Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kↄlɛnideↄ

2 Kↄlɛnideↄ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ↄ, wá ye àↄ gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀ Yesude pↄ́ aa ku Masedoni bùsuu wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛoↄnɛ dↄ̃.
2An yↄ̃a ń ĩadaama pãsĩo guu, an pↄ kɛ̀na maamaa, ↄ̃ baa ń ń taaside búubuukɛo aa gbadà sↄũsↄũ.
3Má òɛ́ aa gbadà ń gbãa lɛ́u, a dɛ ń gbãa lɛ́a se.
4Aa gbɛ̀awá ńzĩa awa ń awao, wà ń gba zɛ́ ń ↄ e àↄ ku Lua gbɛ̃́ↄ kámasa guu.
5Aa kɛ̀ dɛ lá wá wɛ́ dↄia, aa ńzĩa kpà Diiwa gĩa ń wápiↄ lↄ lá Lua yeiwa.
6Ɔ̃ wa wabikɛ̀ Tituwa aà gɛ́ kámasa yã́ pↄ́ a dàalɛ á guu lɛkpaaĩi.
7Lá á gbãa yã́pii guu, luanaaikɛa ń yã'oao ń dↄ̃ao ń yã́pii ãiao ń á yeawázio, àↄ gbãa kámasapi kaa guu lↄ.
8I kɛ ma yãdìlɛɛ́ no, kↄai pↄ́ gbɛ̃pãleↄ kɛ̀ ↄ̃ má òɛ́, kɛ́ mà e mà á yea gbɛ̃́ↄzi sĩana dↄ̃.
9Á wá Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛ dↄ̃. Aà pↄde'ia à gↄ̃̀ pↄsaide ũ á yã́i, ↄ̃ aà pↄsaidekɛ guu à á kɛ́ pↄdeↄ ũ.
10Lá má è yã́pi musun we. Bee kↄ̃sì ń á gbɛ̃́ pↄ́ a zɛ ń yã́pio za muyãa, mɛ́ á kɛ̀ↄ.
11À yã́pi lɛkpaaĩ sa. Lá á sↄu mà ń a kɛao, à kɛ á gbãa lɛ́u.
12Tó gbɛ̃́ gbadà ń nↄ̀sɛmɛndoo a pↄvĩa lɛ́u, bee ì ká, i kɛ pↄ́ pↄ́ a vĩo no.
13I kɛ áↄ taasikɛ gbɛ̃́ kĩniↄ aaↄ namable no. Àↄ kpaaĩa.
14Tia kɛ́wa pↄ́ pↄ́ diázi à yoonɛ́ an pↄ́kɛ̃sãama guu. Gↄↄewa sↄ̃, pↄ́ pↄ́ dińzi aai ɛa yooɛ́ á pↄ́kɛ̃sãawá guu. Beewa áↄ kpaaĩa.
15Lá a kɛ̃a láuwa wà mɛ̀: Sɛ̀lɛnzↄ̃ↄde pↄ́ i fɛ̃o, yↄↄnde pↄ́ i kɛ̃́são.
16Ma sáaukɛ̀ ń Luao, kɛ́ a tò á yã́ dↄ Titu sↄ̃wa lamawa.
17À wá yãmà, aà mɛ wã̀ à mↄ á gwai, àlɛ mↄ́ teasi no.
18Wá gbɛ̃do pↄ́ aà tↄ́ lìgua Yesudeↄ guu píi baonakpaa musu ↄ̃ wá dàɛ̀.

19Bee gbɛa lↄ Yesudeↄ aà sɛ̀ aà gɛ́wanↄ kámasa zĩ pↄ́ wálɛ kɛ kɛi. Wálɛ zĩpi kɛ Dii tↄbↄa yã́iɛ ń nↄ̀sɛmaa pↄ́ wá dào.
20Wálɛ gbɛ̃́ↄ wá tàae'ea gba zↄ̃ↄ pↄ́ na wá ↄzĩ yã́ musu abaa bↄ.
21I kɛ yã́ pↄ́ maa Diiɛ ↄ̃ wálɛ wɛɛlɛ adoo, ń pↄ́ pↄ́ maa gbɛ̃nazĩnaↄnɛo lↄɛ.
22Wa wá gbɛ̃pãle dànɛ́ lↄ. Wa aà laai gwà a gɛ̃na lɛ́ vĩo, wá è a ãiavĩ yã́pii guu, mɛ́ aà ãia ɛ̀a kã̀fĩ tia, kɛ́ a á náai vĩ yã́i.
23Titu gbɛ̃́ bee sↄ̃, ma zĩkɛndee pↄ́ wi á maa wɛɛlɛ sãnun aà ũ. Wá gbɛ̃́ kĩniↄ sↄ̃, Yesudeↄ zĩnaↄnɛ, aaì Kilisi tↄbↄ.
24Ayãmɛto à ↄlↄnɛ́ kɛ́ á yeńzi, Yesudeↄ i dↄ̃ kɛ́ wá ĩ́andãa á yã́ musu sĩana vĩ.