛ̃eↄnɛ, ↄ̃ ì ga inɛ́. Wá wɛ̃ni gĩ ũ gbɛ̃́ kĩniↄnɛ, ↄ̃ ì wɛ̃ni inɛ́. Wá démɛ kà bee kɛai?
17Wá dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ Lua yã́ laataↄwao. Naa Kilisiwa wi yã'o ń nↄ̀sɛpuao ń Lua dↄ̃ao a zĩnaↄ ũ.