Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Kɔdɛnti

2 Kɔdɛnti 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Mɑseduɔnni.
2Bɑ́ nɛ̀ mɛfɛ́ṹtímɛ̀ mɛ nti sɔ̃̀nkɛ́mɛ̀ mɛdiɛ̀ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ ti mmɔ̀kɛ diwɛ̀ì mɛdiɛ̀, kɛ pɑ̃ mɛdiɛ̀, bɑ́ nɛ̀ ti mɛ ncĩĩnnìmɛ̀.
3Kɛ̀ tìi ndɔ́ nɛ̀ timɑ́ɑ̀ tì bo pɑ̃mɛ̀, kɛ́pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti wɛ̃rímú.
4Tiì do yetíróo kɛ ti bɑ́ɑ́ nkɛ tú tí yóu kɛ̀ tì múnkɛɛ pɑ̃ ti kpɛrɛ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
5Tì do ketɛ́ kɛ́duɔ́ ntimɑ́ɑ̀ ndi Kuyie nkɛ́ndònnɛ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀, kɛ nɛ́ ti duɔ́ timɑ́ɑ̀, kɛ pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti yɛ̀mmɛ̀ do dò ntì yóó pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mmɑmɛ̀.
6Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti bɑ́ntɛ̀ Titi kɛ tú wèe wɛ̃too kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì, kɛ́deè mutɔ̃mmú ò ketɛ́ mù.
7Díì tú bɛketibɛ̀ dɛmɔu dɛ miɛkɛ, kɛ dɔ́ Kuyie mmɛdiɛ̀, nkɛ mɔkɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ tì tié nkɛ̀ di kɔ̃̀ntì yɑu, kɛ̀ di ti dɔ́ mɛdiɛ̀. Kɛ̀ n yɛ̃́ kɛ dò ndi bo ntú bɛketibɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mbɛ miɛkɛ.
8N yí yɛ̃ ndi pɑ̃ nɛ̀ muwɛ̃rímú, n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ pɑ̃ɑ̃ mmɛ̀ɛ̀ botí nku, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì kɛ di bɛnkɛ di dɔ́mɛ̀ Kuyie.
9Di yɛ̃́mu ti Yiɛ̀ nYesu di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀, wenwe wèè do tú okpɑ̀ɑ̀tì kɛ yie nticĩ̀tì kɛ di kpɑ̀rìkùnnɛ.
10N di nɑ́ɑ́ n yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ, dɛ̀ wennimu kɛ dò ndi sɔɔtɛ́ kɛ́mpɑ̃ɑ̃, kɛ yɛ̃́ díì yɑ̀ɑ̀ yɑ̀mɛ̀ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ́ketɛ́ di bo pɑ̃mɛ̀.
11Di ketɛ́ dɛ kó mutɔ̃mmú nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti nti, sɔɔtɛ́nɛ̀ kɛ́ mù dèè nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ́mpɑ̃ɑ̃ ndi bo nɑ kɛ́pɑ̃mɛ̀.
12Kɑ̀ɑ pɑ̃ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ í dɛu Kuyie nhɔ̃ɔ̃ cɔutɛ́mu, Kuyie nwèí ɑ mɔkɛ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀ mmɛ.
13Bɛ̀ í yɛ̃ ndí pɑ̃ bɛtɔbɛ̀ kɛ́mɔntɛ di mɔ́mmɔmbɛ, bɛ yɛ̃ ndi totɛ́mu.
14Di mɔkɛmu yíe, dí nteennɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ, kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ mɔkɛ kɛ̀ di kpɑ bɛ̀ di teennɛ̀. Bɛ̀ dɛ ntú di totɛ́.
15Kɛ́ndònnɛ̀ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Wèè do ɔ̃ɔ̃ koú pɛ́u o kpɛrɛ do ɔ̃ í nsùɔ́, wèè kou sɑ́m̀pɔ́ o kpɛrɛ mɛ ndo ɔ̃ɔ̃ í nhò dòńtɛ́.
16Ti sɑ̃ntí Kuyie nkuù teennɛ̀ Titi kòò di dɔ́ ti di dɔ́mɛ̀.
17Ò yiemmu kɛ bo kɔtoo di ciɛ, dɛ̀ í tú ti ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ mɑ́ɑ̀, ò do dɔ́mu o mɔ́mmuɔ kɛ́ di yɑ̀.
18Ti ò nɛínnɛ̀nko ti nɛ́po wèè nɑ̀ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu ò sɑ̃ntí.

19Kirisi kɔbɛ bɛɛ̀ ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò bo ti cíe nkɛ̀ ti kɔtɛnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ yɛ̀ɛ dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì kɛ bɛnkɛ ti dɔ́mɛ̀ kɛ́nteénnɛ̀ titɔbɛ̀.
20N yí dɔ́ kɛ́ntɔ dɛ kó idíítí diɛyì m mɑ́ɑ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo n wɑ́tí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
21Ti í wɑnti dɛ̀ɛ̀ wenni Kuyie nyììkɛ̀ mɑ́ɑ̀, ti dɔ́ dɛ̀ɛ̀ wenni dɛ̀ndɛ Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀.
22Ti yìɛ́ kɛ tɔ̃nko ti nɛ́po wè, ti ò yɑ̀ɑ́kɛ́mu kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ sɔ̃́ nho kɔ̃̀ntì yɑu, kɛ nɛ́ dɔkɛ yɑukɛ di mmɔ̀nnì ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
23Mí nnɛ̀ Titi tíì wɛ̃ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú di kpɛ́í, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀, Kirisi kɔbɛ bɛɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi yètìrì.
24Bɛnkɛnɛ̀ bɛ, di bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ɛ bɑntɛ́ mùù te kɛ ti di sɑ̃ntí.