Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Kɔdɛnti

2 Kɔdɛnti 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti yɛ̃́mu kɛ dò nti kó tikɔ̃̀ntì tii ntú yɛfɛ nyɛ kɛ̀ ti bo yɛ miɛkɛ, kɛ̀ yɛ̀ ku dìì yiè, Kuyie nti duɔ́mmu sicɛ̃kperí kɛĩ́nkɛ̀ kumɔ́mmɔnku kù mɑɑ́ sì, sìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. Sì í mɑɑ́nɛ̀ sinitinɔ̀u.
2Dɛɛ̀ te di mmɔ̀nnì kɛ̀ ti fɛ̃́ũ̀rì dɛ kó yɛfɛ miɛkɛ kɛ dɔ́ Kuyie nti duɔ́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó sicɛ̃́ĩ.
3Ti mɛ nyóó tɑmɛ̀ dɛ kó sicɛ̃́ĩ ti í yóó nfeío.
4Ti mɔkɛ tìì kɔ̃̀ntì kɛtenkɛ̀ kiɛ nti ti fɛ̃́ṹkomu, kɛ̀ ti ɑ́ɑ̀rì, ti mɛ nyí dɔ́ kɛ kú kɛ́nkpɑ tikɔ̃̀ntì, ti dɔ́ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛti nti kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ mufòmmuu mɑɑ́nko mukṹṹ.
5Kuyie nkuù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ti kpɛ́í nkɛ ti duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù bɛnkú kù ti bɑɑnɛ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
6Ti kpɑɑ́ bo dìì mɔ̀nnì tikɔ̃̀ntì tiì mmiɛkɛ ti í tɔ́kɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì mɛ nyí duò.
7Ti kérí nɛ̀ mɛtɑ̃́kùmɛ̀ mmɛ dɛ̀ í tú ti dɛ̀ wùó.
8Ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì í duò, ti pètìnkɛ dɔ́ kɛ́yɛ̀mu ti nkɔ̃̀ntì miɛkɛ kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ mborɛ̀.
9Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti wɑnti kɛ̀ ti ku yoo ti fòù Kuyie nti pɛ́nsìrì.
10Kɛ yɛ̃́ ti yóó cómmúmɛ̀ diyiè mɑrì Kirisi ììkɛ̀ kòo yietí bɑ́ wè dɔɔ̀rìmɛ̀ do dòmmɛ̀, mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ ò kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì.
11Ti dé ti Yiɛ̀ nwe kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú, kɛ yũɔ̃nní bɛnìtìbɛ̀ o borɛ̀. Kuyie nyɛ̃́mu ti yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dò ndi múnkɛ n yɛ̃́.
12Ti í dɔ́ kɛ́sɑ̃ntɛ timɑ́ɑ̀, ti dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ ti nɑ́ɑ́mmɛ̀ mmɛ timɔ́mmɔnti kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ nti nɑɑtinɛ̀, kɛ̀ di níí nɑ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ di nɑ́ɑ́nnɛ̀ sipɔɔ bɑ́ dɛ̀ í bonní bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
13Kɛ̀ ti wɑ̀ɑ́tɛ́, ti wɑ̀ɑ́tɛ́ Kuyie nkpɛ́í nkɛ, kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ mɛ nwenni mɛ̀ wenni díì kpɛ́í.
14Kirisi kó mɛdɔ́kùmɛ̀ mɛɛ̀ ti tem̀mù, kɛ̀ ti yɛ̃́ kɛ dò nhonìtì omɑ́ɑ̀ kú dìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kpɛ́í, timɔu ti kumu.
15Ò ku timɔu ti kpɛ́í nkɛ, ti tɛ̃́nkɛ í te timɑ́ɑ̀, ti dò nkɛ́nfòù wèè kú kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ ti kpɛ́í o kpɛ́í nkɛ.
16Kɛ̀ dɛ̀ dò mɛmmɛ ti tɛ̃́nkɛ í wúó nhòmɔù nɛ̀ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀, ti mɛ ntɛ̃́nkɛ í wúó nKirisi nɛ̀ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀.
17Kòò mɔù tɑ̀unnɛ̀ Kirisi ò nɑɑ́ nhonitipɑ̀nwè nwe kɛ̀ dɛ̀ kótírɛ̀ dɛmɔu pɛ̃ɛ̃tɛ́, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ ndɛpɑ̀nnɛ̀.
18Dɛmɔu Kuyie nkuù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, kunku kùù ti tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ nɛ̀ Kirisi borɛ̀, kɛ ti duɔ́ mmutɔ̃mmú kɛ̀ ti bo nyũɔ̃ní bɛnìtìbɛ̀ ku borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kù tɑunnɛ̀.

19Kuyie ntɑukonɛ̀ kumɑ́ɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ Kirisi borɛ̀ ndɛ kɛ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́nko bɛ yɛi nkɛ ti duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ tú tí nɑ́kɛ́ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í.
20Ti cómmú Kirisi kó difɔ̃̀tìrì ndi kɛ di nɑ́ɑ́nnɛ̀, Kuyie ndi nɑ́ɑ́nnɛ̀ ti nɔ̀ miɛkɛ nkɛ, ti di bɑ́ɑ́mmu kɛ tú dí yie nkɛ tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie.
21Kirisi do í mɔkɛ mɛyɛi mmɑmɛ̀, kɛ̀ Kuyie nhò toú nti kó mɛyɛi mmɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ kù ti sɑɑ̀kùnnɛ.